Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατε­πεί­γου­σα επι­στο­λή στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, απέ­στει­λε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το τρα­γι­κό πολύ­νε­κρο ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε αυτή, «το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου, που έχει ως απο­τέ­λε­σμα την απώ­λεια δεκά­δων ζωών, με πλη­ρο­φο­ρί­ες να κάνουν λόγο για εκα­το­ντά­δες αγνο­ού­με­νους, απο­τε­λεί μια ανεί­πω­τη τρα­γω­δία με θύμα­τα πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες που συντε­λεί­ται στη Μεσόγειο.

Το πλοίο που μετέ­φε­ρε τους ξερι­ζω­μέ­νους είχε απο­πλεύ­σει από τη Λιβύη, μια χώρα που υπο­φέ­ρει εδώ και χρό­νια από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με απο­τέ­λε­σμα το αιμα­το­κύ­λι­σμα του λαού και τον δια­με­λι­σμό της χώρας».

Τονί­ζε­ται ακόμα:

«Η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της έχουν ανα­λά­βει μεγά­λες ευθύ­νες προ­ω­θώ­ντας την πολι­τι­κή άγριας κατα­στο­λής μέσω της Frontex, με τους “ορα­τούς” και “αόρα­τουςφρά­χτες, τις επα­να­προ­ω­θή­σεις.

Αυτή η πολι­τι­κή της ΕΕ ενι­σχύ­ει τη δρά­ση των κυκλω­μά­των, τα επι­κίν­δυ­να δρο­μο­λό­για, έχο­ντας μετα­τρέ­ψει σε “υγρό τάφο” τη Μεσό­γειο, με 2.400 νεκρούς πρό­σφυ­γες μόλις το 2022 και 1.037 φέτος μέχρι σήμε­ρα.

Αυτήν την πολι­τι­κή εφάρ­μο­σαν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις τα προη­γού­με­να χρό­νια και ευθύ­νε­ται για τις απε­λά­σεις αιτού­ντων άσυ­λο, για τον εγκλω­βι­σμό των κατα­τρεγ­μέ­νων ανθρώ­πων σε υπερ­δο­μές — φυλα­κές στην ηπει­ρω­τι­κή και νησιω­τι­κή Ελλά­δα, εξαι­τί­ας της απα­ρά­δε­κτης Κοι­νής Δήλω­σης ΕΕ — Τουρ­κί­ας του 2016 και των λεγό­με­νων λιστών των “ασφα­λών χωρών”.

Η πρό­σφα­τη επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου για το Νέο Σύμ­φω­νο της ΕΕ για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο ενι­σχύ­ει την κατα­στο­λή της ΕΕ σε βάρος των ξερι­ζω­μέ­νων, κατα­πα­τά και εντα­φιά­ζει τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, διαιω­νί­ζο­ντας την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που βιώ­νουν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. Ιδιαί­τε­ρο βάρος καλού­νται να σηκώ­σουν οι λεγό­με­νες “χώρες υπο­δο­χής”, όπως είναι η Ελλά­δα και η Ιτα­λία, με τον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων σε υπερ­δο­μές — φυλα­κές. Με το Σύμ­φω­νο προ­ω­θεί­ται επί­σης ένα άθλιο παζά­ρι ανά­με­σα στις κυβερ­νή­σεις των “χωρών υπο­δο­χής”, που θα απε­λαύ­νουν με φαστ τρακ δια­δι­κα­σί­ες, και σε αυτές των “χωρών προ­ο­ρι­σμού”, που θα πλη­ρώ­νουν 20.000 ευρώ για κάθε πρό­σφυ­γα προ­κει­μέ­νου να τον εξο­βε­λί­σουν σε χώρα εκτός της ΕΕ. Πρό­κει­ται για τη νέα εκδο­χή μιας συνε­χι­ζό­με­νης βαρβαρότητας».

Μέσω της επι­στο­λής η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καλεί την πρό­ε­δρο να τοπο­θε­τη­θεί σχε­τι­κά με το κατε­πεί­γον αίτημα:

Να στα­μα­τή­σει χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση η πολι­τι­κή κατα­στο­λής και εγκλω­βι­σμού που κοστί­ζει ανθρώ­πι­νες ζωές και οδη­γεί σε τέτοιες τρα­γω­δί­ες σε βάρος των ξεριζωμένων.

Να πάψει ο μεθο­δευ­μέ­νος εντα­φια­σμός της Συν­θή­κης της Γενεύ­ης και του ανα­φαί­ρε­του δικαιώ­μα­τος των προ­σφύ­γων στο άσυ­λο, προ­κει­μέ­νου να πάνε στις χώρες τελι­κού προ­ο­ρι­σμού τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο