Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ευθεία Αντιπαράθεση» μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ

«Η Ρωσία και το ΝΑΤΟ βρί­σκο­νται σήμε­ρα σε “ευθεία αντι­πα­ρά­θε­ση”», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 75 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΝΑΤΟ υπό τις ΗΠΑ συμ­μα­χί­ας.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι σχέ­σεις έχουν διο­λι­σθή­σει σήμε­ρα στο επί­πε­δο της ευθεί­ας αντι­πα­ρά­θε­σης”, σχο­λί­α­σε ο Πεσκόφ.

«Το ΝΑΤΟ έχει ήδη εμπλα­κεί στη σύγκρου­ση που αφο­ρά την Ουκρα­νία και συνε­χί­ζει να κινεί­ται προς τα σύνο­ρά μας και να επε­κτεί­νει τη στρα­τιω­τι­κή του υπο­δο­μή προς τα σύνο­ρά μας», είπε ο Πεσκόφ.

Ο Πού­τιν έχει επα­νει­λημ­μέ­νως τονί­σει ότι «η Ρωσία εξα­πα­τή­θη­κε από τη Δύση» στον από­η­χο του Ψυχρού Πολέ­μου, καθώς το επί Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας δια­λύ­θη­κε αλλά το ΝΑΤΟ επε­κτά­θη­κε προς ανα­το­λάς υπο­δε­χό­με­νο πρώ­ην μέλη του Συμ­φώ­νου και τις τρεις χώρες της Βαλ­τι­κής , οι οποί­ες ανή­καν στη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Η Δύση απορ­ρί­πτει αυτή την εκδο­χή λέγο­ντας ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυ­ντι­κή συμ­μα­χία και ότι η έντα­ξη σε αυτό είναι μια «δημο­κρα­τι­κή επι­λο­γή» χωρών που έχουν απο­τι­νά­ξει δεκα­ε­τί­ες «κομ­μου­νι­στι­κής κυριαρχίας».

Το ΝΑΤΟ υπο­στη­ρί­ζει ότι βοη­θά­ει την Ουκρα­νία να αγω­νι­στεί για την επι­βί­ω­σή της στον από­η­χο της ρωσι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και έχει εξο­πλί­σει το Κίε­βο με προηγ­μέ­να όπλα, παρέ­χο­ντάς του εκπαί­δευ­ση και μυστι­κές πληροφορίες.

Η Ρωσία αντι­τεί­νει ότι αυτό καθι­στά το ΝΑΤΟ ντε φάκτο μέρος της σύγκρουσης.

Τον Φεβρουά­ριο ο Πού­τιν δήλω­σε ότι μια ευθεία αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ θα σήμαι­νει ότι ο πλα­νή­της απέ­χει ένα βήμα από τον Τρί­το Παγκό­σμιο Πόλε­μο.

Είναι εμφα­νές λοι­πόν ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση μετα­ξύ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας μαί­νε­ται στο ακέραιο.
Παρ’ όλη τη σφο­δρή σύγκρου­ση των δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών και των συμ­μα­χιών τους, ένα είναι αυτό που τους ενώ­νει και έχουν κοι­νή σημαία, η απο­τί­να­ξη του κομ­μου­νι­σμού, όπως κατά και­ρούς έχουν φρο­ντί­σει να υπεν­θυ­μί­σουν αμφότεροι.
Αυτό προς παρα­δειγ­μα­τι­σμό και δίδαγ­μα των λαών όλου του κόσμου…

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο