Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ανακοίνωση για το πόρισμα της PEGA για τα κατασκοπευτικά λογισμικά παρακολούθησης

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ για το πόρι­σμα της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τα κατα­σκο­πευ­τι­κά λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης (PEGA), ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η έκθε­ση της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τη διε­ρεύ­νη­ση της χρή­σης του λογι­σμι­κού Pegasus και αντί­στοι­χων κατα­σκο­πευ­τι­κών λογι­σμι­κών παρα­κο­λού­θη­σης, όπως το Predator, κ.α. (PEGA) με βάση πλη­θώ­ρα απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων ανα­γνω­ρί­ζει την μεγά­λης έκτα­σης παρα­κο­λού­θη­ση και φακέ­λω­μα που συστη­μα­τι­κά πραγ­μα­το­ποιεί η ΕΥΠ με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού ενα­ντί­ον πολι­τι­κών προ­σώ­πων, κομ­μά­των, δημο­σιο­γρά­φων και χιλιά­δων άλλων ατό­μων, καθώς και την εξα­γω­γή κατα­σκο­πευ­τι­κού λογι­σμι­κού σε τρί­τες χώρες.

Από την έκθε­ση ωστό­σο απου­σιά­ζει οποια­δή­πο­τε ανα­φο­ρά στην απο­δε­δειγ­μέ­νη και επι­βε­βαιω­μέ­νη συνε­χι­ζό­με­νη παρα­κο­λού­θη­ση των τηλε­φω­νι­κών επι­κοι­νω­νιών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ από το 2016, υπό­θε­ση η οποία έμει­νε εκτός διε­ρεύ­νη­σης και από τη σχε­τι­κή εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή της ελλη­νι­κής Βου­λής με ευθύ­νη όλων των άλλων κομμάτων.

Η παρα­κο­λού­θη­ση και το φακέ­λω­μα κάθε προ­σώ­που από την ΕΥΠ και διά­φο­ρες άλλες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και μηχα­νι­σμούς κατα­στο­λής στη­ρί­ζε­ται σ’ ένα πολυ­δαί­δα­λο νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που δια­χρο­νι­κά έχει θεσμο­θε­τη­θεί από όλα τα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Το πόρι­σμα απο­δέ­χε­ται ως κανό­να το απα­ρά­δε­κτο αυτό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο με βάση το οποίο οι παρα­κο­λου­θή­σεις θεω­ρού­νται «νόμι­μες», κατα­λο­γί­ζο­ντας σε «κατα­χρή­σεις» τις υπο­κλο­πές στην Ελλά­δα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Γι’ αυτό και οι όποιες «συστά­σεις» του δεν ζητούν την απα­γό­ρευ­ση της χρή­σης, διά­θε­σης, εξα­γω­γής κλπ τέτοιων κατα­σκο­πευ­τι­κών λογι­σμι­κών, αλλά τη δια­τή­ρη­ση και εφαρ­μο­γή του απα­ρά­δε­κτου κανο­νι­σμού της ΕΕ που τις επιτρέπει.

Κρί­σι­μο για το λαό είναι να απο­δυ­να­μώ­σει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25, τα κόμ­μα­τα δηλα­δή που είτε από τη θέση της κυβέρ­νη­σης υλο­ποί­η­σαν, είτε από τη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης υπερ­ψή­φι­σαν σε Βου­λή και Ευρω­βου­λή όλο το σκο­τει­νό και αντι­δρα­στι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων. Να ενι­σχύ­σει το ΚΚΕ, τη μονα­δι­κή δύνα­μη που με ευθύ­νη το απο­κα­λύ­πτει και θα συνε­χί­σει να το αντι­πα­λεύ­ει απέ­να­ντι στην όποια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση σχη­μα­τι­στεί την επο­μέ­νη των εκλογών».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο