Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024: Στην ΕΕ των πολέμων απαντάμε: Με πιο ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας!

«Στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των πολέ­μων απα­ντά­με: Με πιο ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την πολε­μι­κή εμπλο­κή της Ελλά­δας!», τονί­ζει το ΚΚΕ, το οποίο κυκλο­φό­ρη­σε σχε­τι­κό φυλ­λά­διο ενό­ψει των ευρωεκλογών.

Η ανα­κοί­νω­ση συνεχίζει:

«Στις 9 Ιου­νί­ου ψηφί­ζο­ντας ΚΚΕ καταδικάζουμε:

 • Τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.
 • Την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα που συμ­φω­νούν στην όλο και πιο ενερ­γή συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε δύο πολέ­μους: Στην Ουκρα­νία και τη Μέση Ανατολή!

 

Στις 9 Ιουνίου δυναμώνουμε το ΚΚΕ
γιατί ο λαός μας δεν θέλει:

 • Να στέλ­νο­νται όπλα και στρα­τιω­τι­κό υλι­κό στην Ουκρα­νία για το καθε­στώς Ζελένσκι.
 • Να γίνε­ται η Ελλά­δα κόμ­βος μετα­φο­ράς ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των, αρμά­των και πυρο­μα­χι­κών με προ­ο­ρι­σμό την Ουκρανία.
 • Να είναι η Σού­δα, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, η Λάρι­σα, η Ελευ­σί­να και κάθε γωνιά της χώρας μας ορμη­τή­ρια και στρα­τη­γεία πολέ­μων και στό­χος αντιποίνων.
 • Να βρί­σκε­ται η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα προς υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των εφο­πλι­στών και του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισραήλ.
 • Η χώρα μας να στη­ρί­ζει το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα είναι δεσμευ­μέ­να στη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ, αλλά ο λαός μας στέ­κε­ται στο πλευ­ρό του Παλαι­στι­νια­κού λαού και της πάλης του για να έχει δική του πατρίδα.
 • Να βρί­σκο­νται Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί εκτός συνό­ρων κάτω από τις σημαί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να παί­ζουν το κεφά­λι τους κορό­να γράμ­μα­τα για ξένα για τον λαό μας συμφέροντα.

 

Κυβέρ­νη­ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ (και τα στε­λέ­χη της Νέας Αρι­στε­ράς), ΠΑΣΟΚ, Ελλη­νι­κή Λύση έχουν συναι­νέ­σει:

 • Στην απο­στο­λή όπλων στον Ζελένσκι.
 • Στη μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε ΝΑΤΟι­κό ορμητήριο.
 • Στη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ και τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού!

 

Οι επιλεκτικές ευαισθησίες της ΕΕ
αποδεικνύουν τις σάπιες αξίες της!

 • Η ΕΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­σάρ­τη­ση εδα­φών της Ουκρα­νί­ας από τη Ρωσία αλλά δεν κατα­δι­κά­ζει την πολύ­χρο­νη ισραη­λι­νή κατο­χή της Παλαιστίνης.
 • Η ΕΕ κατα­δί­κα­σε την επί­θε­ση του Ιράν στο Ισρα­ήλ, αλλά δεν κατα­δί­κα­σε την επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στο προ­ξε­νείο του Ιράν, στη Συρία, επί­θε­ση που κλι­μά­κω­σε την ένταση…
 • Η ΕΕ ανα­γνω­ρί­ζει τους Ουκρα­νούς ως πρό­σφυ­γες πολέ­μου, την ίδια στιγ­μή που τους πρό­σφυ­γες των πολέ­μων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ τούς στέλ­νει στον πάτο της Μεσο­γεί­ου ή στις φυλα­κές-στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης!

🤔 Ήξερες ότι…

 • κάθε μέρα παρα­μο­νής της ελλη­νι­κής φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα κοστί­ζει στον ελλη­νι­κό λαό μισό εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ; Για την ανα­κού­φι­ση από την ακρί­βεια, για δωρε­άν Υγεία, για σύγ­χρο­νο, ασφα­λή σιδη­ρό­δρο­μο κ.ά. το ελλη­νι­κό κρά­τος δεν έχει λεφτά, αλλά για τους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών έχει!
 • η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση… των μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας για τους λαούς… έχει δώσει στον Ζελέν­σκι 78 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ από τη φορο­λο­γία των λαών;
 • σε πρό­σφα­τη από­φα­ση η ΕΕ ζητά «να παρα­σχε­θούν επει­γό­ντως στην Ουκρα­νία μέσα αερά­μυ­νας, να επι­τα­χυν­θεί και να εντα­θεί κάθε ανα­γκαία στρα­τιω­τι­κή βοήθεια»;
 • από το 2018 ως το 2022 οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες στην ΕΕ εκτι­νά­χθη­καν από τα 173,5 δισ. ευρώ στα 239,7 δισ. ευρώ; Ο κάθε Ευρω­παί­ος πλή­ρω­νε το 2022 κατά μέσο όρο 534 ευρώ κάθε χρό­νο για τις πολε­μι­κές δαπά­νες της ΕΕ, από 394 πριν τέσ­σε­ρα χρό­νια. Στην ΕΕ γίνο­νται περι­κο­πές κοι­νω­νι­κών δαπα­νών για να γεμί­σουν τα οπλο­στά­σια της Ουκρανίας.

🤔  Η αλήθεια είναι ότι …

Η ΕΕ είναι ένω­ση πολέ­μων. Το έχει απο­δεί­ξει σε Γιου­γκο­σλα­βία, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Συρία, Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία, Λιβύη, Ουκρα­νία. Το απο­δει­κνύ­ει τώρα με τις γιγα­ντιαί­ες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες που καλεί τους λαούς να πληρώσουν!

Η ΕΕ πρω­το­στα­τεί σε πολέ­μους μαζί με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. 22 από τα 27 μέλη της ΕΕ είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, στη­ρί­ζο­ντας όλες τις εγκλη­μα­τι­κές του απο­φά­σεις! Η ΕΕ ταυ­τό­χρο­να επι­διώ­κει την ενί­σχυ­ση και των δικών της στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τον λεγό­με­νο Ευρω­στρα­τό. Η ΕΕ επι­διώ­κει να επω­φε­λη­θούν οι δικοί της βιο­μή­χα­νοι όπλων και η κερ­δο­φο­ρία τους, ανοί­γο­ντας χρυ­σο­φό­ρους ενερ­γεια­κούς και εμπο­ρι­κούς δια­δρό­μους κόντρα στους αντα­γω­νι­στές της. Σήμε­ρα οι λαοί πλη­ρώ­νουν την εμπλο­κή με περι­κο­πές και αύριο η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι κυβερ­νή­σεις θα τους καλέ­σουν να πλη­ρώ­σουν αλλιώς…

Η ΕΕ εγγυά­ται την ασφά­λεια των μεγά­λων εται­ρειών και όχι των λαών. Εγγυά­ται την ασφά­λεια και τα συμ­φέ­ρο­ντα των σχε­δια­σμών που έχει μαζί με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ απέ­να­ντι στο αντί­πα­λο ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο (Κίνα, Ρωσία)… Οι σχε­δια­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στών σημαί­νουν ανα­σφά­λεια για τους λαούς. Η ΕΕ, μαζί με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ενθαρ­ρύ­νει τις τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις σε βάρος της κυριαρ­χί­ας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας, στρώ­νο­ντας μαζί με την αστι­κή τάξη της Ελλά­δας το τρα­πέ­ζι της συνεκ­με­τάλ­λευ­σης του Αιγαί­ου και της ΝΑ Μεσογείου.

PDF LogoΑνακοίνωση KKE 4.2024_ European elections

Με πιο ισχυρό ΚΚΕ!

Για να δυνα­μώ­σει το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της βάρ­βα­ρης πολιτικής!

Η ΕΕ εξο­πλί­ζε­ται σαν αστα­κός καλώ­ντας τους λαούς «να προ­ε­τοι­μα­στούν για πόλε­μο», βγά­ζει πολε­μι­κά ανα­κοι­νω­θέ­ντα στή­ρι­ξης του Ισρα­ήλ ενά­ντια στο Ιράν, προ­ε­τοι­μά­ζει ακό­μα και απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρανία!

Η ΕΕ οδη­γεί τους λαούς σε νέα σφα­γεία, για τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας μονο­πω­λια­κών ομίλων.

Ενάντια στα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους
και την εμπλοκή της χώρας απαντάμε με__

πιο ισχυρό ΚΚΕ! 

Για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της βάρβαρης πολιτικής τους.

Οι λαοί μπο­ρούν να ζήσουν καλύ­τε­ρα, χωρίς πολέ­μους, φτώ­χεια και εκμετάλλευση.

Με οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση σε κάθε χώρα να ανοί­ξει ο δρό­μος για μια πραγ­μα­τι­κή Ευρώ­πη της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας των λαών, απαλ­λαγ­μέ­νης από τα δεσμά του καπι­τα­λι­σμού. Η Ελλά­δα του Σοσια­λι­σμού μπο­ρεί να είναι φάρος συνερ­γα­σί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης των λαών, ανα­πτύσ­σο­ντας σχέ­σεις με όλες τις χώρες με κρι­τή­ριο το αμοι­βαίο όφε­λος των λαών.

Στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμιά υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο