Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΣΤΑΜΕΔΕ – με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας

Το “Ατέ­χνως” προ­βά­λει δια­χρο­νι­κά- από θέσεις αρχής το μαχη­τι­κό συντα­ξιου­χι­κό κίνη­μα, με τα επί μέρους προ­βλή­μα­τα –μετα­ξύ αυτών των μηχα­νι­κών (ΕΣΤΑΜΕΔΕ+ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ) ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων και του Λαϊ­κού Κινή­μα­τος που χρό­νια ταλαι­πω­ρού­νται μετα­ξύ άλλων από δικα­στι­κά πρα­ξι­κο­πή­μα­τα της οσφυο­καμ­ψί­ας των «ακομ­μά­τι­στων» κλπ. «πρό­θυ­μων», με προ­σπά­θειες από πάνω επι­βο­λής της αντι­δη­μο­κρα­τι­κής ηλε­κτρο­νι­κής ψηφο­φο­ρί­ας κά.

Σε συνέ­χεια του ρεπορ­τάζ μας για την από­φα­ση “μνη­μείο” παρέμ­βα­σης της “ανε­ξάρ­τη­της” δικαιο­σύ­νης και τη σύντο­μη ανα­φο­ρά μας κόντρα στις μεθο­δεύ­σεις των διο­ρι­σμέ­νων από την …ΑΑΔΕ παρου­σιά­ζου­με τη σχε­τι­κή γενι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη διε­νέρ­γεια αρχαι­ρε­σιών, απα­γο­ρεύ­θη­κε ύστε­ρα από σχε­τι­κή δικα­στι­κή εντολή.

Οι εργα­σί­ες συνοπτικά

Παρου­σί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Απο­λο­γι­σμού και Προγραμματισμού.

Παρου­σί­α­ση του Οικο­νο­μι­κού Απο­λο­γι­σμού και Προγραμματισμού.

Παρου­σί­α­ση της Έκθε­σης της Ελεγ­κτι­κής Επιτροπής.

Υπο­βο­λή διευ­κρι­νι­στι­κών ερω­τή­σε­ων και απά­ντη­σή τους.

Ομι­λί­ες.

Δευ­τε­ρο­λο­γία του απερ­χό­με­νου Προέδρου.

Ψήφι­ση των πιο πάνω ειση­γή­σε­ων του ΔΣ και της Έκθε­σης της Ε.Ε.

Συζή­τη­ση και ψήφι­ση του σχε­δί­ου απόφασης.

Πέρας των εργασιών

Ζητή­μα­τα αιχμής

Η συμ­με­το­χή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε όλες τις δια­δη­λώ­σεις των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων και του Λαϊ­κού Κινή­μα­τος γενικότερα

Οι επι­στο­λές πίε­σης στους αρμό­διους για προ­ώ­θη­ση των αιτημάτων.

Η από­σπα­ση θετι­κής γνω­μά­τευ­σης της Αρχής Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα για την παρο­χή των στοι­χεί­ων επι­κοι­νω­νί­ας με τους 30.000 συναδέλφους.

Η ανά­δει­ξη έως τη Βου­λή του θέμα­τος της περι­κο­πής του μισού, του ήδη πενι­χρού Εφάπαξ.

Οι τακτι­κές ενη­με­ρώ­σεις στα μέλη, η τακτι­κή έκδο­ση Εφη­με­ρί­δας, η μεθο­δευ­μέ­νη επα­φή με όλους τους συντα­ξιού­χους ΤΣΜΕΔΕ.

Ο προ­γραμ­μα­τι­σμός για την ανά­πτυ­ξη της μαζι­κής συμ­με­το­χής σε συλ­λα­λη­τή­ρια με δρά­ση σε όλες τις πτυ­χές της.

Κλη­ρο­δό­τη­μα Αξε­λού κλπ.

«Σκο­πεύ­ου­με σε ανά­πτυ­ξη της μαζι­κής συμ­με­το­χής σε συλ­λα­λη­τή­ρια, των εγγρά­φων και διεκ­δι­κη­τι­κών εκδη­λώ­σε­ων σε υπουρ­γεία κ.α. Αρχές, σε συστη­μα­το­ποί­η­ση της παρου­σί­ας μας στην Αχαρ­νών και όπου απευ­θύ­νο­νται οι συντα­ξιού­χοι ΤΣΜΕΔΕ για λύση προ­βλη­μά­των τους, σε ανά­πτυ­ξη των πολι­τι­στι­κών συμ­με­το­χών και εκδη­λώ­σε­ων και εκδρομών.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να για τα επί μέρους θέμα­τα που απα­σχο­λούν τους συντα­ξιού­χους ΤΣΜΕΔΕ ακο­λου­θούν ανα­φο­ρές που αντι­στοι­χούν στο Σχέ­διο Απόφασης»


ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 4. 5. 2022
(15+1#σημεία)


1.Απολογισμός, προ­γραμ­μα­τι­σμός και υπερ­ψή­φι­ση πεπραγμένων (…)

2. Οι συντα­ξιού­χοι ΤΣΜΕΔΕ και ο Πόλε­μος (…)

3. Η αντί­δρα­σή μας στην αντια­σφα­λι­στι­κή λαί­λα­πα που συνεχίζεται

4. Η μεθο­δευ­μέ­νη εδώ και χρό­νια απο­γύ­μνω­ση των υπηρεσιών

5. Τα απο­θε­μα­τι­κά του ΤΣΜΕΔΕ

6. Η αφαί­μα­ξη και παρα­πλά­νη­ση με τις αγω­γές και προ­σφυ­γές στη Δικαιοσύνη

7. Κλη­ρο­δό­τη­μα Αξελού

8. Να μας επι­στρα­φεί το κτί­ριό μας στην Κλαυθμώνος

9. Να μας δοθούν τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας των συναδέλφων

10. Επα­νέ­ντα­ξή μας στο ΤΕΕ

11. Εκσυγ­χρο­νι­σμός των κατα­στα­τι­κών και οι νέες τεχνολογίες

12. Τέρ­μα στην αντι­δη­μο­κρα­τι­κή είσπρα­ξη του 1 ευρώ

13. Βελ­τί­ω­ση των ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών και εξυ­πη­ρέ­τη­ση των υπηρεσιών

14. Συμ­με­το­χή και σύμπρα­ξη με το Λαϊ­κό Κίνημα

15.  Η αντι­με­τώ­πι­ση των ενερ­γειών του κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού και του αντερ­γα­τι­κού Κράτους

Καλού­με τα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, σε κάθε περί­πτω­ση, να συμ­με­τά­σχουν μόνο σε ζωντα­νή Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση και εκλο­γές, χωρίς ηλε­κτρο­νι­κές δια­δι­κα­σί­ες και ψηφο­φο­ρί­ες, και με τη δια­δι­κα­σία να την απο­φα­σί­ζει η ίδια η Γ.Σ., σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του κατα­στα­τι­κού το οποίο, μετα­ξύ άλλων, προ­βλέ­πει εκλο­γή Προ­έ­δρου, Πρα­κτι­κο­γρά­φου και Εφο­ρευ­τι­κής Επι­τρο­πής με ανά­τα­ση χειρός”.

PDF Logo

Όλα τα πεπραγ­μέ­να ανα­λυ­τι­κά εδώ  ⬇️

ΓΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ 4_5_22

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο