Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ: Απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις στήριξης υπονομευτικών ενεργειών σε βάρος του κουβανικού λαού

Απά­ντη­ση έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις σε βάρος της Κού­βας των επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των και της Αντι­προ­σω­πεί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με χώρες της Κεντρι­κής Αμε­ρι­κής με αφορ­μή τον ένα χρό­νο από την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ που είχε στό­χο την υπο­νό­μευ­ση και την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης της Κούβας.

Η τοπο­θέ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Αυτές τις ημέ­ρες συμπλη­ρώ­νε­ται 1 χρό­νος από τις 11 Ιού­λη 2021, την ημέ­ρα που έπε­σε στο κενό το ενορ­χη­στρω­μέ­νο σχέ­διο επέμ­βα­σης στην Κού­βα από τις ΗΠΑ, την αντι­κου­βα­νι­κή μαφία, αλλά και δυνά­μεις που δρουν στο εσω­τε­ρι­κό της Κού­βας, με στό­χο την ανα­τρο­πή της κυβέρνησης.

Παρά τις καλο­πλη­ρω­μέ­νες στρα­τιές από trolls, τον ορυ­μα­γδό από fake news, που έφτα­σαν να επι­στρα­τεύ­ουν φωτο­γρα­φί­ες από κινη­το­ποι­ή­σεις στην Αίγυ­πτο ή ακό­μα και από φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις στην Κού­βα, η από­πει­ρα απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης στην Κού­βα απέτυχε.

Μέσα σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας και απάν­θρω­που απο­κλει­σμού των ΗΠΑ, αλλά και των 243 μέτρων που επέ­βα­λε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ και δια­τη­ρεί η σημε­ρι­νή του Μπάι­ντεν, εμπο­δί­ζο­ντας ως και προ­μή­θειες ιατρι­κού υλι­κού, η Κού­βα δίνει τη μάχη για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού της, προ­χώ­ρη­σε στην παρα­γω­γή 5 εμβο­λί­ων κι έστει­λε για­τρούς ως έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη σε άλλες χώρες. Τελευ­ταία προ­κλη­τι­κή κίνη­ση: Ο απο­κλει­σμός της Κού­βας από τη Σύνο­δο Κρα­τών της Αμε­ρι­κής ως “χώρα που δεν λει­τουρ­γεί στο δημο­κρα­τι­κό πλαίσιο”.

Με τα πολυ­φο­ρε­μέ­να προ­σχή­μα­τα περί “ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των”, τα οποία υιο­θε­τεί η ΕΕ σε βάρος της Κού­βας και επι­κα­λού­νται με απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις τους οι επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου και της Αντι­προ­σω­πεί­ας με χώρες της Κεντρι­κής Αμε­ρι­κής, υπε­ρα­σπί­ζο­νται συλ­λη­φθέ­ντες που πριν ένα χρό­νο απο­δε­δειγ­μέ­να διέ­πρα­ξαν ληστεί­ες, βαν­δα­λι­σμούς κι άλλες παρα­βιά­σεις του Κοι­νού Ποι­νι­κού Δικαί­ου. Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον κου­βα­νι­κό λαό, στην κυβέρ­νη­ση και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κού­βας. Στη­ρί­ζου­με και δυνα­μώ­νου­με την πάλη του κου­βα­νι­κού λαού για τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό του αμε­ρι­κα­νι­κού απο­κλει­σμού και κάθε επέμ­βα­ση στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κού­βας, τον αγώ­να του για να υπε­ρα­σπι­στεί τις κατα­κτή­σεις της επα­νά­στα­σής του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο