Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΣΗΕΜ‑Θ: Αποχαιρετά τον παλαίμαχο δημοσιογράφο Γιώργο Σαλονικίδη

Το αρχαιό­τε­ρο μέλος της απο­χαι­ρε­τά η Ένω­ση Συντα­κτών Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης, τον Γιώρ­γο Σαλο­νι­κί­δη, που έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 97 ετών.

Ο Γιώρ­γος Σαλο­νι­κί­δης, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της ΕΣΗΕΜ‑Θ, γεν­νή­θη­κε στο Δρέ­πα­νο Κοζά­νης το 1926 και σπού­δα­σε στη Γεω­πο­νι­κή Σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ενε­γρά­φη ως δόκι­μο μέλος της Ένω­σης τον Αύγου­στο του 1958. Εργά­στη­κε στις εφη­με­ρί­δες Ελλη­νι­κός Βορ­ράς και Θεσ­σα­λο­νί­κη, και η επαγ­γελ­μα­τι­κή δια­δρο­μή του σφρά­γι­σε με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ευρυ­μά­θειας και της λεπτο­με­ρούς προ­σέγ­γι­σης το αστυ­νο­μι­κό ρεπορτάζ.

Η συμ­με­το­χή του Γιώρ­γου Σαλο­νι­κί­δη στη δρα­στη­ριό­τη­τα της ΕΣΗΕΜ‑Θ ήταν πολυ­ε­τής, τόσο από θέσεις του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου όσο και από άλλα όργανα.

Η ΕΣΗΕΜ‑Θ συλ­λυ­πεί­ται τους οικεί­ους του και απο­χαι­ρε­τά μια από τις ιστο­ρι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες της δημο­σιο­γρα­φί­ας στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο