Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για την κλιμάκωση της δολοφονικής βίας του ισραηλινού κράτους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού

Την απο­τρο­πια­στι­κή δολο­φο­νι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Ισρα­ήλ στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη στη­λι­τεύ­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε στον Ύπα­το Εκπρόσωπο/ Αντι­πρό­ε­δρο της ΕΕ Ζ. Μπο­ρέλ ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλαβάνος.

Μορ­φή χιο­νο­στι­βά­δας έχουν πάρει τα περι­στα­τι­κά κατο­χι­κής βίας του κρά­τους του Ισρα­ήλ σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού, τόσο στη Λωρί­δα της Γάζας όσο και στην Κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη.

Οι ωμό­τη­τες αυτές τις μέρες κλι­μα­κώ­νο­νται με την τερά­στια στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Τζε­νίν, στη βόρεια Δυτι­κή Όχθη, και αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές στη Λωρί­δα της Γάζας, που έχει μέχρι στιγ­μής τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό τη δολο­φο­νία του­λά­χι­στον 12 Παλαι­στι­νί­ων, τον τραυ­μα­τι­σμό πάνω από 100, 20 εκ των οποί­ων χαροπαλεύουν.

Τα προ­σχή­μα­τα που ανα­μα­σά η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση περί «κατα­πο­λέ­μη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας» δεν έχουν καμία βάση. Από την αρχή της φετι­νής χρο­νιάς, πριν την παρού­σα στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, είχαν δολο­φο­νη­θεί  πάνω από 30 Παλαι­στί­νιοι, μετα­ξύ των οποί­ων και μικρά παι­διά, ενώ έχουν κατα­γρα­φεί από το διε­θνή τύπο  απο­τρό­παιες εικό­νες  ακό­μη και μέσα στην Ιερου­σα­λήμ, με στρα­τιώ­τες κι εποί­κους να εκδιώ­χνουν βίαια Παλαι­στι­νί­ους από τις εστί­ες τους, με τις κατο­χι­κές δυνά­μεις να παρε­μπο­δί­ζουν ακό­μη και κηδεί­ες να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, όπως στην περί­πτω­ση της δολο­φο­νη­μέ­νης δημο­σιο­γρά­φου Αμπου Ακλεχ.

Είναι επί­σης γεγο­νός ότι η Ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση απο­λαμ­βά­νει την πάγια πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη  των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.  Με βάση τα παρα­πά­νω, ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος υπέ­βα­λε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοπο­θε­τεί­ται ο Ύπα­τος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ:

Για τις απα­ρά­δε­κτες δολο­φο­νί­ες Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη από τις δυνά­μεις του σύμ­μα­χου της ΕΕ κρά­τους του Ισραήλ;

Για τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Τζε­νίν, την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει τώρα, όπως και να τερ­μα­τι­στεί η ισραη­λι­νή κατο­χή με την ανα­γνώ­ρι­ση κυρί­αρ­χου Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ;

Για την ανα­γνώ­ρι­ση του δικαιώ­μα­τος επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους και την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των Παλαι­στι­νί­ων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων από τις ισραη­λι­νές φυλα­κές, πολ­λοί εκ των οποί­ων κρα­τού­νται υπό το απα­ρά­δε­κτο καθε­στώς της “διοι­κη­τι­κής κράτησης”;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο