Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ — Κάτω τα χέρια από τον συριακό λαό — Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στο έδα­φος της Συρί­ας κατα­δί­κα­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με παρέμ­βα­σή της στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες, στη σχε­τι­κή συζήτηση.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης στην τοπο­θέ­τη­σή του ανέ­φε­ρε συγκε­κρι­μέ­να τα παρακάτω:

«Κατα­δι­κά­ζου­με τη νέα, 3η κατά σει­ρά, εισβο­λή της ΝΑΤΟι­κής Τουρ­κί­ας, στρα­τη­γι­κού εταί­ρου της ΕΕ, στο έδα­φος της Συρί­ας, η οποία αντι­με­τω­πί­ζει ήδη τις τρα­γι­κές συνέ­πειες του 8χρονου πολέ­μου, στο πλαί­σιο των σφο­δρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

Οι ΗΠΑ άνα­ψαν το πρά­σι­νο φως για την τουρ­κι­κή επί­θε­ση κατά του συρια­κού λαού και του κουρ­δι­κού πλη­θυ­σμού της περιο­χής και η εξέ­λι­ξη αυτή απο­στο­μώ­νει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και όσους στην Ελλά­δα έστη­σαν πανη­γυ­ρι­σμούς για τη δήθεν προ­στα­σία που θα παρέ­χουν οι ΗΠΑ στην Ελλά­δα με την επι­κίν­δυ­νη Συμ­φω­νία για τις βάσεις που υπο­γρά­φτη­κε στην πρό­σφα­τη επί­σκε­ψη του Αμε­ρι­κα­νού ΥΠΕΞ, Μ. Πομπέο, στην Αθήνα.

Η εμπλο­κή της Ελλά­δας και κάθε χώρας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ βάζει σε μεγά­λες περι­πέ­τειες το λαό μας και τους άλλους λαούς κι αυτοί μπο­ρούν να διδα­χθούν από τις εξε­λί­ξεις, να δυνα­μώ­σουν την κοι­νή πάλη και να υπε­ρα­σπι­στούν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.

Κάτω τα χέρια από τον συρια­κό λαό!».


Ενη­μέ­ρω­ση |> όλες οι εξε­λί­ξεις -|> Κάτω τα χέρια από τη Συρία! <|-
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο