Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευαγγελισμός: Ακόμη μια προσπάθεια φίμωσης των υγειονομικών με την εισβολή ατυνομικών (ΦΩΤΟ)

Κινη­το­ποί­η­ση στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής πανελ­λα­δι­κής μέρας δρά­σης και στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός». Μίλη­σε ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος του ΣΕΝΕ «Ευαγ­γε­λι­σμός», ο οποί­ος στά­θη­κε στους λόγους και στα αιτή­μα­τα των σημε­ρι­νών δρά­σε­ων. Παράλ­λη­λα κατήγ­γει­λε την κυβερ­νη­τι­κή προ­σπά­θεια φίμω­σης των υγειο­νο­μι­κών, ωστό­σο αυτό δεν κάμ­πτει τον αγώ­να τους, σημεί­ω­σε. Στην κινη­το­ποί­η­ση που συμ­με­τεί­χαν υγειο­νο­μι­κοί και εργα­ζό­με­νοι όλων των ειδι­κο­τή­των, στή­ρι­ξαν σωμα­τεία και φορείς, ενώ παρα­βρέ­θη­καν ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, ο οποί­ος στο χαι­ρε­τι­σμό του εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη του Κόμ­μα­τος στον αγώ­να και τα αιτή­μα­τά τους, καθώς και ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ.

Σημειώ­νε­ται ότι στον προ­αύ­λιο χώρο μπρο­στά από τα ΤΕΠ την ώρα της κινη­το­ποί­η­σης εισέ­βα­λαν ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις με ειδι­κή εξάρ­τη­ση, επι­κα­λού­με­νες την τήρη­ση των μέτρων για τον κορο­νο­ϊό. Μετά την παρέμ­βα­ση στους επι­κε­φα­λής των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων του Νίκου Καρα­θα­να­σό­που­λου και του Γιώρ­γου Πέρ­ρου που συμ­με­τεί­χαν στην κινη­το­ποί­η­ση, αλλά και από την αντί­δρα­ση των παρα­βρι­σκό­με­νων, οι δυνά­μεις απο­χώ­ρη­σαν και βγή­καν έξω από το προ­αύ­λιο του νοσοκομείου.

euaggelismos euaggelismos1 euaggelismos2 euaggelismos3 euaggelismos4 euaggelismos5 euaggelismos6 euaggelismos7

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο