Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευάγγελος Αντώναρος: Υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Καραμανλή

Υπο­ψή­φιος με τα ψηφο­δέλ­τιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Αττι­κής θα είναι ο Ευάγ­γε­λος Αντώναρος.

Οι λίστες των υπο­ψη­φί­ων παρου­σιά­στη­καν στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα προ­κει­μέ­νου να τεθούν στην κρί­ση των ανω­τά­των μελών του οργά­νου του κόμματος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Ευάγ­γε­λος Αντώ­να­ρος, δημο­σιο­γρά­φος στο επάγ­γελ­μα, διε­τέ­λε­σε κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας του Κώστα Καρα­μαν­λή και βου­λευ­τής της ΝΔ από το 2004 έως το 2012.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο