Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευάγγελος Βενιζέλος: Δεν… ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος στις εκλογές

Για τα προ­σω­πι­κά του πολι­τι­κά σχέ­δια, τις επερ­χό­με­νες εκλο­γές, το ΠΑΣΟΚ αλλά και την απο­χώ­ρη­ση του Κώστα Καρα­μαν­λή από την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ζωή μίλη­σε, σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΕΡΤ, ο Ευάγ­γε­λος Βενιζέλος.

Όπως σημεί­ω­σε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ δεν ενδια­φέ­ρε­ται να τεθεί επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας, κάτι που φρό­ντι­σε, όπως είπε, να ξεκα­θα­ρί­σει πριν του γίνει η επί­ση­μη πρό­τα­ση από τον Νίκο Ανδρου­λά­κη. Ωστό­σο, δια­μή­νυ­σε ότι δε σκο­πεύ­ει να ενο­χλή­σει με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο τον πρό­ε­δρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ σημεί­ω­σε ότι σε ιδιω­τι­κές και δημό­σιες συζη­τή­σεις έχει θετι­κά σχό­λια να κάνει για τον τελευταίο.

Όσον αφο­ρά τα δικά του πολι­τι­κά σχέ­δια, ο Ευάγ­γε­λος Βενι­ζέ­λος σημεί­ω­σε ότι παρα­μέ­νει στη σφαί­ρα της «μετα­πο­λι­τι­κής», όπου και καλω­σό­ρι­σε τον Κώστα Καρα­μαν­λή. Επι­πλέ­ον, υπο­γράμ­μι­σε ότι εξα­κο­λου­θεί να στέ­κε­ται κρι­τι­κά απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη ενώ απο­δο­κί­μα­σε την επι­δί­ω­ξη, από μέρους της ΝΔ, της αυτο­δυ­να­μί­ας, σε βάρος σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης συνεργασίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο