Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Ερώτηση για τις καταστροφές από τις πλημμύρες σε περιοχές της χώρας

Ερώ­τη­ση για τις μεγά­λες κατα­στρο­φές που άφη­σαν πρό­σφα­τα πίσω τους οι βρο­χο­πτώ­σεις και η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων στη Ρόδο, στην Κινέ­τα, στη Χαλ­κι­δι­κή, στη Θάσο, στο Ιόνιο (ιδιαί­τε­ρα στην Κέρ­κυ­ρα, στην Κεφα­λο­νιά και τη Ζάκυν­θο) και τη Δυτι­κή Ελλά­δα κατέ­θε­σε χτες η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Μία νεκρή στη Ρόδο, τραυ­μα­τί­ες και εγκλω­βι­σμέ­νοι συν­θέ­τουν την εικό­να της κατα­στρο­φής. Σπί­τια εργα­τι­κών — λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών βυθί­στη­καν στις λάσπες, δρό­μοι πλημ­μύ­ρι­σαν, αγρο­τι­κές οδοί κατα­στρά­φη­καν, ενώ προ­βλή­μα­τα παρου­σιά­στη­καν στα βασι­κά δίκτυα, όπως νερό, ρεύ­μα, τηλέφωνο.

Συγκε­κρι­μέ­να ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος τόνισε:

«Για πολ­λο­στή φορά απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η λαϊ­κή περιου­σία είναι ανο­χύ­ρω­τη, καθώς το κυνή­γι του κέρ­δους είναι η βαθύ­τε­ρη αιτία για τη συστη­μα­τι­κή υπο­νό­μευ­ση της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, κόντρα σε όσους μιλούν για “ακραία φαι­νό­με­να” και “κλι­μα­τι­κή αλλα­γή” απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά ως πρό­σχη­μα. Το πλαί­σιο πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας από τις πλημ­μύ­ρες, που δημο­σί­ευ­σε πρό­σφα­τα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, υπη­ρε­τεί την ίδια στρα­τη­γι­κή βασι­σμέ­νη στις σχε­τι­κές ευρω­παϊ­κές Οδη­γί­ες. Με δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη της ΕΕ, των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων και των Περι­φε­ρειών, τα όποια αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα δεν εντάσ­σο­νται στο πλαί­σιο ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου αντι­πλημ­μυ­ρι­κού σχε­δια­σμού, αλλά σχε­διά­ζο­νται και κατα­σκευά­ζο­νται με κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία των κατα­σκευα­στι­κών ομί­λων, με μόνι­μο απο­τέ­λε­σμα τις τερά­στιες υπερ­βά­σεις κόστους, την απο­σπα­σμα­τι­κό­τη­τα και τη χαμη­λή ποιότητα».

Ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος κατέ­θε­σε τα παρα­κά­τω ερω­τή­μα­τα στην Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή:

  • «Θα ενερ­γο­ποι­ή­σει το λεγό­με­νο “Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης” για τις παρα­πά­νω πλη­γεί­σες περιο­χές προ­κει­μέ­νου όχι μόνο να απο­κα­τα­στα­θούν οι υπο­δο­μές, αλλά και να απο­ζη­μιω­θούν πλή­ρως τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που απο­κλεί­ο­νται με βάση τον υφι­στά­με­νο Κανονισμό;
  • Πώς τοπο­θε­τεί­ται στο ότι με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ών της εδώ και δεκα­ε­τί­ες έχου­με οδη­γη­θεί στη σημε­ρι­νή απα­ρά­δε­κτη κατάσταση;».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο