Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευθύνες του μονοπώλιου ρούχων Η&Μ για αυθαίρετες απολύσεις απεργών στο Μπαγκλαντές

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Τον Ιανουά­ριο του 2019 χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στα εργο­στά­σια κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας στο Μπα­γκλα­ντές απήρ­γη­σαν για μεγα­λύ­τε­ρους μισθούς.

Στις 20 Φεβρουα­ρί­ου γύρι­σαν οι απερ­γοί στις δου­λειές τους μετά από μια απί­στευ­τη συμ­φω­νία των ανα­ξιό­πι­στων Συν­δι­κά­των με την εργο­δο­σία. Η αύξη­ση ήταν 20 σεντς τον μήνα!!!

Στο Μπα­γκλα­ντές 4,1 εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι απα­σχο­λού­νται στην κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γία κάτω από απα­ρά­δε­κτες εργα­σια­κές συν­θή­κες με μισθούς εξαι­ρε­τι­κά χαμη­λούς. Ο μέσος μισθός των εργα­ζο­μέ­νων στα εργο­στά­σια ετοί­μων ενδυ­μά­των είναι γύρω στα 85 ευρώ τον μήνα! 10.000 απερ­γοί απο­λύ­θη­καν κατα την διάρ­κεια της απεργίας.

Άλλοι 7.500 που συμ­με­τεί­χαν στην απερ­γία απο­λύ­θη­καν από τον Φεβρουά­ριο μέχρι σήμε­ρα. Οι 2100 από αυτούς δού­λευαν σε υπερ­γο­λά­βους του Σου­η­δι­κού κολοσ­σού ενδυ­μά­των Η&Μ.

Η ηγε­σία της εται­ρεί­ας παρα­δέ­χτη­κε πως είχε γνώ­ση των μαζι­κών απο­λύ­σε­ων λόγω συμ­με­το­χής στην απερ­γία, προ­σθέ­το­ντας πως δεν έχει ανά­μει­ξη και θα επι­θυ­μού­σε καλύ­τε­ρους μισθούς και στα­θε­ρή δου­λειά. Λυπά­ται δηλώ­νει για τις απο­λύ­σεις “αφού ενδια­φέ­ρε­ται για τους εργαζόμενους”.

Ξέχα­σε πως είχε υπο­σχε­θεί να μεσο­λα­βή­σει κατά την διάρ­κεια της απερ­γί­ας ώστε να υπο­χρε­ώ­σει τους υπερ­γο­λά­βους που συνερ­γά­ζε­ται να αυξή­σουν τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων. Η δε Γ.Σ των μετό­χων πρό­σφα­τα απο­φά­σι­σε να μην δώσει μισθούς δια­βί­ω­σης για όλους όσους ράβουν ρού­χα για την Η&Μ, υπό­σχε­ση που κρα­τά­ει 6 ολό­κλη­ρα χρόνια.

 

baglades1

 

Να θυμί­σου­με την κατάρ­ρευ­ση του κτι­ρί­ου Rana Plaza με 1000 νεκρούς και 2500 τραυ­μα­τί­ες το 2013 όπως και την πυρ­κα­γιά ένα χρό­νο νωρί­τε­ρα με 110 νεκρούς λόγω παντε­λούς έλλει­ψης εργα­σια­κής ασφαλείας.

Ακό­μη και τότε η εται­ρεία Η&Μ ήταν εμπλε­κό­με­νη όπως και άλλες γνω­στές Σου­η­δι­κές και άλλες εται­ρεί­ες ενδυ­μά­των που ράβουν εκεί τα ρού­χα τους λόγω του χαμη­λό­τε­ρου κόστους.

Η Η&Μ είχε υπο­σχε­θεί απο­ζη­μιώ­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων που ποτέ δεν δόθηκαν.

Καμία εγγύ­η­ση δεν ισχύ­ει για τις απο­λύ­σεις. Αντί­θε­τα όσοι από τους απο­λυ­μέ­νους λόγω συμ­με­το­χής στην απερ­γία ζήτη­σαν δου­λειά σε άλλες επι­χει­ρή­σεις δια­πί­στω­σαν πως βρί­σκο­νται στην μαύ­ρη λίστα και δεν προσλαμβάνονται.

Τώρα ομο­λο­γεί η Η&Μ πως ήξε­ρε για τις απο­λύ­σεις αλλά “δυστυ­χώς δεν μπο­ρεί να κάνει τίπο­τα”. Ακό­μη και τα “μεταλ­λαγ­μέ­να” τοπι­κά συν­δι­κά­τα ζητούν ευθύ­νες και από την ΗΜ για τις αυθαί­ρε­τες απολύσεις.

Ζητούν από την κυβέρ­νη­ση έρευ­να των επι­χει­ρή­σε­ων που απο­λύ­ουν λόγω της συμ­με­το­χής στην απεργία.

Αυτός είναι ο καπι­τα­λι­σμός! Εκδι­κεί­ται τους εργα­ζό­με­νους που απερ­γούν. Τους θέλει άβου­λους να υπο­μέ­νουν την κατα­πί­ε­ση και να χρω­στούν ευγνωμοσύνη.

Στην περί­πτω­ση της Η&Μ να προ­σθέ­σου­με και την περίσ­σεια υπο­κρι­σία που χαρα­κτη­ρί­ζει τα Σου­η­δι­κά μονο­πώ­λια που κλαί­νε με κρο­κο­δεί­λια δάκρυα σε βάρος της ζωής και της δυστυ­χί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και ταυ­τό­χρο­να συμ­με­τέ­χουν στο έγκλημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο