Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΣΗΕΑ: Οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ λένε «όχι» στην απεργία για το αντεργατικό νομοσχέδιο!

Ο αντερ­γα­τι­κός ρόλος της πλειο­ψη­φί­ας του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της ΕΣΗΕΑ την οποία απο­τε­λούν οι παρα­τά­ξεις “Ενω­μέ­νοι Δημο­σιο­γρά­φοι” (ΝΔ) και “Συσπεί­ρω­ση Δημο­σιο­γρά­φων — Δού­ρειος Τύπος” (ΣΥΡΙΖΑ), επι­βε­βαιώ­θη­κε για άλλη μια φορά κατά την σημε­ρι­νή συνεδρίαση.

Όπως καταγ­γέλ­λει η “Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνερ­γα­σία”, οι παρα­τά­ξεις αυτές από κοι­νού απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­σή της για 24ωρη απερ­γία ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο, της κυβέρ­νη­σης, δεί­χνο­ντας πόσο πιστές είναι στην στή­ρι­ξη της «αντι­λαϊ­κής κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων» και πόσο φανα­τι­κά υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που έχουν στα χέρια τους ΜΜΕ.

Στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας επι­ση­μαί­νε­ται πως «το “σύν­θη­μα” τα “κεφά­λια μέσα”, ή δια­φο­ρε­τι­κά, εργα­ζό­με­νοι υπο­τα­χτεί­τε στην κυβέρ­νη­ση και το κεφά­λαιο που σας ξεζου­μί­ζει, έδω­σε πρώ­τη η πρό­ε­δρος του ΔΣ Μ. Αντω­νιά­δου από την παρά­τα­ξη “Ενω­μέ­νοι Δημο­σιο­γρά­φοι”, η οποία προ­κλη­τι­κά απο­φάν­θη­κε ότι το νομο­σχέ­διο δεν αφο­ρά τους δημο­σιο­γρά­φους και επο­μέ­νως δεν έχει κανέ­να λόγο η ΕΣΗΕΑ να κάνει απερ­γία. Δεν σκέ­φτη­κε καν την ανά­γκη συμπό­ρευ­σης με όλη την εργα­τι­κή τάξη και την έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης αν νομί­ζει ότι δεν ακου­μπά τους δημο­σιο­γρά­φους, τους οποί­ους βέβαια θα τσα­κί­σει το ν/σ, το ίδιο όπως όλους τους εργα­ζό­με­νους, αφού μέσα στο νομο­θε­τι­κό αυτό έκτρω­μα δεν υπάρ­χει άρθρο που να μην προ­δια­γρά­φει το σμπα­ρά­λια­σμα των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των» των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.

«Τη σκυ­τά­λη στη συνέ­χεια — τονί­ζε­ται — πήρε η παρά­τα­ξη “Συσπεί­ρω­ση Δημο­σιο­γρά­φων”. Δεί­χνο­ντας πώς ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει, τα μέλη της στο ΔΣ, αρχι­κά “βρή­καν” ότι κάπως “πιά­νει” και τους δημο­σιο­γρά­φους και ότι θα «πρέ­πει να υπάρ­ξει μια αντί­δρα­ση της ΕΣΗΕΑ» για να κατα­λή­ξουν να προ­τεί­νουν …“3ωρη στά­ση εργα­σί­ας ή έστω την έκδο­ση μιας ανακοίνωσης”».

Η “Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνερ­γα­σία” επι­ση­μαί­νει πως «η αντερ­γα­τι­κή από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας της διοί­κη­σης της ΕΣΗΕΑ, έρχε­ται να προ­στε­θεί στα μέχρι τώρα “έργα και ημέ­ρες” της, όπως: Καμία διεκ­δί­κη­ση μέχρι τώρα, για ικα­νο­ποι­η­τι­κή ΣΣΕ με αυξή­σεις στις απο­δο­χές και μάλι­στα όταν έχει να υπο­γρα­φεί από την ΕΣΗΕΑ Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση από το 2009! Θεω­ρεί …“κανο­νι­κό­τη­τα” ότι παντού κυριαρ­χούν οι ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, τα “μπλο­κά­κια”, οι μισθοί πεί­νας, η δου­λειά μέχρι εξά­ντλη­ση τα οποία έρχε­ται να νομι­μο­ποι­ή­σει και να ενι­σχύ­σει το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης. Προ­σφέ­ρει πλή­ρη κάλυ­ψη στην εργο­δο­σία για το γεγο­νός ότι στέλ­νει τους εργα­ζό­με­νους στο ρεπορ­τάζ (πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες) χωρίς κανέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας και με δου­λειά μέχρι εξά­ντλη­σης, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία και τη ζωή τους, ενώ φόρ­τω­σε στον ΕΔΟΕΑΠ τα μέτρα υγεί­ας των συνα­δέλ­φων που καλύ­πτουν το ρεπορ­τάζ, που πλη­ρώ­νου­με εμείς, αντί να πλη­ρώ­σει η εργο­δο­σία και το κρά­τος που μας τσακίζουν».

Καλεί τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ «να γυρί­ζουν επι­τέ­λους την πλά­τη στους συμ­βι­βα­σμέ­νους για­τί “είναι εχθροί των εργα­σια­κών μας δικαιω­μά­των και συμ­φε­ρό­ντων” και να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις του ΠΑΜΕ (στο Σύνταγ­μα στις 10.30 π.μ.) με διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο που προ­βλέ­πει την υπο­γρα­φή ικα­νο­ποι­η­τι­κής ΣΣΕ με ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο εργά­σι­μο χρό­νο 35ω­ρο-7ωρο-5νθή­με­ρο κα, κάτω τα χέρια από το δικαί­ω­μα στην απερ­γία κα, βάζο­ντας μπρο­στά τις δικές τους ανάγκες».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο