Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευροεκλογές 2019: Αποτελέσματα ευρωεκλογών με καταμετρημένο το 52,07%

Ευρο­ε­κλο­γές 2019: Με βάση τα μέχρι τώρα απο­τε­λέ­σμα­τα των ευρω­ε­κλο­γών και με κατα­με­τρη­μέ­νο το 52,07% προη­γεί­ται η ΝΔ με δια­φο­ρά 9,31%.από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσο­στό του ΚΚΕ φτά­νει στο 5,70%.

euroekloges22

Το ΚΚΕ κρά­τη­σε τις δυνά­μεις του με τάση ενί­σχυ­σης μέσα σε ένα πλαί­σιο πόλω­σης, παντα­χό­θεν επι­θέ­σε­ων και αντικκομουνισμού.

Η συσπεί­ρω­ση που πέτυ­χε σε αυτές τις εκλο­γές είναι η βάση για τις επό­με­νες εκλογές

Οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι δίνουν τη μάχη για να μεί­νουν οι δήμοι στα χέρια του λαού

Το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να πρω­τα­γω­νι­στεί στην υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμφερόντων

Όπω­ςς είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, “Είναι θετι­κό ότι το ΚΚΕ παρα­μέ­νει στα­θε­ρή δύνα­μη για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, με τάση ανα­πλή­ρω­σης των δυνά­με­ών του” πρόσθεσε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας στη συνέ­χεια των δηλώ­σε­ών του είπε ότι “φυσι­κά, δεν υπο­τι­μά­με καθό­λου το γεγο­νός ότι ο συσχε­τι­σμός παρα­μέ­νει πολύ αρνη­τι­κός, και στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη, ότι το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα δεν έχει περά­σει ακό­μη σε φάση δυνα­μι­κής και πιο μαζι­κής αντε­πί­θε­σης. Έχου­με πλή­ρη επί­γνω­ση ότι σε πλα­τιά τμή­μα­τα του λαού κυριαρ­χούν οι μειω­μέ­νες απαι­τή­σεις, η ηττο­πά­θεια, η μοι­ρο­λα­τρία, ως απο­τέ­λε­σμα της απο­στρά­τευ­σης και μειω­μέ­νης συμ­με­το­χής στις δια­δι­κα­σί­ες του κινή­μα­τος”. (Ολό­κλη­ρη η δήλω­ση του Δ. Κου­τσού­μπα ΕΔΩ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο