Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΣΕΕ: Έως και 19,3% ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι

Η έρευ­να από το Ινστι­τού­το Εμπο­ρί­ου και Υπη­ρε­σιών της Ελλη­νι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εμπο­ρί­ου δεί­χνει ότι το κόστος του πασχα­λι­νού τρα­πε­ζιού (6 — 8 ατό­μων) για φέτος θα κυμαν­θεί από 89,04 έως 130,04 ευρώ, κάτι που σημαί­νει ότι θα είναι αυξη­μέ­νο από 16,3% έως και 19,3%.

Σημειώ­νε­ται ότι για λόγους συγκρι­σι­μό­τη­τας των δεδο­μέ­νων, με τις προη­γού­με­νες ετή­σιες έρευ­νες του ΙΝΕΜΥ για την εκτί­μη­ση του κόστους του πασχα­λι­νού τρα­πε­ζιού, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι τιμές των αγα­θών που εντάσ­σο­νται στο «πασχα­λι­νό εορ­τα­στι­κό καλά­θι» αλλά κα στο «καλά­θι του νοικοκυριού».

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο