Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024: Χρήσιμες οδηγίες για τους ετεροδημότες και την επιστολική ψήφο

Ακο­λου­θούν χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τις ευρω­ε­κλο­γές του 2024.

Για τους ετεροδημότες

Οι ευρω­ε­κλο­γές θα γίνουν με τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους της Α’ Ανα­θε­ώ­ρη­σης (δηλα­δή με τις αλλα­γές που έγι­ναν μέχρι 29/2/2024).

Κατ’ εξαί­ρε­ση δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα σε όποιον το επι­θυ­μεί να κάνει αίτη­ση μέχρι τις 30 Απρί­λη 2024 για να ψηφί­σει ως ετε­ρο­δη­μό­της στον τόπο κατοι­κί­ας του, ή να δια­γρα­φεί από αυτόν εφό­σον είχε εγγρα­φεί. Στις ευρω­ε­κλο­γές δεν καταρ­τί­ζο­νται ειδι­κά τμή­μα­τα ετε­ρο­δη­μο­τών, όπως στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Οι ετε­ρο­δη­μό­τες ψηφί­ζουν στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα του τόπου κατοι­κί­ας τους.

Επο­μέ­νως, όποιος είχε κάνει αίτη­ση να ψηφί­σει ως ετε­ρο­δη­μό­της στις τελευ­ταί­ες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και δεν το έχει αλλά­ξει (δεν έχει ζητή­σει να δια­γρα­φεί), θα ψηφί­σει ως ετε­ρο­δη­μό­της στις ευρω­ε­κλο­γές στον τόπο κατοι­κί­ας του.

Αν κάποιος έκα­νε εκλο­γι­κή μετα­δη­μό­τευ­ση για να είναι υπο­ψή­φιος στις δημο­τι­κές — περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές και δεν έχει κάνει κάποια άλλη κίνη­ση από τότε, θα ψηφί­σει για τις ευρω­ε­κλο­γές εκεί που ήταν υπο­ψή­φιος στις δημο­τι­κές — περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές. Αν δεν θέλει να ψηφί­σει εκεί, μπο­ρεί είτε να κάνει αίτη­ση ως ετε­ρο­δη­μό­της και να ψηφί­σει σε εκλο­γι­κό τμή­μα του τόπου κατοι­κί­ας του, είτε να κάνει αίτη­ση να ψηφί­σει με επι­στο­λι­κή ψήφο.

Αν κάποιος έκα­νε εκλο­γι­κή μετα­δη­μό­τευ­ση για να είναι υπο­ψή­φιος στις δημο­τι­κές — περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές και μετά από αυτές έκα­νε μέχρι τις 29 Φλε­βά­ρη 2024 κανο­νι­κή μετα­δη­μό­τευ­ση για να εγγρα­φεί στο δημο­το­λό­γιο του δήμου όπου κατοι­κεί, ψηφί­ζει κανο­νι­κά στον τόπο κατοι­κί­ας του και δεν χρειά­ζε­ται να κάνει κάτι άλλο.

Όποιος επι­θυ­μεί να εγγρα­φεί στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους για να ψηφί­σει ως ετε­ρο­δη­μό­της, πρέπει:

  1. Να επι­σκε­φτεί την ιστο­σε­λί­δα
  2. Να συν­δε­θεί με κωδι­κούς Taxisnet
  3. Στο πλαί­σιο δια­λό­γου που εμφα­νί­ζε­ται να επι­λέ­ξει «Νέα Αίτηση»
  4. Να συμπλη­ρώ­σει τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία και να την υποβάλει.

Εναλ­λα­κτι­κά, οι αιτή­σεις είναι δυνα­τό να υπο­βάλ­λο­νται και στους οικεί­ους δήμους και στα Κέντρα Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Πολι­τών (ΚΕΠ). Για την υπο­βο­λή της αίτη­σης στους οικεί­ους δήμους οι εκλο­γείς είναι δυνα­τό να απευ­θύ­νο­νται μόνο στον δήμο όπου κατοι­κούν, ενώ στα ΚΕΠ είναι δυνα­τό να απευ­θύ­νο­νται όλοι οι εκλο­γείς, ανε­ξάρ­τη­τα από τον δήμο κατοι­κί­ας τους.

Για την επιστολική ψήφο

Σχε­τι­κά με τις ενέρ­γειες για επι­στο­λι­κή ψήφο και εγγρα­φή σε κατα­λό­γους ετε­ρο­δη­μο­τών _υπάρχει προθεσμία.

Όσοι ψηφί­σουν με επι­στο­λι­κή ψήφο:

Α) Πρέ­πει να υπο­βά­λουν αίτη­ση εγγρα­φής στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους εκλο­γέ­ων επι­στο­λι­κής ψήφου το αργό­τε­ρο μέχρι 29 Απρί­λη 2024 στην ειδι­κή πλατ­φόρ­μα του ΥΠΕΣ, στη διεύ­θυν­ση

Η είσο­δος — πιστο­ποί­η­ση στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή των εκλο­γέ­ων εντός Ελλά­δας γίνε­ται μέσω Taxisnet, εφό­σον δια­θέ­τουν δια­πι­στευ­τή­ρια (κωδι­κούς) εισόδου.

Η είσο­δος — πιστο­ποί­η­ση των εκλο­γέ­ων που δια­μέ­νουν στο εξω­τε­ρι­κό γίνε­ται με έναν από τους παρα­κά­τω τρόπους:

  • Μέσω Taxisnet, εφό­σον δια­θέ­τουν δια­πι­στευ­τή­ρια (κωδι­κούς) εισόδου.
  • Υπο­βάλ­λο­ντας τα στοι­χεία του ελλη­νι­κού τους δια­βα­τη­ρί­ου και του δελ­τί­ου αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας συνδυαστικά.
  • Υπο­βάλ­λο­ντας τα στοι­χεία του ελλη­νι­κού τους δια­βα­τη­ρί­ου και του αριθ­μού δημο­το­λο­γί­ου συνδυαστικά.

Εναλ­λα­κτι­κά, οι Έλλη­νες κάτοι­κοι εξω­τε­ρι­κού μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται αυτο­προ­σώ­πως σε πρε­σβεί­ες — προ­ξε­νεία για να εγγρα­φούν στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους επι­στο­λι­κής ψήφου μέσω της ειδι­κής εφαρμογής.

Οι εκλο­γείς εντός Ελλά­δας μπο­ρούν εναλ­λα­κτι­κά να απευ­θύ­νο­νται στα ΚΕΠ για την εγγρα­φή τους στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους επι­στο­λι­κής ψήφου μέσω της ειδι­κής εφαρμογής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο