Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Εκδήλωση-εφόδιο για όσους αναζητούν αιτίες και υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών, κόντρα στη συγκάλυψη VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Με την εκδή­λω­σή της στις Βρυ­ξέλ­λες με θέμα «Η πολι­τι­κή ΕΕ και ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη. Καμία συγκά­λυ­ψη, να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες», η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ έθε­σε στο επί­κε­ντρο την ανα­ζή­τη­ση τόσο των αιτιών όσο επί­σης των πολι­τι­κών και ποι­νι­κών υπευ­θύ­νων για το έγκλη­μα των Τεμπών.

Η εκδή­λω­ση ξεκί­νη­σε με την εισή­γη­ση του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ και εκ νέου υπο­ψή­φιου Κώστα Παπα­δά­κη και συνε­χί­στη­κε με ομι­λί­ες από τον Νίκο Καρα­θα­να­σό­που­λο, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τή του ΚΚΕ, μέλος της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής της Βου­λής για το έγκλη­μα στα Τέμπη, τον Γιώρ­γο Τσα­κλί­δη, πατέ­ρα θύμα­τος στα Τέμπη, και τον Θοδω­ρή Βαρι­δά­κη, μέλος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Hellenic Train» και της παρά­τα­ξης ΔΕΣΚ-Σιδη­ρο­δρο­μι­κών. Το κλεί­σι­μο της εκδή­λω­σης έγι­νε από τον ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ και εκ νέου υπο­ψή­φιο Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο.

 

Ο Κώστας Παπα­δά­κης στην εισή­γη­σή του στά­θη­κε στις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες που έχει η ΕΕ, αλλά και οι κυβερ­νή­σεις για την κατά­στα­ση στον σιδη­ρό­δρο­μο, ανα­δει­κνύ­ο­ντας, παράλ­λη­λα, και τις συνέ­πειες από τη λεγό­με­νη απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδηροδρόμων.

Όπως τόνι­σε, «όλα χαρά­χτη­καν» με μια πολι­τι­κή που βασί­ζε­ται στα 4 πακέ­τα Κανο­νι­σμών και Οδη­γιών της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση-ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της «αγο­ράς» των σιδη­ρο­δρό­μων που ενσω­μα­τώ­θη­καν με τις ψήφους και τη στή­ρι­ξη όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των όλα αυτά τα χρό­νια σε πλή­ρη σύμπλευ­ση και μόνο με το ΚΚΕ να κατα­ψη­φί­ζει, να απο­κα­λύ­πτει και να προει­δο­ποιεί για το τι ερχόταν.

Για τον ρόλο της ΕΕ, ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος σημεί­ω­σε ότι «απο­τε­λεί κυριο­λε­κτι­κά “μαγι­κή εικό­να” ότι η ΕΕ είναι τάχα “πυρ και μανία” με την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων στην Ελλά­δα. Θα θυμά­στε πόσο πολύ είχε προ­βλη­θεί με θόρυ­βο από τα ΜΜΕ και τα αστι­κά κόμ­μα­τα τις πρώ­τες ημέ­ρες μετά την τρα­γω­δία η λεγό­με­νη “δια­δι­κα­σία επί παρα­βά­σει” της Κομι­σιόν σε βάρος της Ελλά­δας. Τότε ήμα­σταν οι μόνοι που επι­μεί­να­με ότι αυτή η δια­δι­κα­σία δεν έχει καμία σχέ­ση με ζητή­μα­τα ασφά­λειας, όπως κάποιοι άφη­ναν τεχνηέ­ντως να υπο­νοη­θεί. Αυτό που ζητού­σε ήταν η υλο­ποί­η­ση της Οδη­γί­ας 34 του 2012 και αφο­ρού­σε τη συγκρό­τη­ση του ενιαί­ου ευρω­παϊ­κού χώρου σιδη­ρο­δρό­μων και την υπο­γρα­φή των συμ­βά­σε­ων για να είναι κι επι­σή­μως ο ΟΣΕ ο δια­χει­ρι­στής σιδη­ρο­δρο­μι­κών υπο­δο­μών στην Ελλάδα».

Ανα­φο­ρι­κά με το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο σχο­λί­α­σε τα εξής: «Στη μονα­δι­κή πρό­τα­ση Κανο­νι­σμού της Κομι­σιόν για τους σιδη­ρο­δρό­μους που ήρθε για ψηφο­φο­ρία και εγκρί­θη­κε μετά το έγκλη­μα των Τεμπών από το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο (με τις ψήφους όλων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βελό­που­λου) όχι μόνο δεν υπάρ­χει, ούτε για τα προ­σχή­μα­τα, ανα­φο­ρά στο έγκλη­μα των Τεμπών, αλλά απου­σιά­ζει ακό­μα και η απλή ανα­φο­ρά στην έννοια “ασφά­λεια”».

 

Ο Κώστας Παπα­δά­κης ανα­φέρ­θη­κε, επί­σης, στην κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί σε χώρες της ΕΕ, τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, αλλά και τα θανα­τη­φό­ρα δυστυ­χή­μα­τα που σημειώ­νο­νται εξαι­τί­ας της απε­λευ­θέ­ρω­σης των σιδη­ρο­δρο­μι­κών δικτύ­ων και την προ­στα­σία της κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφάλαιο.

Κάνο­ντας ανα­φο­ρά στους κανο­νι­σμούς της ΕΕ που προ­ω­θούν την παρα­πά­νω πολι­τι­κή, κατέ­λη­ξε στο εξής: «Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι όμως ότι με βάση ακρι­βώς το περιε­χό­με­νο αυτών των Κανο­νι­σμών και Οδη­γιών της ΕΕ και τους νόμους των κυβερ­νή­σε­ων θα κρι­θούν εκτός από πολι­τι­κά και ποι­νι­κά οι υπεύ­θυ­νοι από τα δικα­στή­ρια. Για αυτό όσοι σκο­πί­μως υπο­βαθ­μί­ζουν το περιε­χό­με­νο αυτών των νόμων συμ­βάλ­λουν στη συσκό­τι­ση, στα σχέ­δια συγκά­λυ­ψης της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των και πάνω από όλα στο να πέσουν στα μαλα­κά οι υπεύ­θυ­νοι με την επί­κλη­ση ότι εφό­σον ακο­λού­θη­σαν τους νόμους ΕΕ — κυβερ­νή­σε­ων τότε “όλα καλά”».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στά­ση των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των ανέ­φε­ρε τα εξής: «Αυτές τις μέρες και μπρο­στά στις ευρω­ε­κλο­γές εντεί­νε­ται η επι­χεί­ρη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να κάνουν το μαύ­ρο — άσπρο για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Επι­διώ­κουν με ένα σμπά­ρο πολ­λά τρυ­γό­νια. Πρώ­τα από όλα να μεί­νει στο κάδρο των ευθυ­νών μόνο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και να απο­σεί­σουν τις δικές τους μεγά­λες και βαριές ευθύ­νες που φέρουν ως κυβερ­νή­σεις και τεκ­μη­ριώ­νει τη συνε­νο­χή τους στο πώς φτά­σα­με ως εδώ. Προ­κει­μέ­νου να το πετύ­χουν εμφα­νί­ζουν την ΕΕ ως κατή­γο­ρο και τιμη­τή αντί για συγκα­τη­γο­ρού­με­νη και συνένοχη».

Ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος έκλει­σε την εισή­γη­ση του, τονί­ζο­ντας πως «στα πλαί­σια αυτά μπο­ρεί κανείς να ανα­λο­γι­στεί τη σημα­σία που έχει η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές. Για τον λαό που ζητά να μαθαί­νει την αλή­θεια και να μη φλο­μώ­νε­ται από όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα με το ψέμα, την ωραιο­ποί­η­ση “περί κρά­τους δικαί­ου”, μιας βαρ­βα­ρό­τη­τας που όλοι τους έχουν ψηφί­σει κι οδη­γεί σε τρα­γω­δί­ες και εγκλή­μα­τα, όπως αυτή των Τεμπών και όσα άλλα “Τέμπη” της ζωής μας».

 

Από τη μεριά του ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος τόνι­σε κατά την ομι­λία του πως «το Κόμ­μα μας πήρε την πρω­το­βου­λία για τη συγκρό­τη­ση Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, πρώ­τον για­τί διε­ρευ­νά τις πολι­τι­κές αλλά και ποι­νι­κές ευθύ­νες και δεύ­τε­ρον για­τί δεν μπο­ρεί η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία να απο­τρέ­ψει τη συγκρό­τη­ση μιας Εξε­τα­στι­κής Επιτροπής».

Σχε­τι­κά με τις συμ­βά­σεις και την εμπλο­κή ιδιω­τών ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Το πιο ακραίο παρά­δειγ­μα, η σύμ­βα­ση για τα συστή­μα­τα αυτό­μα­της πέδη­σης στους συρ­μούς, αυτή παρα­δό­θη­κε στις 29/6/2018 και όταν παρα­δό­θη­κε η ΓΑΙΑΟΣΕ, που της ανή­κουν οι συρ­μοί, δια­πί­στω­σε σοβα­ρές παρα­τη­ρή­σεις ότι το σύστη­μα δεν ήταν πλή­ρως λει­τουρ­γι­κό εξαι­τί­ας φθο­ρών από εξω­γε­νείς παρά­γο­ντες. Δηλα­δή της παρα­δί­δε­ται ετοι­μο­πα­ρά­δο­το ένα νέο σύστη­μα που δεν είναι λει­τουρ­γι­κό. Τι παρά­δο­ση είναι αυτή; Με απο­τέ­λε­σμα από τότε, από το 2018, να μην έχει γίνει συμπλη­ρω­μα­τι­κή σύμ­βα­ση για να ανα­βαθ­μι­στεί και να γίνει λει­τουρ­γι­κό, μέχρι σήμε­ρα δεν υπάρ­χει αυτή η σύμ­βα­ση. Άρα οι συρ­μοί κινού­νται χωρίς αυτό το σύστη­μα. Αυτό είναι το πρώ­το πρό­βλη­μα. Δεύ­τε­ρον, σε μια σει­ρά έργων, και όταν γινό­ντου­σαν, ήταν τόσο μεγά­λη η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση στον ΟΣΕ που δεν μπο­ρού­σε να τα συντη­ρή­σει. Με απο­τέ­λε­σμα πολύ σύντο­μα έβγαι­ναν σε αχρη­στία τα έργα αυτά και θα χρεια­ζό­ντου­σαν νέες συμ­βά­σεις για αντι­κα­τά­στα­ση των φθο­ρών, εκσυγ­χρο­νι­σμό και ανα­βάθ­μι­ση των έργων».

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε και στις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, σημειώ­νο­ντας τα εξής: «Το 2010 ξεκί­νη­σε αυτή η δια­δι­κα­σία με τον νόμο του Ρέπ­πα, που ήταν τότε ο μεγά­λος νόμος που ανα­μόρ­φω­σε συνο­λι­κά και έβα­λε σε εφαρ­μο­γή τα διά­φο­ρα πακέ­τα της ΕΕ. Τότε ο ΟΣΕ είχε 5.200 υπαλ­λή­λους και με τις υπο­χρε­ω­τι­κές επί της ουσί­ας μετα­τά­ξεις μειώ­θη­καν στους 2.500, δηλα­δή χάθη­καν μια σει­ρά έμπει­ρου δυνα­μι­κού από σταθ­μάρ­χες, μηχα­νο­δη­γούς που μετα­τά­χθη­καν άλλοι σε νοσο­κο­μεία τραυ­μα­τιο­φο­ρείς και άλλοι σε διά­φο­ρες άλλες υπη­ρε­σί­ες του Δημο­σί­ου, με απο­τέ­λε­σμα να απο­ψι­λω­θεί από έμπει­ρο δυνα­μι­κό και αυτό με την πάρο­δο των χρό­νων και με τις συντα­ξιο­δο­τή­σεις μειώ­θη­κε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, με απο­τέ­λε­σμα να φτά­σου­με την επο­χή που έγι­νε το έγκλη­μα ο ΟΣΕ να έχει 800 εργα­ζό­με­νους ως μόνι­μο προ­σω­πι­κό και 200 με μπλο­κά­κι, ενώ το ίδιο το ξεπε­ρα­σμέ­νο οργα­νό­γραμ­μα να λέει για 2.400 εργαζόμενους».

 

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος έκλει­σε την ομι­λία του λέγο­ντας: «Εμείς κατα­λή­ξα­με σε ένα συγκε­κρι­μέ­νο πόρι­σμα, το οποίο πέρα από τις πολι­τι­κές ευθύ­νες μιλά­ει και για ποι­νι­κές ευθύ­νες, απο­δί­δου­με δηλα­δή συγκε­κρι­μέ­νες ποι­νι­κές ευθύ­νες και είναι το μονα­δι­κό πόρι­σμα από όλα τα κόμ­μα­τα που το κάνει αυτό. Και μάλι­στα μιλά­με για δύο κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις στους υπουρ­γούς από τον Ρέπ­πα και μετά, για­τί το “που­λό­βερ” της ασφά­λειας άρχι­σε να ξηλώ­νε­ται από το 2009 επί της ουσί­ας και έφτα­σε μέχρι τώρα, άρα λοι­πόν όλοι έβα­λαν το χέρι τους σε ένα κακούρ­γη­μα για δια­τά­ρα­ξη ασφα­λεί­ας των σιδη­ρο­δρο­μι­κών συγκοι­νω­νιών με ενδε­χό­με­νο δόλο. Και το δεύ­τε­ρο κακούρ­γη­μα, το οποίο απο­δί­δου­με, είναι το κακούρ­γη­μα της θανα­τη­φό­ρου έκθε­σης. Και βεβαί­ως και μία σει­ρά άλλα πλημ­με­λή­μα­τα στους υπουρ­γούς αυτούς. Από αυτή την άπο­ψη λοι­πόν το πόρι­σμα του ΚΚΕ βοή­θη­σε πολ­λα­πλά και στο πολι­τι­κό σκε­πτι­κό και στο δικα­στι­κό. Και βοή­θη­σε και περαι­τέ­ρω τη δικαιο­σύ­νη να διε­ρευ­νή­σει ακό­μα περισσότερο.

Έτσι λοι­πόν επί της ουσί­ας η κυβέρ­νη­ση είναι στρι­μωγ­μέ­νη σήμε­ρα, ακρι­βώς για­τί ξεδι­πλώ­θη­κε ένα μεγά­λο κίνη­μα λαϊ­κό. Και η απερ­γία στον ένα χρό­νο από τα Τέμπη ήταν τερά­στια, οι συγκε­ντρώ­σεις, τα συν­θή­μα­τα. Και από αυτή την άπο­ψη η ίδια η λαϊ­κή παρέμ­βα­ση, και σε αυτό θα επι­μεί­νει το ΚΚΕ, μπο­ρεί να εμπο­δί­σει τους σχε­δια­σμούς κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των να συσκο­τί­σουν τη μεγά­λη εικό­να και να συγκα­λύ­ψουν το έγκλη­μα και τις ευθύ­νες τους».

 

Ιδιαί­τε­ρη στιγ­μή στην εκδή­λω­ση ήταν η παρέμ­βα­ση του Γιώρ­γου Τσα­κλί­δη.
Όπως τόνισε:

«Πώς είναι δυνα­τόν, εν έτει 2023, να συμ­βεί μετω­πι­κή σύγκρου­ση τρέ­νων στον κεντρι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό άξο­να της χώρας, ενώ υπάρ­χει διπλή γραμ­μή; Πώς είναι δυνα­τόν, εν έτει 2023, δύο τρέ­να να κινού­νται για 12 περί­που λεπτά αντί­θε­τα στην ίδια γραμ­μή, χωρίς να λει­τουρ­γεί κανέ­να σύστη­μα ασφα­λεί­ας ώστε να απο­τρα­πεί η μετω­πι­κή σύγκρου­ση; Με τέτοια πρό­ο­δο της τεχνο­λο­γί­ας, με τόσες επεν­δύ­σεις που υπο­τί­θε­ται ότι είχαν γίνει για την ποιό­τη­τα και την ασφά­λεια στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετακινήσεις;

  • Για­τί εμείς τέτοια ακού­γα­με τα τελευ­ταία του­λά­χι­στον 10 χρό­νια, από υπουρ­γούς Μετα­φο­ρών και όχι μόνο. Μεγα­λό­σχη­μες δηλώ­σεις που δημιουρ­γού­σαν πλα­στές εντυ­πώ­σεις για την ποιό­τη­τα και την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετακινήσεων.
  • Νόμοι πολ­λοί στο όνο­μα της εξυ­γί­αν­σης και της “απο­δο­τι­κό­τε­ρης” λει­τουρ­γί­ας του ΟΣΕ. Κατά­τμη­ση του ΟΣΕ σε επι­μέ­ρους θυγα­τρι­κές εται­ρεί­ες (ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.α.), στη βάση Οδη­γιών της ΕΕ, για την προ­ώ­θη­ση του ελεύ­θε­ρου αντα­γω­νι­σμού στις μετα­φο­ρές. Συμ­βά­σεις επί συμ­βά­σε­ων που δεν υλοποιούνταν.
  • Και επρό­κει­το για τη λει­τουρ­γία βασι­κών συστη­μά­των ασφα­λεί­ας: Η φωτο­σή­μαν­ση, η ενδο­ε­πι­κοι­νω­νία GSMR, που  εξα­σφα­λί­ζει την απρό­σκο­πτη επι­κοι­νω­νία μετα­ξύ σταθ­μαρ­χών και μηχα­νο­δη­γών, το ETCS, το σύστη­μα αυτό­μα­της πέδη­σης και η Τηλεδιοίκηση.
  • Επι­πλέ­ον, μεγά­λες ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στον σιδη­ρό­δρο­μο, εργα­ζό­με­νοι σε καί­ριες θέσεις …με μπλοκάκι!

Το κόστος, το κόστος… κόντρα στην ασφά­λεια των μετα­κι­νή­σε­ων, κόντρα στην ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής (…) Η κατά­στα­ση που επι­κρα­τού­σε στον σιδη­ρό­δρο­μο ήταν γνω­στή στους υπευ­θύ­νους εδώ και πολ­λά χρό­νια. Συνε­χείς καταγ­γε­λί­ες των σωμα­τεί­ων των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και διοι­κη­τι­κών στε­λε­χών για τις εγκλη­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στα συστή­μα­τα ασφά­λειας των τρέ­νων έφτα­ναν τόσο στο υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών  όσο και στον ΟΣΕ και τη ΡΑΣ (τη Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδηροδρόμων).

Το άθλιο αφή­γη­μα του “ανθρώ­πι­νου λάθους” ήταν αυτό που επι­κα­λέ­στη­κε η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας το γεγο­νός ότι ο σιδη­ρό­δρο­μος λει­τουρ­γού­σε κυριο­λε­κτι­κά σε ναρ­κο­πέ­διο ελλεί­ψε­ων και παρα­λεί­ψε­ων και  το τρο­με­ρό δυστύ­χη­μα ήταν θέμα χρό­νου. Η κυβέρ­νη­ση εμμέ­νει στις παρα­βιά­σεις του κανο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας, εξαι­ρώ­ντας από τις ποι­νι­κές ευθύ­νες τις κυβερ­νη­τι­κές επο­πτεύ­ου­σες αρχές, δηλα­δή τους υπουρ­γούς της καθώς και τους υπουρ­γούς προη­γού­με­νων κυβερνήσεων. (…)

  • Αν λει­τουρ­γού­σε η σημα­το­δό­τη­ση, δεν θα έμπαι­νε με κόκ­κι­νο φωτόσημο/φανάρι η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία στην  γραμ­μή καθόδου.
  • Αν λει­τουρ­γού­σε το σύστη­μα ETCS, αυτό­μα­τη πέδη­ση, και με κόκ­κι­νο φωτό­ση­μο να έμπαι­νε ο μηχα­νο­δη­γός στη γραμ­μή καθό­δου, το τρέ­νο θα φρέ­να­ρε αυτόματα.
  • Αν λει­τουρ­γού­σε η Τηλε­διοί­κη­ση στη Λάρι­σα, που κατα­στρά­φη­κε το 2019 από πυρ­κα­γιά, ο τηλε­διοι­κη­τής θα είχε δώσει εντο­λή ακι­νη­το­ποί­η­σης των τρένων.
  • Αν λει­τουρ­γού­σε η επι­κοι­νω­νία GSMR ο μηχα­νο­δη­γός της επι­βα­τι­κής, ξεκι­νώ­ντας από τη Λάρι­σα, θα μπο­ρού­σε να ακού­σει την εντο­λή που έλα­βε η εμπο­ρι­κή από τους Νέους Πόρους και θα γνώ­ρι­ζε ότι υπάρ­χει αντί­θε­τη κίνη­ση στην ίδια γραμμή».

Ο Γιώρ­γος Τσα­κλί­δης σημεί­ω­σε επί­σης ότι «σε 7 από τα 25 δείγ­μα­τα βρέ­θη­κε ξυλό­λιο, ουσία που χρη­σι­μο­ποιεί­ται και στο λαθρε­μπό­ριο καυ­σί­μων για τη νόθευ­ση της βεν­ζί­νης. Μήπως τελι­κά το εμπο­ρι­κό τρέ­νο μετέ­φε­ρε παρά­νο­μα καύ­σι­μα και η φωτιά δεν οφεί­λε­ται στα έλαια των μετα­σχη­μα­τι­στών, όπως απο­φάν­θη­καν οι διο­ρι­σμέ­νοι από την Αστυ­νο­μία και τις δικα­στι­κές αρχές πραγματογνώμονες;

Θα ήθε­λα, από την πλευ­ρά μου, να στα­θώ στην πρό­τα­ση του ΚΚΕ για τη διε­ξα­γω­γή της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής. Η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή συνέ­βα­λε σημα­ντι­κά στο να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα και να γίνουν γνω­στά πολ­λά στοι­χεία για αυτό, με σκο­πό την από­δο­ση πολι­τι­κών και ποι­νι­κών ευθυ­νών. Οι συγ­γε­νείς των θυμά­των του δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών αγω­νι­ζό­μα­στε με κάθε τρό­πο για να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη: Οργα­νώ­νου­με εκδη­λώ­σεις, συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας, υπο­βάλ­λου­με υπο­μνή­μα­τα στις δικα­στι­κές αρχές προ­τεί­νο­ντας με τους δικη­γό­ρους και τους πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες τρό­πους για τη διε­ρεύ­νη­ση και την απο­κά­λυ­ψη των συν­θη­κών του εγκλή­μα­τος. Η συμπα­ρά­στα­ση του κόσμου στη­ρί­ζει τον αγώ­να μας. Σημα­ντι­κή η συμ­με­το­χή φοι­τη­τών, Συλ­λό­γων Γονέ­ων, Σωμα­τεί­ων, Εργα­τι­κών Κέντρων στις μεγα­λειώ­δεις συγκε­ντρώ­σεις που έγιναν».

 

Στη συνέ­χεια, πήρε τον λόγο ο Θοδω­ρής Βαρι­δά­κης που σημεί­ω­σε στην παρέμ­βα­σή του ότι «ένα χρό­νο μετά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη παρα­μέ­νου­με στο ίδιο έργο θεα­τές. Αντί να παρ­θούν ουσια­στι­κά μέτρα για την ασφά­λεια στον σιδη­ρό­δρο­μο αντί­θε­τα  η κατά­στα­ση γίνε­ται όλο και πιο επι­κίν­δυ­νη για τους εργα­ζό­με­νους και τους επιβάτες.

Οι ελλεί­ψεις του προ­σω­πι­κού παρα­μέ­νουν απελ­πι­στι­κά μεγά­λες, οι απαρ­χαιω­μέ­νες εγκα­τα­στά­σεις, η έλλει­ψη κατάλ­λη­λου και σύγ­χρο­νου εξο­πλι­σμού, η ελλι­πής εκπαί­δευ­ση, η αλλό­τρια εργα­σία, η εκτε­τα­μέ­νη υπε­ρερ­γα­σία και κατα­πό­νη­ση του προσωπικού».

Σχο­λί­α­σε επί­σης ότι «σήμε­ρα στον ΟΣΕ μένουν κενές 1.460 κενές οργα­νι­κές θέσεις, ενώ αντί­στοι­χα και στην “Hellenic Train” υπάρ­χουν τερά­στιες ελλεί­ψεις που καλύ­πτο­νται με  τη λεγό­με­νη διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας και με υπο­στε­λε­χω­μέ­νες βάρδιες».

 

Ο εργα­ζό­με­νος στη «Hellenic Train» στη­λί­τευ­σε την αξιο­ποί­η­ση του σιδη­ρό­δρο­μου για τους επι­θε­τι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, λέγο­ντας τα εξής: «Ενώ ο κεντρι­κός άξο­νας της χώρας έμει­νε κλει­στός για μήνες λόγω μίας πλημ­μύ­ρας, αντί να ιεραρ­χού­νται έργα για την ανα­βάθ­μι­ση και ασφά­λειά του, ο ΟΣΕ, η κυβέρ­νη­ση και η ΕΕ χρη­μα­το­δο­τούν έργα όπως αυτό της  Αλε­ξαν­δρού­πο­λης — Ορμέ­νιο, για­τί εκεί είναι οι μπίζ­νες που θα τους απο­φέ­ρουν κέρ­δη, σε αντί­θε­ση έργα που θα εξα­σφα­λί­σουν την ασφά­λεια των επι­βα­τών τίθε­νται σε τελευ­ταία προτεραιότητα.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η πρό­σφα­τη οδη­γία του ΟΣΕ να φυλάσ­σο­νται οι αφύ­λα­κτες δια­βά­σεις μόνο στα δρο­μο­λό­για που μετα­φέ­ρουν εμπο­ρεύ­μα­τα και στρα­τιω­τι­κό υλι­κό του ΝΑΤΟ και όταν διέρ­χο­νται επι­βα­τι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες να στα­μα­τούν σε κάθε διάβαση».

Κλεί­νο­ντας την παρέμ­βα­σή του είπε πως «οι εργα­ζό­με­νοι στον σιδη­ρό­δρο­μο θα είμα­στε στην πρώ­τη γραμ­μή, έχου­με δώσει όρκο και έχου­με χρέ­ος απέ­να­ντι στους νεκρούς συνα­δέλ­φους μας, τους συγ­γε­νείς και φίλους των θυμά­των. Κυρί­ως έχου­με χρέ­ος απέ­να­ντι στους ζωντα­νούς, θα επι­βά­λου­με εμείς την εφαρ­μο­γή όλων των μέτρων στο ύψος των ανα­γκών μας».

 

Λίγο πριν το τέλος της εκδή­λω­σης, ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε και στον νόμο περί ευθύ­νης υπουρ­γών, επι­ση­μαί­νο­ντας την υπο­κρι­τι­κή στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τη ΝΔ είχαν αρνη­θεί κατά τη δια­δι­κα­σία της συνταγ­μα­τι­κής ανα­θε­ώ­ρη­σης να καταρ­γη­θεί ο συγκε­κρι­μέ­νος νόμος, σύμ­φω­να με τον οποίο για να ασκη­θεί δίω­ξη σε νυν ή πρώ­ην υπουρ­γό πρέ­πει να απο­φα­σί­σει η πλειο­ψη­φία της Βου­λής, αλλά και στην περί­πτω­ση που ασκη­θεί τότε παρα­πέ­μπο­νται σε Ειδι­κό Δικαστήριο.

Τόνι­σε ότι λόγω του νόμου περί ευθύ­νης υπουρ­γών δεν ασκεί­ται δίω­ξη και στον Καρα­μαν­λή, αλλά και στον Σπίρ­τζη και σημεί­ω­σε πως «αυτή είναι η υπο­κρι­σία συνο­λι­κά του συστήματος».

 

Στο κλεί­σι­μο της εκδή­λω­σης ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος ανέ­φε­ρε ότι «η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, διορ­γα­νώ­νο­ντας αυτή την εκδή­λω­ση, έχει μία μόνο φιλο­δο­ξία. (…) Να στη­ρί­ξου­με με κάθε τρό­πο τον αγώ­να που διε­ξά­γουν οι συγ­γε­νείς των θυμά­των για δικαί­ω­ση, ενά­ντια στη συγκά­λυ­ψη, πράγ­μα που περ­νά από την από­δο­ση των πολι­τι­κών αλλά και ποι­νι­κών ευθυ­νών για το έγκλη­μα αυτό, ενά­ντια στους νόμους της συγκά­λυ­ψης, όπως ο απα­ρά­δε­κτος νόμος περί ευθύ­νης υπουργών».

Τόνι­σε επί­σης πως από «τις τοπο­θε­τή­σεις των ομι­λη­τών τεκ­μη­ριώ­νε­ται ότι η ευρω­ε­νω­σια­κή στρα­τη­γι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης, του κομ­μα­τιά­σμα­τος, της υπο­στε­λέ­χω­σης του σιδη­ρό­δρο­μου, ο αντα­γω­νι­σμός ομί­λων, με την εμπλο­κή των λόμπι, για την από­κτη­ση των συμ­βά­σε­ων έργων για τα διά­φο­ρα, και μερι­κές φορές ασύμ­βα­τα μετα­ξύ τους, συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας έχει ως απο­τέ­λε­σμα μόλις το 7% του πλή­ρους δικτύ­ου και το 14% του κυρί­ως δικτύ­ου των σιδη­ρο­δρό­μων να καλύ­πτε­ται από το ολο­κλη­ρω­μέ­νο σύστη­μα ασφα­λεί­ας ERTMS. Δημιουρ­γεί τις συν­θή­κες σε όλη την ΕΕ να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται, μεγα­λύ­τε­ρα και μικρό­τε­ρα, ατυ­χή­μα­τα, δημιουρ­γεί τις συν­θή­κες για ανθρώ­πι­νο λάθος».

Κατα­λή­γο­ντας σημεί­ω­σε ότι «το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο δεν απο­τε­λεί “σύμ­μα­χο” στον αγώ­να για δικαί­ω­ση. Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο που για 12 μήνες δεν διορ­γά­νω­σε παρά “ενός λεπτού σιγή” για τα Τέμπη. Που η μόνη οργα­νω­μέ­νη συζή­τη­ση έγι­νε μετά από Ανα­φο­ρά που κατέ­θε­σε ο Σύλ­λο­γος Συγ­γε­νών των Θυμάτων. (…)

Το να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη είναι αίτη­μα των οικο­γε­νειών των θυμά­των, οι οποί­ες δίνουν έναν μεγά­λο, αξιέ­παι­νο κι αξιο­πρε­πή αγώ­να. Είναι απαί­τη­ση του ελλη­νι­κού λαού, που το δια­τρά­νω­σε και πέρ­σι, στις μεγα­λειώ­δεις, μαχη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις του, αλλά και φέτος. Στη μεγα­λειώ­δη απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη, έναν χρό­νο μετά το έγκλη­μα. Η οργή φου­ντώ­νει όλο και περισ­σό­τε­ρο όσο συνε­χί­ζε­ται η προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των πραγ­μα­τι­κών αιτιών και ευθυνών.

Η μόνη εγγύ­η­ση ώστε αυτές οι προ­σπά­θειες να πέφτουν πάντα στο κενό είναι ο αγώ­νας μας.

Και σε αυτή την κατεύ­θυν­ση θα συνε­χί­σει το ΚΚΕ, αξιο­ποιώ­ντας κάθε δυνα­τό­τη­τα και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ώστε αυτό το έγκλη­μα ούτε να ξεχα­στεί ούτε να παραγραφεί».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο