Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ Παραλλαγές της πολιτικής εγκλωβισμού και καταστολής οι «Αμυγδαλέζες» της ΝΔ και οι «Μόριες» του ΣΥΡΙΖΑ

Την προ­σή­λω­σή της στην πολι­τι­κή του εγκλω­βι­σμού, της κατα­στο­λής και των απε­λά­σε­ων σε βάρος προ­σφύ­γων και μετα­να­στών επι­βε­βαιώ­νει η ΕΕ με τις απα­ντή­σεις τόσο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής όσο και του Συμ­βου­λί­ου στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ για τον λεγό­με­νο «Μηχα­νι­σμό Αλλη­λεγ­γύ­ης και Διά­σω­σης» της ΕΕ που είχαν ανα­κοι­νώ­σει 14 κυβερ­νή­σεις κρα­τών — μελών.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης στην Ερώ­τη­σή του είχε καταγ­γεί­λει ότι πρό­κει­ται για μηχα­νι­σμό ανα­κα­τα­νο­μής ενός ελά­χι­στου αριθ­μού αιτού­ντων άσυ­λο μετα­ξύ των κρα­τών — μελών, ο οποί­ος θα εστιά­ζει στην επί­σπευ­ση εφαρ­μο­γής της βάρ­βα­ρης ευρω­ε­νω­σια­κής πολι­τι­κής, με πρό­σχη­μα τα θανα­τη­φό­ρα ναυά­για στη Μεσό­γειο. Το Συμ­βού­λιο επι­βε­βαιώ­νει την καταγ­γε­λία του ΚΚΕ ότι αυτός ο ψευ­δε­πί­γρα­φος «μηχα­νι­σμός αλλη­λεγ­γύ­ης», εάν και εφό­σον δρο­μο­λο­γη­θεί, θα στη­ρί­ζε­ται στην υλο­ποί­η­ση των αντι­λαϊ­κών απο­φά­σε­ων του Συμ­βου­λί­ου της ΕΕ του Ιού­νη του 2018, που προ­ο­ρί­ζουν για τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες κλει­στά κέντρα κρά­τη­σης και στη συνέ­χεια απε­λά­σεις για όσους — την πλειο­ψη­φία δηλα­δή — δεν πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων. Τις ίδιες στο­χεύ­σεις υπη­ρε­τεί και η προ­σω­ρι­νή συμ­φω­νία της Μάλ­τας με τη συμ­με­το­χή 4 κρα­τών — μελών για την κατα­νο­μή των μετα­να­στών που απο­βι­βά­ζο­νται στη Μάλ­τα ή στην Ιτα­λία, την οποία παρο­τρύ­νει η Επι­τρο­πή να υπο­γρά­ψουν οι κυβερ­νή­σεις και άλλων κρα­τών — μελών.

Στην ίδια ρότα και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που εξήγ­γει­λε κλει­στού τύπου κέντρα στα νησιά και αργό­τε­ρα και στην ενδο­χώ­ρα. Από τον πολύ­χρο­νο εγκλει­σμό σε τέτοια κέντρα — κολα­στή­ρια δεν γλι­τώ­νει ούτε η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων — παρά τις κού­φιες δια­κη­ρύ­ξεις της ΕΕ για την προ­στα­σία τους — την ώρα μάλι­στα που το 45% των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων δικαιού­ται να επα­νε­νω­θεί με τις οικο­γέ­νειές τους σε άλλα κρά­τη — μέλη, ακό­μη και με βάση την απα­ρά­δε­κτη νομο­θε­σία της ΕΕ και του Δου­βλί­νου. Κι όμως τα κρά­τη — μέλη αρνού­νται να τους δεχθούν απο­δει­κνύ­ο­ντας στην πρά­ξη πόσο… ξεχει­λί­ζει από αλλη­λεγ­γύη η ΕΕ!

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή της τονί­ζει: «Τόσο οι νέες Αμυ­γδα­λέ­ζες που απερ­γά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και η Μόρια της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ είναι παραλ­λα­γές της ευρω­ε­νω­σια­κής πολι­τι­κής εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στην Ελλά­δα στο έδα­φος τόσο της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας, όσο και του Κανο­νι­σμού του Δου­βλί­νου. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της πολι­τι­κής είναι και η εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στα νησιά και που προ­κα­λεί την ταλαι­πω­ρία του ντό­πιου πληθυσμού.

Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες!

Να κλεί­σουν όλα τα hot spots και να μη δημιουρ­γη­θεί κανέ­να νέο κέντρο — φυλα­κή. Να μετα­φέ­ρο­νται οι αιτού­ντες άσυ­λο στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα σε δημό­σιους, ανοι­χτούς και αξιο­πρε­πείς χώρους φιλο­ξε­νί­ας και στη συνέ­χεια, με γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες, στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

Να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα οι οικο­γε­νεια­κές επα­νε­νώ­σεις σε χώρες της ΕΕ. Να ληφθούν ουσια­στι­κά μέτρα για τους ασυ­νό­δευ­τους ανήλικους.

Να επι­σπευ­σθούν οι δια­δι­κα­σί­ες για τη χορή­γη­ση ασύ­λου σε όλους όσοι προ­έρ­χο­νται από χώρες πολέ­μων, χώρες που ζουν κάτω από κατο­χή, καθώς και σε θύμα­τα αντι­δρα­στι­κών καθεστώτων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο