Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εταιρεία εισαγωγής τεστ Covid αμφισβητεί την επιστημονική επάρκεια και ικανότητα των γιατρών Λέρου-Λειψών Πάτμου!!!

Ε.Ι.ΘΕ.Λ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ‑Π.Π.Ι ΛΕΙΨΩΝ &ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

ΛΕΡΟΣ 17/1/2021
Α.Π:01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα βασι­ζό­με­να σε ανα­κοί­νω­ση εται­ρί­ας εισα­γω­γής τεστ, που αφή­νουν υπο­νο­ού­με­να για την μη καλή ανά­γνω­ση ή λήψη των τεστ αντί­γο­νου που βρέ­θη­καν ψευ­δώς θετι­κά στο ιατρείο Λει­ψών, ανα­φέ­ρο­ντας σαφώς ότι δεν έγι­ναν από εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό παρα­θέ­του­με τα γεγο­νό­τα όπως ακρι­βώς συνέβησαν .

Σε τακτι­κό έλεγ­χο για την ανί­χνευ­ση του νέου κορο­νοϊ­ού στο ιατρείο Λει­ψών που διε­νερ­γούν καθη­με­ρι­νά οι για­τροί των δομών υγεί­ας της περιο­χής μας, στην προ­σπά­θεια έλεγ­χου της παν­δη­μί­ας, βρέ­θη­καν δέκα ψευ­δώς θετι­κά δείγ­μα­τα ασθε­νών με αντι­γο­νι­κά τεστ το ίδιο και σε έλεγ­χο που έγι­νε στο Κ.Υ.Πατμου .

Στην προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού των ευθυ­νών, φορ­τώ­νο­ντας αυτές στα ¨εύκο­λα¨ κατά την άπο­ψη τους ¨θύμα­τα¨, όπως φαί­νε­ται θεω­ρούν μερι­κοί τους για­τρούς του Ε.Σ.Υ είναι βλέ­πε­τε της μόδας και από τις δηλώ­σεις κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, απα­ντά­με ότι λογα­ριά­ζουν χωρίς τον ξενοδόχο.

1. Τι εννο­ούν εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό ; αν εννο­ούν ότι η λήψη θα έπρε­πε να γίνει από κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ, στο νησί δεν υπάρ­χει τέτοιο κλι­μά­κιο, όταν ήρθε το κλι­μά­κιο είχα­με το ίδιο απο­τέ­λε­σμα με αρκε­τά ψευ­δώς θετι­κά. Να σημειώ­σου­με ότι το κλι­μά­κιο του Ε.Ο.Δ.Υ που επι­σκέ­φτη­κε το νησί δεν είχε για­τρό στην σύν­θε­ση του.

2. Η για­τρός που πηρέ τα δείγ­μα­τα , να τονί­σου­με ότι υπη­ρε­τού­σε με μετα­κί­νη­ση από την θέση της που είναι στο Νοσο­κο­μείο Λερού καλύ­πτο­ντας την έλλει­ψη για­τρού στο ιατρείο Λει­ψών, δεν είναι η πρώ­τη φορά που εκτε­λεί αυτή την ιατρι­κή πράξη.

3. Σε δοκι­μή παρου­σία και του Δήμαρ­χου των ιδί­ων τεστ από την ιδία παρ­τί­δα που χορη­γη­θή­καν από την Περι­φέ­ρεια , είχα­με και στο Κέντρο Υγεί­ας Πάτμου παρό­μοιο απο­τε­λέ­σμα­τα σε ποσο­στό των ψευ­δώς θετι­κών. Το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό του Κέντρου Υγεί­ας Πάτμου έχει μεγά­λη εμπει­ρία στην λήψη και ανά­γνω­ση των απο­τε­λε­σμά­των και από το γεγο­νός της έξαρ­σης της επι­δη­μί­ας προ μηνός περί­που στο νησί και την λήψη πολ­λών εκα­το­ντά­δων δειγ­μά­των υλι­κού και την εμπει­ρία να διε­νερ­γούν μορια­κή ανά­λυ­ση για την ανεύ­ρε­ση του Sars-Cov‑2 και την διά­γνω­ση της νόσου covid . Τονί­ζου­με ότι παρά τις αιτή­σεις μας σε επί­πε­δο υπουρ­γεί­ου αλλά και στην περι­φέ­ρεια, στο νησί της Πάτμου όπως βέβαια και στην Λέρο δεν λει­τουρ­γούν κλι­μά­κια του Ε.Ο.Δ.Υ.

4. Η λήψη και η υπό­λοι­πη δια­δι­κα­σία έγι­νε με βάση της γρα­πτές οδη­γί­ες ανα­γρα­φό­με­νες στο έντυ­πο φύλο οδη­γιών της εται­ρί­ας παράγωγης.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με σε κανέ­ναν να αφή­νει υπό­νοιες για την επι­στη­μο­νι­κή επάρ­κεια και την κλι­νι­κή ικα­νό­τη­τα των για­τρών που υπη­ρε­τούν στις δομές υγεί­ας μας, παί­ζο­ντας πολι­τι­κά παι­χνί­δια ή κυνη­γώ­ντας το κέρδος .

Περι­μέ­νου­με την παρέμ­βα­ση- απά­ντη­ση του υπουρ­γεί­ου υγεί­ας και της κυβέρ­νη­σης ως προς τα γρα­φό­με­να στην ανα­κοί­νω­ση της εται­ρί­ας εισα­γω­γής των τεστ, που στην ουσία αμφι­σβη­τεί την ικα­νό­τη­τα των για­τρών δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας για απλούς ιατρι­κούς χει­ρι­σμούς , ενώ από την άλλη θεω­ρεί εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό υπαλ­λή­λους που δεν έχουν πτυ­χίο ιατρι­κής η άλλο σχετικό.

Εμείς βεβαία είμα­στε χαρού­με­νοι που τελι­κά δεν υπήρ­ξαν κρού­σμα­τα στο νησί των Λει­ψών και με δική μας παρέμ­βα­ση ξεκα­θά­ρι­σε το τοπίο των αρχι­κών πολ­λα­πλών θετι­κών τεστ που μας είχε προ­βλη­μα­τί­σει για 48 ώρες.

Τέλος προ­τεί­νου­με την παρέμ­βα­ση της εται­ρί­ας και την απο­στο­λή εκπρο­σώ­που ειδι­κού στην λει­τουρ­γία των τεστ για να διευ­κρι­νι­στεί πλή­ρως το γεγο­νός και απο­φυ­γή παρό­μοιων στο μέλλον .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Η Ε.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο