Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Να σταματήσει τώρα η σφαγή παιδιών στη Γάζα από το ισραηλινό κατοχικό κράτος

Στη συζή­τη­ση για την «Παγκό­σμια Ημέ­ρα για τα Δικαιώ­μα­τα του Παι­διού» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος τόνι­σε τα εξής:

«5.000 παι­διά έχουν δολο­φο­νη­θεί από το ισραη­λι­νό κατο­χι­κό κρά­τος. Εδώ και ενά­μι­ση μήνα πολιορ­κεί­ται η Γάζα, βομ­βαρ­δί­ζο­νται νοσο­κο­μεία, μαιευ­τή­ρια, σχο­λεία. Η γενο­κτο­νία αυτή είναι επα­κό­λου­θο του “δικαιώ­μα­τος στην αυτο­ά­μυ­να” που η ΕΕ ανα­γνώ­ρι­σε στο Ισρα­ήλ, και το στη­ρί­ζει οικο­νο­μι­κά-στρα­τιω­τι­κά-πολι­τι­κά. Στη­ρί­ζει τον κατα­κτη­τή. Τώρα θα νοια­στεί η ΕΕ για τα παι­διά; Η υπο­κρι­σία βγά­ζει μάτι.

Να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στη Γάζα! Τα παι­διά της Παλαι­στί­νης είναι και δικά μας παιδιά!

Εξάλ­λου, με αυτό το ψήφι­σμα, ΕΕ, αστι­κές κυβερ­νή­σεις της, κάνουν τους ανή­ξε­ρους για το “για­τί” τα παι­διά των “φτω­χών οικο­γε­νειών” δεν έχουν “ζεστό φαγη­τό”, “βρε­φι­κούς σταθ­μούς”, “υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας”. Ευθύ­νο­νται το τσά­κι­σμα του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δημό­σιας υγεί­ας και παι­δεί­ας, οι τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στα κρα­τι­κά συστή­μα­τα στή­ρι­ξης των οικο­γε­νειών και των παι­διών, που στρώ­νουν το έδα­φος σε συμπρά­ξεις δημό­σιου-ιδιω­τι­κού τομέα στέλ­νο­ντας βαρύ λογα­ρια­σμό στο λαό. Αυτή είναι η ευρω­ε­νω­σια­κή στρατηγική.

Η ουσια­στι­κή προ­στα­σία των παι­διών απαι­τεί άλλη οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας, με κρι­τή­ριο τις ανά­γκες των λαών και των παι­διών τους και όχι το κέρ­δος κι αυτό χτί­ζε­ται στην καθη­με­ρι­νή πάλη.

Με αυτή την κατεύ­θυν­ση χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει το διεκ­δι­κη­τι­κό κίνη­μα ώστε η εκπαί­δευ­ση, η υγεία, οι δρα­στη­ριό­τη­τες των παι­διών να είναι απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους, με μόνι­μο προ­σω­πι­κό. Για εξα­σφά­λι­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νου κρα­τι­κού επι­στη­μο­νι­κού δια­τρο­φι­κού προ­γράμ­μα­τος για όλους τους μαθη­τές, σε κατάλ­λη­λες κτι­ρια­κές υπο­δο­μές, χωρίς την εμπλο­κή ιδιωτών».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο