Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευθύνες της ελληνικής ακτοφυλακής για την τραγωδία στο Αγαθονήσι — Αφησαν τους πρόσφυγες να πνιγούν;

Το ρεπορ­τάζ του Spiegel Online στη Σάμο για τα αίτια του ναυα­γί­ου με 16 νεκρούς πρό­σφυ­γες κοντά στο Αγα­θο­νή­σι ρίχνει ευθύ­νες στις ελλη­νι­κές αρχές.

«Ήταν οι πρώ­τοι πρό­σφυ­γες που πνί­γη­καν φέτος στο Αιγαίο. Από τα 21 άτο­μα που επέ­βαι­ναν στο σκά­φος, ανά­με­σά τους και παι­διά, επέ­ζη­σαν μόνο τρία, γρά­φει το Spiegel Online σε ρεπορ­τάζ από τη Σάμο. Σύμ­φω­να με τους επι­ζή­σα­ντες οι αρχές θα μπο­ρού­σαν να σώσουν τους επι­βαί­νο­ντες, μιας και είχαν ειδο­ποι­η­θεί από συγ­γε­νή των θυμά­των για το ναυά­γιο, αλλά δεν το έπρα­ξαν. Οι καταγ­γε­λί­ες είναι βαριές και δικαιο­λο­γη­μέ­νες. Τα μαντά­τα έφθα­σαν μέχρι την Αθή­να σε ανώ­τα­το πολι­τι­κό επί­πε­δο. Δύο υπουρ­γοί που φέρουν, πιθα­νό­τα­τα, την πολι­τι­κή ευθύ­νη για την τρα­γω­δία συνά­ντη­σαν τους επι­ζώ­ντες στη Σάμο.

Την Παρα­σκευή ο υπουρ­γός Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Δημή­τρης Βίτσας συνο­μί­λη­σε με επι­ζώ­ντες στο νοσο­κο­μείο και δύο μέρες αργό­τε­ρα ο υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής υπο­σχέ­θη­κε ότι θα είναι αμεί­λι­κτος αν απο­δει­χθεί ότι υπάρ­χουν ευθύ­νες. Ο υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας επι­βε­βαί­ω­σε, όπως όλα δεί­χνουν, ότι η ακτο­φυ­λα­κή δέχθη­κε πράγ­μα­τι τηλε­φώ­νη­μα για βοή­θεια. Οι αρμό­διοι ωστό­σο ισχυ­ρί­ζο­νται ότι κατα­βλή­θη­καν επα­νει­λημ­μέ­να μάταιες προ­σπά­θειες επι­κοι­νω­νί­ας με το άτο­μο που πραγ­μα­το­ποί­η­σε την κλήση.

Άγνωστο παραμένει τι έπραξαν οι αρμόδιες αρχές 

Τι όμως είχε γίνει; Ένας Αφγα­νός, συγ­γε­νής των 21 προ­σφύ­γων, ο οποί­ος είχε έρθει δύο μήνες νωρί­τε­ρα στη Σάμο και διέ­με­νε στο κέντρο υπο­δο­χής ειδο­ποι­ή­θη­κε, μέσω της εφαρ­μο­γής WhatsApp από τους συγ­γε­νείς του ότι το πλε­ού­με­νο που τους μετα­φέ­ρει βυθί­ζε­ται και ζήτη­σε αμέ­σως βοή­θεια από τις τοπι­κές αρχές, αλλά και από αρμό­διους στην Αθή­να. Παράλ­λη­λα μετέ­βη ο ίδιος σε διά­φο­ρα σημεία όπου υπήρ­χαν αστυ­νο­μι­κοί παρα­κα­λώ­ντας τους να ανα­ζη­τή­σουν τους συγ­γε­νείς του. Όλοι όμως τον καθη­σύ­χα­ζαν ότι οι συγ­γε­νείς του είναι ασφα­λείς. Εκεί­νος όμως δεν τους πίστε­ψε και συνέ­χι­σε να απευ­θύ­νε­ται στους αστυ­νο­μι­κούς μέσα στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό αλλά και τις αστυ­νο­μι­κές αρχές στη Σάμο. Το τι έπρα­ξαν οι αρμό­διες αρχές, ποιόν ειδο­ποί­η­σαν ή αν ειδο­ποί­η­σαν κάποιον, παρα­μέ­νει άγνωστο.

Γεγο­νός είναι ότι η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης ξεκί­νη­σε περισ­σό­τε­ρες από 24 ώρες μετά το πρώ­το τηλε­φώ­νη­μα. Τότε όμως ήδη κάτοι­κος από το Αγα­θο­νή­σι είχε εντο­πί­σει τους επι­ζή­σα­ντες. Το μόνο που μπό­ρε­σαν να κάνουν τα σωστι­κά συνερ­γεία είναι να περι­συλ­λέ­ξουν τους νεκρούς και να μετα­φέ­ρουν στο νοσο­κο­μείο τους επι­ζώ­ντες, οι οποί­οι καταγ­γέλ­λουν επί­σης ότι άγνω­στο σκά­φος έπλεε για ώρα κοντά στο σημείο που ανε­τρά­πη το πλε­ού­με­νο των προ­σφύ­γων χωρίς ωστό­σο να ξεκι­νή­σει επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης Οι επι­ζώ­ντες μάλι­στα ισχυ­ρί­ζο­νται ότι το άγνω­στο πλοίο απο­μα­κρύν­θη­κε όταν σχε­δόν όλοι οι επι­βαί­νο­ντες είχαν πνιγεί».

Ατε­λεί­ω­το δρά­μα – Θύμα­τα των πολι­τι­κών και ταξι­κών όπλων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο