Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ «Fit for 55»: Στόχος της «πράσινης μετάβασης» είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας ευρωπαϊκών μονοπωλίων

Παρέμ­βα­ση στην κοι­νή συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις εκθέ­σεις για το «πακέ­το Fit 55» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρασβούργο.

Στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος ανέ­φε­ρε τα εξής:

«Η υπο­κρι­σία της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι τερά­στια. Τάχα κόπτο­νται για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, ενώ κλι­μα­κώ­νουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία, στέλ­νο­ντας με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες τερά­στιες ποσό­τη­τες βαρέ­ων όπλων, πυραύ­λων, απει­λώ­ντας ως και για πυρηνικά.

Οι εκθέ­σεις του “πακέ­του” “Fit for 55” και η πολι­τι­κή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης απο­δει­κνύ­ουν ότι στό­χος της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” είναι η ενί­σχυ­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων στο έδα­φος οξυ­μέ­νων αντα­γω­νι­σμών με Ρωσία, Κίνα, αλλά και ΗΠΑ, Βρε­τα­νία. Δεν κρύ­βο­νται οι δυσβά­στα­κτες συνέ­πειες για τον λαό, με εκτί­να­ξη του κόστους Ενέρ­γειας, τρο­φί­μων και ειδών λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, πρά­σι­να τέλη ρύπων, υπο­χρε­ω­τι­κές — πανά­κρι­βες αγο­ρές πρά­σι­νων οχη­μά­των και κατοικιών.

Το βάρ­βα­ρο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που υπε­ρα­σπί­ζε­στε, δεν “εξαν­θρω­πί­ζε­ται”, ούτε “πρα­σι­νί­ζει”. Αντι­με­τω­πί­ζει το περι­βάλ­λον ληστρι­κά για πρώ­τες ύλες και σαν “σκου­πι­δο­ντε­νε­κέ” παρα­προ­ϊ­ό­ντων της καπι­τα­λι­στι­κής παρα­γω­γής. Μόνη διέ­ξο­δος η κεντρι­κά σχε­δια­σμέ­νη κοι­νω­νι­κή παρα­γω­γή, ο σοσια­λι­σμός. Απαλ­λαγ­μέ­νος από το κρι­τή­ριο του κέρ­δους, την ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία στη γη, το νερό, την Ενέρ­γεια, τους φυσι­κούς πόρους, μπο­ρεί να προ­στα­τέ­ψει το περι­βάλ­λον, να θέσει στο επί­κε­ντρο τις λαϊ­κές ανάγκες.»

θέσεις του ΚΚΕ για την προστασία του περιβάλλοντος στον αντίποδα της πολιτικής του «Πράσινου New Deal» Βιβλιοπαρουσίαση ΑτέχνωςΔεί­τε και \ Ατέχνως
Η γεω­πο­λι­τι­κή πίσω από τις αυξα­νό­με­νες τιμές φυσι­κού αερί­ου και ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στην Ευρώ­πη

«Fit for 55»: νέες «πράσινες» μπίζνες επιχειρηματικών ομίλων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο