Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν — Αποτελέσματα μέχρι σήμερα 02:00 ώρα Ελλάδας

Ο υπο­ψή­φιος των Δημο­κρα­τι­κών Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε σήμε­ρα ότι θα κερ­δί­σει την προ­ε­δρία των ΗΠΑ καθώς το προ­βά­δι­σμά του ένα­ντι του απερ­χό­με­νου Ρεπου­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ μεγα­λώ­νει στις αμφίρ­ρο­πες πολι­τεί­ες, αν και τα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα έχουν απο­φύ­γει μέχρι στιγ­μής να τον ανα­κη­ρύ­ξουν νικη­τή καθώς συνε­χί­ζε­ται η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων.

“ Οι αριθ­μοί μάς λένε (…) και είναι μια αρκε­τά πει­στι­κή ιστο­ρία: θα κερ­δί­σου­με την κούρ­σα”, τόνι­σε ο Μπάι­ντεν, προ­σθέ­το­ντας ότι η υπο­ψή­φιά του για την αντι­προ­ε­δρία Κάμα­λα Χάρις και ο ίδιος ήδη συνα­ντώ­νται με ειδι­κούς για να προ­ε­τοι­μα­στούν για τον Λευ­κό Οίκο.

“ Έχει έρθει η ώρα να συσπει­ρω­θού­με” για να “ ξεπε­ρά­σου­με την οργή”, δήλω­σε ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος του Μπα­ράκ Ομπά­μα στη διάρ­κεια της σύντο­μης ομι­λί­ας του, η οποία είχε αρχι­κά προ­γραμ­μα­τι­στεί για να γιορ­τά­σει τη νίκη του, όμως άλλα­ξε προ­σέγ­γι­ση καθώς μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χει ξεκά­θα­ρος νικη­τής σε κάποιες αμφίρ­ρο­πες πολιτείες.

Ωστό­σο το προ­βά­δι­σμα του Μπάι­ντεν διευ­ρύ­νε­ται ένα­ντι του Τραμπ σε τέσ­σε­ρις πολι­τεί­ες που θα είναι καθο­ρι­στι­κές για το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα: την Πεν­σιλ­βά­νια, την Τζόρ­τζια, την Αρι­ζό­να και τη Νεβά­δα. Εξάλ­λου σε αριθ­μό ψήφων σε εθνι­κό επί­πε­δο ο υπο­ψή­φιος των Δημο­κρα­τι­κών βρί­σκε­ται μπρο­στά από τον αντί­πα­λό του κατά 4,1 εκα­τομ­μύ­ρια, σε σύνο­λο 147 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ψήφων, ένας αριθ­μός ρεκόρ.

“ Η ψήφος σας θα κατα­με­τρη­θεί. Δεν με νοιά­ζει πόσο πολύ προ­σπα­θούν κάποιοι να το στα­μα­τή­σουν. Δεν θα επι­τρέ­ψω να γίνει”, υπο­γράμ­μι­σε ο ίδιος.
Ο Μπάι­ντεν τόνι­σε ότι οι Αμε­ρι­κά­νοι τού έδω­σαν εντο­λή να αντι­με­τω­πί­σει την παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού, να ενι­σχύ­σει την οικο­νο­μία που πλήτ­τε­ται, να αντι­με­τω­πί­σει την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και τον συστη­μι­κό ρατσισμό.

“ Κατέ­στη­σαν σαφές ότι θέλουν η χώρα να συσπει­ρω­θεί, όχι να συνε­χί­σει να διχά­ζε­ται”, εκτί­μη­σε, ενώ πρό­σθε­σε ότι ελπί­ζει να απευ­θυν­θεί ξανά στους πολί­τες σήμερα.

Ο Τραμπ εξα­κο­λου­θεί να δηλώ­νει, χωρίς να δίνει στοι­χεία για αυτό, ότι υπάρ­χει νοθεία στις εκλο­γές, ενώ Ρεπου­μπλι­κά­νοι προ­σπα­θούν να συγκε­ντρώ­σουν 60 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν τις δικα­στι­κές προ­σφυ­γές ενα­ντί­ον των απο­τε­λε­σμά­των. Ωστό­σο κάποια μέλη του κόμ­μα­τος χαρα­κτή­ρι­σαν τις νομι­κές αυτές προ­σπά­θειες ανορ­γά­νω­τες, ενώ μέχρι στιγ­μής καμία προ­σφυ­γή δεν έχει γίνει δεκτή από τα δικαστήρια.

Κατά την τέταρ­τη ημέ­ρα της κατα­μέ­τρη­σης των ψήφων ο Μπάι­ντεν έχει προ­βά­δι­σμα 253 εκλε­κτό­ρων ένα­ντι 214 για τον Τραμπ, σύμ­φω­να με την Edison Research.
Αν κερ­δί­σει τους 20 εκλέ­κτο­ρες της Πεν­σιλ­βά­νια, θα συγκε­ντρώ­σει περισ­σό­τε­ρους από τους 270 που χρειά­ζε­ται για να κερ­δί­σει την προ­ε­δρία. Το ίδιο θα συμ­βεί κι αν ο Μπάι­ντεν κερ­δί­σει σε δύο από τις τρεις άλλες πολι­τεί­ες (Τζόρ­τζια, Αρι­ζό­να και Νεβά­δα), όπου συνε­χί­ζε­ται η καταμέτρηση.

Αποτελέσματα μέχρι σήμερα 02:00 ώρα Ελλάδας

Αρι­ζό­να (11 εκλέ­κτο­ρες) — Κατα­με­τρη­μέ­νοι ψήφοι: 94% — Μπάι­ντεν 49,9% — Τραμπ 48,6% — Δια­φο­ρά ψήφων: 38.455

Τζόρ­τζια (16 εκλέ­κτο­ρες) — Κατα­με­τρη­μέ­νοι ψήφοι: 99% — Μπάι­ντεν 49,4% — Τραμπ 49,3% — Δια­φο­ρά ψήφων: 4.275

Πεν­σιλ­βά­νια (20 εκλέ­κτο­ρες) — Κατα­με­τρη­μέ­νοι ψήφοι: 96% — Μπάι­ντεν 49,5% — Τραμπ 49,2% — Δια­φο­ρά ψήφων: 17.012

Βόρεια Καρο­λί­να (15 εκλέ­κτο­ρες) — Κατα­με­τρη­μέ­νοι ψήφοι: 98% — Τραμπ 50% — Μπάι­ντεν 48,6% — Δια­φο­ρά ψήφων: 76.623

Νεβά­δα (6 εκλέ­κτο­ρες) — Κατα­με­τρη­μέ­νοι ψήφοι: 93% Μπάι­ντεν 49,8% — Τραμπ 48% — Δια­φο­ρά ψήφων: 22.657

Πότε η νομοθεσία της κάθε πολιτείας προβλέπει επανακαταμέτρηση

Πεν­σιλ­βά­νια

Στις 01:40 ξημε­ρώ­μα­τα ώρα Ελλά­δας, ο Μπάι­ντεν έχει προ­βά­δι­σμα 17.012 ψήφων, ή 0,2%, με κατα­με­τρη­μέ­νο το 96% των εκτι­μώ­με­νων ψήφων. Σύμ­φω­να με την νομο­θε­σία της πολι­τεί­ας, η επα­να­κα­τα­μέ­τρη­ση των ψήφων γίνε­ται αυτό­μα­τα στην περί­πτω­ση η δια­φο­ρά του ποσο­στού είναι μικρό­τε­ρο ή ίσο με 0,5% των συνο­λι­κών ψήφων.

Υπάρ­χουν ακό­μη ψηφο­δέλ­τια που να κατα­με­τρη­θούν από τη Φιλα­δέλ­φεια, τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της πολι­τεί­ας και την κομη­τεία Αλε­γκέ­νι, όπου βρί­σκε­ται το Πίτσ­μπουργκ. Η δια­δι­κα­σία της κατα­μέ­τρη­σης δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της εκλο­γι­κής επι­τρο­πής της πολι­τεί­ας μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει αρκε­τές μέρες.

Τζόρ­τζια

Ο Μπάι­ντεν προη­γεί­ται του Τραμπ με 4.275 ψήφους στις 01:40 ξημε­ρώ­μα­τα ώρα Ελλά­δας , με κατα­με­τρη­μέ­νο το 99% των ψήφων. Ο Τραμπ χρειά­ζε­ται τόσο την Πεν­σιλ­βά­νια όσο και την Τζόρ­τζια για να κερ­δί­σει μια δεύ­τε­ρη θητεία.

Ο Μπραντ Ραφεν­σπέρ­γκερ, πολι­τεια­κός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Τζόρ­τζιας, δήλω­σε ότι ανα­μέ­νει ότι η δια­φο­ρά του τελι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος να είναι λίγες χιλιά­δες ψήφοι, κάτι που θα επι­φέ­ρει αυτό­μα­τη επα­να­κα­τα­μέ­τρη­ση. Μια επα­να­κα­τα­μέ­τρη­ση θα γίνει μετά την πιστο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των, που ανα­μέ­νε­ται στις ή πριν από τις 20 Νοεμβρίου.

Αρι­ζό­να

Έως την 01:00 ώρα Ελλά­δας, ο Μπάι­ντεν συγκέ­ντρω­νε το 49,9% των ψήφων ένα­ντι 48,6% του Τραμπ, με προ­βά­δι­σμα 38.455 ψήφων, με κατα­με­τρη­μέ­νο το 94% των εκτι­μώ­με­νων ψήφων.

Οι αρχές της πολι­τεί­ας έχουν ακό­μη να κατα­με­τρή­σουν περί­που 250.000 έως 270.000 ψηφο­δέλ­τια και θα προ­βούν σε νέα ενη­μέ­ρω­ση λίγο αργό­τε­ρα, δήλω­σε στο CNN η πολι­τεια­κή υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Κέι­τι Χομπς.

Νεβά­δα

Η κατα­μέ­τρη­ση της πλειο­ψη­φί­ας των επι­στο­λι­κών ψήφων στην κομη­τεία Κλαρκ της Νεβά­δας ανα­μέ­νε­ται να έχει ολο­κλη­ρω­θεί μέχρι την Κυρια­κή, όπως ανέ­φε­ρε χθες βρά­δυ ένας αξιωματούχος.

Στην κομη­τεία Κλαρκ, όπου βρί­σκε­ται η μεγα­λύ­τε­ρη πόλη, το Λας Βέγκας, απο­μέ­νουν να κατα­με­τρη­θούν 63.000 επι­στο­λι­κές ψήφοι. Επί­σης, θα πρέ­πει να εξε­τα­στούν περί­που 63.000 προ­σω­ρι­νές ψήφοι για να δια­πι­στω­θεί αν είναι έγκυ­ρες. Συνή­θως η «προ­σω­ρι­νή ψήφος» στις ΗΠΑ χρη­σι­μο­ποιεί­ται μετα­ξύ άλλων όταν το όνο­μα του ψηφο­φό­ρου δεν εμφα­νί­ζε­ται στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, ή είναι γραμ­μέ­νο λάθος ή το πρό­σω­πο που επι­θυ­μεί να ψηφί­σει δεν δια­θέ­τει κάποιο έγγρα­φο που να πιστο­ποιεί την ταυ­τό­τη­τά του. Οι εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές ελέγ­χουν αν ο ψηφο­φό­ρος δικαιού­ται να ψηφί­σει και ανα­λό­γως εγκρί­νουν ή απορ­ρί­πτουν την ψήφο.

Βόρεια Καρο­λί­να

Ο Τραμπ προη­γεί­ται με 76.623 ψήφους, ή 1,4% με κατα­με­τρη­μέ­νο το 98%. Αξιω­μα­τού­χοι της πολι­τεί­ας έχουν ανα­φέ­ρει ότι το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα δεν θα γίνει γνω­στό μέχρι την επό­με­νη εβδομάδα.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο