Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωεκλογές: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συναίνεση αστών και οπορτουνιστών #ΤΩΡΑ ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

Η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος για τις Ευρω­ε­κλο­γές του Ιου­νί­ου έχει πλέ­ον και επί­ση­μα ξεκι­νή­σει και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα δια­τυ­πώ­νουν τις προ­τά­σεις τους, παρου­σιά­ζουν τους υπο­ψη­φί­ους τους, τεστά­ρουν τη μνή­μη της νεο­λαί­ας ευελ­πι­στώ­ντας ότι μοιά­ζει με… χρυ­σό­ψα­ρου… για να ζητή­σουν ξανά την εμπι­στο­σύ­νη της. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ από τη μία προ­βάλ­λε­ται ως η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί τη στα­θε­ρό­τη­τα και την ανά­πτυ­ξη στη χώρα, ως η μόνη σίγου­ρη επι­λο­γή, από την άλλη τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τος του συστή­μα­τος διεκ­δι­κούν το ρόλο της αντι­πο­λί­τευ­σης, σκί­ζουν τα ρού­χα τους για την πολι­τι­κή «Μητσο­τά­κη» που μας «έφτα­σε ως εδώ», δεσμεύ­ο­νται ότι δήθεν θα προ­ω­θή­σουν «προ­ο­δευ­τι­κές εξε­λί­ξεις» στην ΕΕ. Βέβαια, όσο και να προ­σπα­θούν δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν την ταύ­τι­σή τους σε όλα τα μεγά­λα πολι­τι­κά ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη ζωή της νεο­λαί­ας και την κάνουν διαρ­κώς χει­ρό­τε­ρη, που ειδι­κά στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο σπά­ει κάθε ρεκόρ.

Ψήφισαν όλοι μαζί…

Από τον Ιού­λιο του 2019 που το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο ξεκί­νη­σε να δια­νύ­ει την τωρι­νή του θητεία, ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΓΥΡΙΖΑ — Ελλη­νι­κή Λύση και πρό­σφα­τα η Νέα Αρι­στε­ρά έχουν συμ­με­τά­σχει σε 1.159 ψηφο­φο­ρί­ες. Τα στοι­χεία που προ­κύ­πτουν είναι αποκαλυπτικά

Συνένοχοι στα δολοφονικά σχέδια της ΕΕ 
και το αιματοκύλισμα των λαών

Από τη συμ­με­το­χή στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία μέχρι τη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων, τα εγκλή­μα­τα που πρω­τα­γω­νι­στεί η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχουν την υπο­γρα­φή τους! ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στή­ρι­ξαν τον Οκτώ­βρη του 2022 το ψήφι­σμα πολε­μι­κό ντε­λί­ριο γιο την απο­στο­λή όπλων στο καθε­στώς του Ζελέν­σκι και τα ναζι­στι­κά τάγ­μα­τα, το οποίο καλεί τα κρά­τη — μέλη να «αυξή­σουν μαζι­κά τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία». Απο­κα­λύ­πτε­ται η υπο­κρι­σία όσων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα που ψήφι­ζαν την κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, στην Ελλά­δα καλού­σαν την κυβέρ­νη­ση να στεί­λει μόνο «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, όχι όπλα», έβγα­ζαν λόγους για την «παγκό­σμια ειρή­νη», φιγού­ρα­ραν σε αντι­πο­λε­μι­κές συναυ­λί­ες, κοροϊ­δεύ­ο­ντας το λαό.

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη φορά μαζί με την Ελλη­νι­κή Λύση (που όπως απο­κά­λυ­ψε στη­ρί­ζει Τραμπ για­τί θέλει… ειρή­νη) τον Οκτώ­βρη του 2023, λίγες μόλις μέρες μετά την έναρ­ξης της σφα­γής του παλαι­στι­νια­κού λαού στη Λωρί­δα της Γάζας από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, στή­ρι­ξαν με την ψήφο τους τη σφα­γή και υπε­ρα­σπί­στη­καν το «δικαί­ω­μα» του Ισρα­ήλ «στην αυτο­ά­μυ­να». Για μία ακό­μα φορά φανε­ρώ­νε­ται η υπο­κρι­σία όσων αστι­κών κομ­μά­των συγκι­νού­νταν τάχα με το δρά­μα του παλαι­στι­νια­κού λαού, όσων τολ­μού­σαν να κρα­τή­σουν τις παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες την ίδια ώρα που στή­ρι­ζαν τη γενοκτονία.

Υποστηρικτές
του μεγάλου διαφθορείου της ΕΕ

Τι και αν μετά τις απο­κα­λύ­ψεις του Qatargate δήλω­ναν όλοι συγκλο­νι­σμέ­νοι και ξόρ­κι­ζαν την Καϊ­λή για το σκάν­δα­λο χρη­μα­τι­σμού και δια­φθο­ράς, έπε­φταν από τα σύν­νε­φα για τις βαλί­τσες που σου­λά­τσα­ραν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, όλοι τους έχουν βάλει την υπο­γρα­φή τους στο ψήφι­σμα της ΕΕ τον Δεκέμ­βρη του 2022 που ανα­γνω­ρί­ζει στους «εκπρο­σώ­πους ομά­δων συμ­φε­ρό­ντων» (τα γνω­στά και ως λόμπι) την ικα­νό­τη­τα «να επη­ρε­ά­ζουν τη λήψη απο­φά­σε­ων στο Κοι­νο­βού­λιο» χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τους ως… «ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας». Και όταν λέμε όλοι, εννο­ού­με όλοι: και αυτοί που στή­νουν καβγά κατη­γο­ρώ­ντας τη ΝΔ ότι είναι η κυβέρ­νη­ση των σκαν­δά­λων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) και εκεί­νοι που δήθεν πολε­μά­νε το «κατε­στη­μέ­νο», που με κάθε αφορ­μή φωνά­ζουν για «τη δια­πλο­κή και τις ρεμού­λες» (Ελ. Λύση). Το συγκε­κρι­μέ­νο ψήφι­σμα «πλυ­ντή­ριο» των σκαν­δά­λων και της δια­φθο­ράς κατα­ψή­φι­σαν μόνο οι 2 ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, σε σύνο­λο 705!

Για τα κέρδη των εκμεταλλευτών 
θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές

Οι ίδιοι πάλι (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελ. Λύση) στή­ρι­ξαν την Έκθε­ση της ΕΕ για «την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων και τη σημα­το­δό­τη­ση». Αξιο­λο­γώ­ντας την πορεία ανά­πτυ­ξης του συστή­μα­τος ΕΡΤΜ5, η έκθε­ση αφαι­ρεί την υπο­χρέ­ω­ση από τα μονο­πώ­λια που δια­χει­ρί­ζο­νται τις γραμ­μές να εφαρ­μό­ζουν τα αυστη­ρά συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας. Κι όλα αυτά ενώ χιλιά­δες λαού δια­δή­λω­ναν τους προη­γού­με­νους μήνες «τα κέρ­δη τους — οι ζωές μας», οι δε οικο­γέ­νειες των 57 νεκρών στα Τέμπη ψάχνουν το δίκιο τους απέ­να­ντι στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και στα κόμ­μα­τά τους που όλο αυτό τον και­ρό προ­σπα­θεί το καθέ­να να απο­τι­νά­ξει από πάνω του, μέσω συγκά­λυ­ψης και απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες που έχει. Είναι οι ίδιοι που ενώ έχουν βάλει την υπο­γρα­φή τους στο έγκλη­μα και τα επό­με­να που θα ακο­λου­θή­σουν, χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τους νεκρούς και τις οικο­γέ­νειές τους, λένε ότι τάχα θα κάνουν τα πάντα για να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη κοροϊ­δεύ­ο­ντας το λαό.

Με γνώμονα
τις “πράσινες” μπίζνες

Πέρα από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, στο οποίο πίνουν νερό η αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της, για­τί παίρ­νουν ζεστό χρή­μα από τους λαούς της Ευρώ­πης και τους αφή­νουν κάποια ψίχου­λα, η ΕΕ έχει και «οικο­λο­γι­κές»… ευαι­σθη­σί­ες. Η «Πρά­σι­νη Μετά­βα­ση» που έχει τις «ευλο­γί­ες» των ευρω­βου­λευ­τών ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, αλλά ενί­ο­τε και της Ελλη­νι­κής Λύσης, σημαί­νει νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφά­λαιο, περαι­τέ­ρω ξεζού­μι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων και λεη­λα­σία του περι­βάλ­λο­ντος. Τι να πρω­το­α­να­φέ­ρει κανείς;

 • ► Το περι­βό­η­το πακέ­το fitfor 55 που δήθεν στο­χεύ­ει στη μεί­ω­ση εκπο­μπών κατά 55% και ταυ­τό­χρο­να φορ­τώ­νει στον λαό το κόστος της «πρά­σι­νης» και ψηφια­κής μετάβασης.
 • ► Τα κεφά­λαια για το REPowerEU (σσ. δεί­τε Ριζο­σπά­στης) που ουσια­στι­κά εκτο­ξεύ­ουν το κόστος της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και έχου­με κατα­ντή­σει αυτή τη στιγ­μή να προ­σπα­θού­με να πλη­ρώ­σου­με το ρεύ­μα, κάνο­ντας εξι­σώ­σεις για να δια­λέ­ξου­με το καλύ­τε­ρο για το πορ­το­φό­λι μας «χρω­μα­τι­στό» τιμο­λό­γιο ρεύματος;
 • ► Ή το άρθρο 5° του υπο­κρι­τι­κού κανο­νι­σμού «για την απο­κα­τά­στα­ση της φύσης», σύμ­φω­να με το οποίο οι κυβερ­νή­σεις δεν έχουν καμία υπο­χρέ­ω­ση απο­κα­τά­στα­σης, δια­τή­ρη­σης και προ­στα­σί­ας της φύσης ακό­μα και σε περιο­χές Natura, όταν πρό­κει­ται για ΑΠΕ, για­τί απο­τε­λούν «υπέρ­τε­ρο δημό­σιο συμ­φέ­ρον». Τι και αν καί­γο­νται τα δάση, τι και αν χάνο­νται ζωές και περιου­σί­ες, μπρο­στά στις επεν­δύ­σεις του κεφα­λαί­ου σε ΑΠΕ, τίπο­τα άλλο δεν έχει σημασία…

Συνοδοιπόροι
στην αντιμεταναστευτική πολιτική

Σε ό,τι αφο­ρά το Μετα­να­στευ­τι­κό, πρό­σφα­τα ψηφί­στη­κε το «Νέο Σύμ­φω­νο για το Ασυ­λο και τη Μετα­νά­στευ­ση», με το οποίο η ΕΕ εντεί­νει, κατα­πα­τώ­ντας τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, την επί­θε­ση κατά των κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που η ίδια έχει δημιουρ­γή­σει μέσα από τη συμ­με­το­χή της σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και επεμ­βά­σεις όπου Γης, χωρίς, φυσι­κά, να το ομο­λο­γεί. Αυτήν την αντι­δρα­στι­κή κατεύ­θυν­ση έχουν ενι­σχύ­σει με την πολι­τι­κή τους και ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, με τη δημιουρ­γία από τη ΝΔ των HotSpots και τη διεύ­ρυν­σή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ και την τρο­μα­κτι­κή μετάλ­λα­ξή τους σε υπερ­δο­μές-φυλα­κές πάλι από τη ΝΔ στη συνέ­χεια, τους φρά­κτες, τα ναυά­για όπως στην Πύλο, κ.ά.

Μαζί στο χτύπημα
των εργασιακών δικαιωμάτων

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλη­νι­κή Λύση, υπερ­ψή­φι­σαν τον «Ευρω­παϊ­κό Πυλώ­να Κοι­νω­νι­κών Δικαιω­μά­των», με τον οποίο ενι­σχύ­θη­καν μια σει­ρά από αντερ­γα­τι­κά μέτρα, όπως η γενί­κευ­ση της δουλειάς-«λάστιχο» για να εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται κάθε φορά και ανά­λο­γα με τις ανά­γκες της η εργο­δο­σία τους εργα­ζο­μέ­νους από καλύ­τε­ρη θέση, αλλά και η δια­μόρ­φω­ση των «επαρ­κώς ελά­χι­στων μισθών», δηλα­δή των μισθών πεί­νας, που στό­χο έχουν πάντα να εξυ­πη­ρε­τη­θεί η ανά­γκη των εργο­δο­τών να βγά­λουν το μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό κέρ­δος και ταυ­τό­χρο­να, ως απο­τέ­λε­σμα, οι εργα­ζό­με­νοι να ψάχνουν τρό­πους πώς θα βγά­λουν τον μήνα με τα ψίχου­λα που παίρνουν.

Στηρίζοντας
το ξεκλήρισμα της αγροτιάς

Έχουν στη­ρί­ξει τη δια­βό­η­τη Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή (ΚΑΠ) της ΕΕ, την οποία, βέβαια, πρό­σφα­τα, με αφορ­μή τις μεγα­λειώ­δεις αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, με απύθ­με­νη υπο­κρι­σία είτε «κατήγ­γει­λαν», είτε ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι χρειά­ζε­ται να προ­σαρ­μο­στεί στις ανά­γκες των αγρο­τών, χωρίς όμως να τίθε­νται και σε κίν­δυ­νο οι «αντο­χές της οικο­νο­μί­ας». Ό,τι και να λένε, όμως, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν το γεγο­νός ότι με τις πολι­τι­κές τους επι­λο­γές έχουν ξεκλη­ρί­σει την αγρο­τιά, η οποία ανα­γκά­ζε­ται να που­λά­ει πάμ­φθη­να τα προ­ϊ­ό­ντα που παρά­γει και αυτά με τη σει­ρά τους να τα αγο­ρά­ζουν οι κατα­να­λω­τές πανά­κρι­βα από τα ράφια των μεγά­λων αλυ­σί­δων σού­περ μάρ- κετ, ενώ οι ιδιο­κτή­τες τους θυσαυ­ρί­ζουν όπως και οι εμποροβιομήχανοι.

ΚΚΕ,
μοναδικό αντίπαλο δέος
στην πολιτική της ΕΕ
και των μονοπωλίων

Τα παρα­πά­νω είναι μόνο μερι­κά εμβλη­μα­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα που δεί­χνουν ξεκά­θα­ρα ότι τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος που διεκ­δι­κούν την ψήφο της νεο­λαί­ας, στη­ρί­ζουν τη στρα­τη­γι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και την πολι­τι­κή της που φέρ­νει στους λαούς φτώ­χεια, ακρί­βεια, ανα­σφά­λεια, δου­λειά χωρίς δικαιώ­μα­τα. Γι’ αυτό ακρι­βώς το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αρι­στε­ρά αλλά και η Ελλη­νι­κή Λύση δεν μπο­ρούν να ασκή­σουν ουσια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στη ΝΔ! Η στά­ση τους σε όλα τα σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη ζωή της νεο­λαί­ας, ειδι­κά μέσα στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, το απο­δει­κνύ­ει με τον πιο απο­κα­λυ­πτι­κό τρόπο.

Στην αντί­πε­ρα όχθη στέ­κο­νται οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, που είναι τα μάτια και τα αυτιά του λαού μέσα σε ένα γήπε­δο εχθρι­κό για τις ανά­γκες και τα δικαιώ­μα­τά του. Για­τί στα­θε­ρά στέ­κο­νται με το δίκιο των εργα­ζο­μέ­νων, των φοι­τη­τών, των μαθη­τών, συνο­λι­κό του λαού ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις τρα­γι­κές συνέ­πειες των απο­φά­σε­ων και των κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ, πηγαί­νο­ντας κόντρα στο ρεύ­μα της ομο­φω­νί­ας των υπό­λοι­πων κομ­μά­των που ψηφί­ζουν με γνώ­μο­να τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Σε κάθε αγώ­να που έδω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι όλο αυτό το διά­στη­μα είχαν συμπα­ρα­στά­τες του ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ που μετέ­φε­ραν τον αγώ­να και τις διεκ­δι­κή­σεις, ήταν στή­ριγ­μα για να ακου­στεί το μήνυ­μά τους ακό­μα πιο δυνα­τά. Το γνω­ρί­ζουν καλά οι απερ­γοί της ΛΑΡΚΟ, οι εργα­ζό­με­νοι δια­νο­μείς στον επι­σι­τι­σμό, οι Έλλη­νες και μετα­νά­στες που εργά­ζο­νται στα τηλε­φω­νι­κά κέντρα και δίνουν έναν μεγά­λο αγώ­να, οι μαθη­τές και οι φοιτητές.

€υρω­ε­κλο­γές: κόντρα σε όλους τους ΕΕ-λιγού­ρι­δες _μόνο με το ΚΚΕ δύνα­μη κι ελπίδα 

Ευρω­ε­κλο­γές 9 Ιου­νί­ου 2024:Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία κρύ­βε­ται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση – Τιμώ­ρη­σε τα κόμ­μα­τα-συνε­νό­χους! ΤΩΡΑ ΚΚΕ για πανευ­ρω­παϊ­κή αντεπίθεση

Στις 9 Ιου­νί­ου θα στη­θούν σε όλη τη χώρα οι κάλ­πες για τις ευρω­ε­κλο­γές. Στις ευρω­ε­κλο­γές ψηφί­ζου­με αυτούς που θα μας εκπρο­σω­πούν για τα επό­με­να 5 χρό­νια στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, τη “Βου­λή” της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση την ξέρεις καλύ­τε­ρα απ’ ό,τι νομί­ζεις… Αρκεί να κοι­τά­ξεις γύρω σου. Ο κόσμος τους είναι καθρέ­φτης της πολι­τι­κής τους. Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία κρύ­βε­ται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (ΕΕ).

 • Πίσω από το έγκλη­μα των Τεμπών βρί­σκε­ται η πολι­τι­κή της ΕΕ για «απε­λευ­θέ­ρω­ση» — ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων, που θυσιά­ζει την ασφά­λεια στον βωμό του κέρδους. 
  • Ενδει­κτι­κά:
   • Το 2021 είχα­με 97 μετω­πι­κές συγκρού­σεις τρέ­νων στην ΕΕ με 637 νεκρούς.
   • Σύγ­χρο­να συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας λει­τουρ­γούν μόνο στο 7% των ευρω­παϊ­κών σιδηροδρόμων.
 • Πίσω από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Παι­δεί­ας, τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια βρί­σκε­ται η “ελευ­θε­ρία” της ΕΕ για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων και την πώλη­ση πτυ­χί­ων σε τιμο­κα­τά­λο­γο, αλλά χωρίς αξία. 
  • «Τα κρά­τη-μέλη να τηρούν τις δεσμεύ­σεις τους σχε­τι­κά με την ελευ­θε­ρία ίδρυ­σης ιδρυ­μά­των τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και την επι­χει­ρη­μα­τι­κή ελευ­θε­ρία», Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή 9/4/2024. Η Κομι­σιόν και η ΕΕ περι­φρο­νούν τους αγώ­νες των φοι­τη­τών και δίνουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στην κυβέρ­νη­ση για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.
 • Πίσω από την επι­κίν­δυ­νη πολε­μι­κή εμπλο­κή της χώρας σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή κρύ­βο­νται οι απο­φά­σεις της ΕΕ για απο­στο­λή όπλων στο καθε­στώς Ζελέν­σκι, η στή­ρι­ξη στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που σφά­ζει παι­διά στην Παλαι­στί­νη, η απο­στο­λή ελλη­νι­κής φρε­γά­τας σε επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, η προ­ε­τοι­μα­σία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για γενι­κευ­μέ­νο πολε­μο με τη Ρωσία. 
  • Μόνο το 2022 η ΕΕ έδω­σε 240 δις € (!) σε στρα­τιω­τι­κές δαπάνες.
 • Πίσω από την ακρί­βεια θα βρού­με τους “πρά­σι­νους” φόρους, την “απε­λευ­θέ­ρω­ση” της αγο­ράς ενέρ­γειας με το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας, τους άδι­κους έμμε­σους φόρους, το τζά­μπα χρή­μα που μοί­ρα­ζε η ΕΕ στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και φού­σκω­σε τον πληθωρισμό. 
  • 1,8 τρις € από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης θα δοθούν σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.
 • Πίσω από την κατάρ­γη­ση του 8ωρου, τα ωρά­ρια-λάστι­χο, τα 13ωρα, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, τη δου­λειά χωρίς συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργα­σί­ας βρί­σκο­νται οι οδη­γί­ες της ΕΕ. 
  • Οι νόμοι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ είναι η εφαρ­μο­γή τέτοιων οδηγιών.
 • Πίσω από τα ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού, όπως τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­πυ­ρι­κά και αντι­σει­σμι­κά μέτρα, βρί­σκε­ται η λογι­κή κόστους-οφέ­λους της ΕΕ. 
  • «Είναι οικο­νο­μι­κά απο­δο­τι­κό­τε­ρο να προ­στα­τευ­θούν εκεί­νοι με τα μεγα­λύ­τε­ρα περιου­σια­κά στοι­χεία», “Οδη­γός ανά­λυ­σης κόστους οφέ­λους” — Flood CBA, EE.
 • Πίσω από τη μετα­τρο­πή της χώρας σε απο­θή­κη ανθρώ­πι­νων ψυχών, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, και του Αιγαί­ου σε υγρό νεκρο­τα­φείο βρί­σκε­ται η άγρια πολι­τι­κή κατα­στο­λής και εγκλω­βι­σμού της ΕΕ, με τις περι­πο­λί­ες της Frontex, τους φρά­χτες, τις απε­λά­σεις με fast track δια­δι­κα­σί­ες και επα­να­προ­ω­θή­σεις, τον εγκλω­βι­σμό στις πρώ­τες χώρες υπο­δο­χής σε σύγ­χρο­να στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης.
 • Πίσω από το ξεκλή­ρι­σμα των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών βρί­σκε­ται η εφαρ­μο­γή της Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ, που έβγα­λε στο δρό­μο τους αγρό­τες από το Παρί­σι και τις Βρυ­ξέλ­λες μέχρι την Ελλάδα. 
  • Την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή που ξεκλη­ρί­ζει τους αγρό­τες και εκτι­νάσ­σει τις τιμές για τους παρα­γω­γούς και τους κατα­να­λω­τές ψήφι­σαν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βελό­που­λος στην Ευρωβουλή.
 • Πίσω από την κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος βρί­σκο­νται οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ της μού­φας «πρά­σι­νης» πολι­τι­κής, της διά­λυ­σης της πυρο­προ­στα­σί­ας, που επι­τρέ­πει στους βιο­μή­χα­νους να ρυπαί­νουν αρκεί να πλη­ρώ­νουν το χρη­μα­τι­στή­ριο ρύπων της ΕΕ. 
  • Η καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση σκου­πι­διών για παρα­γω­γή ενέρ­γειας, η εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές θεω­ρεί­ται “πρά­σι­νη” πολι­τι­κή από την ΕΕ.
 • Πίσω από την έντα­ση της κατα­στο­λής βρί­σκε­ται το επι­κίν­δυ­νο θεσμι­κό πλαί­σιο της ΕΕ, που εξι­σώ­νει τη ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση με την τρο­μο­κρα­τία, το δόγ­μα της ΕΕ ότι “ουδείς εξαι­ρεί­ται από τις παρα­κο­λου­θή­σεις και τις υποκλοπές”. 
  • Στην ΕΕ είναι νόμι­μη η εμπο­ρία και δια­κί­νη­ση κατα­σκο­πευ­τι­κού υλικού.
  • Σε 10 κρά­τη-μέλη της ΕΕ απα­γο­ρεύ­ε­ται ο συνδικαλισμός.
 • Πίσω από τα πανά­κρι­βα ενοί­κια και τους πλει­στη­ρια­σμούς βρί­σκε­ται η ΕΕ των funds, των κορα­κιών που αρπά­ζουν τα σπί­τια του λαού, υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τις τρά­πε­ζες και την κερ­δο­φο­ρία τους, την κλο­πή της λαϊ­κής κατοικίας.

Quiz: Τι κοι­νό έχουν όλες αυτές οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ;
* Αν απά­ντη­σες τα κέρ­δη των λίγων έχεις κατα­λά­βει πώς παί­ζε­ται το παιχνίδι…

Δραπετεύουμε από τη φυλακή των λαών!
Μπαζώνουμε τη δολοφονική πολιτική της ΕΕ!

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση είναι μία φυλα­κή των λαών που στη­ρί­ζει τους λίγους σε βάρος των πολ­λών. Η πολι­τι­κή της είναι αδί­στα­κτη και γι’ αυτό είναι εγκληματική!

Τα εγκλή­μα­τα, όμως, δε γίνο­νται χωρίς συνε­νό­χους, χωρίς τη βοή­θεια των κυβερ­νή­σε­ων και την ταύ­τι­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των στις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ.

Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα κόμ­μα­τα ‑πλην ΚΚΕ- βάζουν την υπο­γρα­φή τους σε απο­φά­σεις που καθο­ρί­ζουν αρνη­τι­κά τη ζωή και το μέλ­λον μας, αφού το 90% των νόμων που ψηφί­ζο­νται στην ελλη­νι­κή Βου­λή είναι ευρω­παϊ­κές οδηγίες!

Ήξε­ρες ότι… (επα­νά­λη­ψη)

Στο ευρω­παϊ­κό κοινοβούλιο:

 • Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 75% των ψηφοφοριών!
 • Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 93% των ψηφοφοριών!
 • Η Ελλη­νι­κή Λύση έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 54,3% των ψηφοφοριών!
 • ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙ­ΖΑ-Νέα Αριστερά
  έχουν τοπο­θε­τη­θεί με την ίδια ψήφο στο 70% των ψηφοφοριών!

Η ΕΕ είναι το βασί­λειο της δια­φθο­ράς με 30.000 λομπί­στες-εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων να γρά­φουν οι ίδιοι τις ευρω­παϊ­κές οδηγίες!

  • «Η ικα­νό­τη­τα των λόμπι να επη­ρε­ά­ζουν τη λήψη απο­φά­σε­ων στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο απο­τε­λεί ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας», ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, 15/12/2022 (είχε προη­γη­θεί το σκάν­δα­λο χρη­μα­τι­σμού με την ευρω­βου­λευ­τή του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊ­λή, Qatargate)… ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ — Ελλη­νι­κή Λύση το ΥΠΕΡψήφισαν!

9 Ιουνίου ψηφίζουμε ΚΚΕ
για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση!

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

 • Για να τιμω­ρή­σου­με την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και τα κόμματα-συνενόχους.
 • Για να κόψου­με τη φόρα στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στα κόμ­μα­τα που υπερ­ψη­φί­ζουν στη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή την ίδια πολιτική.
 • Για­τί είναι η μόνη ψήφος-απά­ντη­ση στην ακρο­δε­ξιά, που ενι­σχύ­ε­ται, στη­ρί­ζε­ται και στη­ρί­ζει την πολι­τι­κή της ΕΕ σε βάρος των λαών, με κρι­τή­ριο τα κέρ­δη των ομί­λων. Για­τί η ακρο­δε­ξιά ταΐ­ζε­ται από τον αντι­κομ­μου­νι­σμό που είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ, από τον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία. Η ακρο­δε­ξιά δεν εκφρά­ζει κανέ­ναν “αντι­συ­στη­μι­σμό”, πρό­κει­ται για πολι­τι­κές δυνά­μεις σάρ­κα από τη σάρ­κα του συστήματος.
 • Για­τί η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα κατα­τε­θεί στην υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των και την ενί­σχυ­ση των αγώ­νων των μαθη­τών, των φοι­τη­τών, των εργα­ζο­μέ­νων, των αγροτών.
 • Για­τί είμα­στε ενά­ντια στην ΕΕ των μονο­πω­λί­ων, των λόμπι, των αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων. Είμα­στε μαζί με τους λαούς που ξεση­κώ­νο­νται σε όλη την Ευρώ­πη για­τί τα προ­βλή­μα­τά μας είναι κοινά.
 • Για­τί οι ευρω­βου­λευ­τές του KKE είναι η φωνή των πολ­λών, δεν έχουν δεσμεύ­σεις σε επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Ξεχω­ρί­ζουν από το σωρό των celebrities, influencers και χει­ρο­κρο­τη­τών της ΕΕ, που συνω­στί­ζο­νται στα ψηφο­δέλ­τια των άλλων κομ­μά­των και πολ­λοί μετα­πη­δούν από το ένα κόμ­μα στο άλλο. Από τους 19 ευρω­βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των που εκλέ­χθη­καν στις προη­γού­με­νες ευρω­ε­κλο­γές 4 κατη­γο­ρού­νται για σκάν­δα­λα και 9 άλλα­ξαν κόμ­μα! Και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ψηφί­ζεις ΚΚΕ και μένει ΚΚΕ!
 • Για­τί σπά­ει την “ομερ­τά” της συναί­νε­σης και ταύ­τι­σης όλων των άλλων κομ­μά­των με την πολι­τι­κή που κοστο­λο­γεί την ανθρώ­πι­νη ζωή!
 • Για­τί θα δώσει μήνυ­μα μαχη­τι­κής αισιο­δο­ξί­ας σε όλη την Ευρώ­πη και όχι μόνο…
 • Για­τί παλεύ­ει για να σπά­σου­με τα δεσμά της ΕΕ, με τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό πραγ­μα­τι­κά στην εξου­σία.
 • Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη της κοι­νω­νι­κής ευη­με­ρί­ας, της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης, του Σοσιαλισμού!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο