Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Η ΕΕ βγάζει λάδι την ουκρανική κυβέρνηση για την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας και της εφημερίδας του

Τη στή­ρι­ξή της στην ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε η ύπα­τη εκπρό­σω­πος για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ, Φ. Μογκε­ρί­νι, απο­φεύ­γο­ντας να κατα­δι­κά­σει την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ουκρα­νί­ας και της εφη­με­ρί­δας του στην απά­ντη­σή της στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, που κατέ­θε­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγγέλλει:

«Ενώ είναι γνω­στό ότι η ΕΕ εμφα­νί­ζε­ται λαλί­στα­τη κατά το δοκούν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα ”ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα” ως εργα­λείο παρέμ­βα­σης τόσο σε κρά­τη-μέλη όσο και σε τρί­τες χώρες, σε σχέ­ση με την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, αρκεί­ται στο ότι η ΕΕ δια­βί­βα­σε στις ουκρα­νι­κές αρχές τις ”κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές της Επι­τρο­πής της Βενε­τί­ας σχε­τι­κά με την απα­γό­ρευ­ση και τη διά­λυ­ση πολι­τι­κών κομ­μά­των και ανά­λο­γα μέτρα”, καθώς και ”τη νομο­λο­γία του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που (ΕΔΔΑ)”. Η ύπα­τη εκπρό­σω­πος στην απά­ντη­σή της επι­χει­ρεί να βγει από την …υπο­χρέ­ω­ση να απα­ντή­σει με κού­φιες δια­κη­ρύ­ξεις για ”τα θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα και τις αξί­ες, όπως το κρά­τος δικαί­ου και την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης” και ανέ­ξο­δες δια­βε­βαιώ­σεις ότι ”θα συνε­χί­σει να παρα­κο­λου­θεί την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης στην Ουκρα­νία”, ενώ η ίδια ουδέ­πο­τε κατα­δί­κα­σε την καρα­μπι­νά­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας της εφη­με­ρί­δας του ΚΚ Ουκρανίας.

✔️    Η ΕΕ όμως όχι απλώς δεν κατα­δι­κά­ζει, αλλά προ­ω­θεί και ενι­σχύ­ει την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία τόσο σε τρί­τες χώρες, όπως η Ουκρα­νία, όσο και στα κρά­τη-μέλη της. Το πρό­σφα­το κατά­πτυ­στο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που εξι­σώ­νει τον κομ­μου­νι­σμό με το τέρας του φασι­σμού είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι επι­κα­λεί­ται αυτές τις απα­γο­ρεύ­σεις και τις διώ­ξεις σε βάρος ΚΚ σε μια σει­ρά από κρά­τη ζητώ­ντας προ­κλη­τι­κά τη γενί­κευ­σή τους.
✔️   Την ίδια ώρα η ΕΕ ενι­σχύ­ει τις σχέ­σεις της με την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την εξα­σφά­λι­ση των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων στην περιο­χή. Η ενί­σχυ­ση αυτών των σχέ­σε­ων επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την απά­ντη­ση της ύπα­της εκπρο­σώ­που που κάνει λόγο για ”τακτι­κές επα­φές της ΕΕ με τις ουκρα­νι­κές αρχές”, ”διμε­ρείς συνα­ντή­σεις και τακτι­κούς δια­λό­γους”. Σε αυτό το πλαί­σιο των ”τακτι­κών δια­λό­γων” άλλω­στε βρέ­θη­κε και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο προ ολί­γων ημε­ρών και μετά από παρέμ­βα­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ ανα­γκά­στη­κε να παρα­δε­χτεί τις απα­ρά­δε­κτες διώ­ξεις σε βάρος του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, μετα­θέ­το­ντας ωστό­σο στη συνέ­χεια επ’ αόρι­στον την άρση των απαγορεύσεων.
✔️    Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και τα εμπό­δια στη δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, στη διά­δο­ση της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας που προ­ω­θούν η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της στο­χεύ­ουν να βάλουν εμπό­δια στο δρό­μο που οδη­γεί στη μόνη ελπι­δο­φό­ρο διέ­ξο­δο των λαών, την απαλ­λα­γή τους από τα δεσμά της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, το σοσιαλισμό.
✔️   Ο ουκρα­νι­κός λαός, οι λαοί της Ευρώ­πης έχουν και μνή­μη και πεί­ρα από το σήμε­ρα βιώ­νο­ντας όλο και πιο οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα από την εναλ­λα­γή αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων. Μπο­ρούν υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα να γυρί­σουν την πλά­τη τους στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία που σημα­το­δο­τεί πάντα την έντα­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Με την πάλη τους να ανοί­ξουν το δρό­μο για την ανα­τρο­πή του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που γεν­νά τους πολέ­μους, την εξα­θλί­ω­ση, την προσφυγιά».

Τα κείμενα της Ερώτησης και της απάντησης

H Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ υπο­γράμ­μι­ζε τα εξής:

«Μετά την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του Συνταγ­μα­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου της Ουκρα­νί­ας στις 16 Ιού­λη που επέ­βα­λε την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, στις 19 Αυγού­στου το Διοι­κη­τι­κό Δικα­στή­ριο του Κιέ­βου, αξιο­ποιώ­ντας όλο το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό νομι­κό οπλο­στά­σιο των ουκρα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, προ­χώ­ρη­σε και στην απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας της εφη­με­ρί­δας του ΚΚ Ουκρα­νί­ας  ”Εφη­με­ρί­δα των Εργατών”.

Οι εν λόγω απο­φά­σεις συνι­στούν περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού. Απα­γο­ρεύ­ουν την πολι­τι­κή δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, κατα­πα­τώ­ντας το δικαί­ω­μα ελεύ­θε­ρης διά­δο­σης των ιδε­ών τους. Απο­δει­κνύ­ουν πόσο υπο­κρι­τι­κές είναι οι δια­κη­ρύ­ξεις περί “ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών”, περί “ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου” που η ΕΕ συστη­μα­τι­κά επι­στρα­τεύ­ει όπου Γης απέ­να­ντι σε μη αρε­στές σε αυτήν κυβερ­νή­σεις όταν δια­κυ­βεύ­ο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντά της.

Στην περί­πτω­ση της Ουκρα­νί­ας, όπως και της Πολω­νί­ας και χωρών της Βαλ­τι­κής, οι κυβερ­νή­σεις με τη στή­ρι­ξη της ΕΕ προ­ω­θούν τέτοιες προ­κλη­τι­κές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές απο­φά­σεις στη βάση της ανι­στό­ρη­της εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού. Ταυ­τό­χρο­να, η Ουκρα­νία, οι κυβερ­νή­σεις και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοί της απο­λαμ­βά­νουν σε βάρος του ουκρα­νι­κού λαού μια σει­ρά συμ­φω­νιών με την ΕΕ όπως η λεγό­με­νη Συμ­φω­νία Σύν­δε­σης ΕΕ — Ουκρανίας.

Στη βάση όλων των παρα­πά­νω, πώς τοπο­θε­τεί­ται η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή στις εν λόγω απα­γο­ρεύ­σεις σε βάρος του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, της εφη­με­ρί­δας του και στις μεθο­δεύ­σεις για την απα­γό­ρευ­ση της διά­δο­σης των κομ­μου­νι­στι­κών ιδεών;».

Απα­ντώ­ντας εξ ονό­μα­τος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, η Φ. Μογκε­ρί­νι τόνισε:

«Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση απο­δί­δει μεγά­λη σημα­σία στα θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα και τις αξί­ες, όπως το κρά­τος δικαί­ου και η ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης, τα οποία βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο της συμ­φω­νί­ας σύν­δε­σης με την Ουκρα­νία. Η ΕΕ έχει τακτι­κές επα­φές με τις ουκρα­νι­κές αρχές σχε­τι­κά με τα ανω­τέ­ρω θέμα­τα, τόσο επι­τό­που μέσω της αντι­προ­σω­πεί­ας της ΕΕ στην Ουκρα­νία όσο και κατά τη διάρ­κεια διμε­ρών συνα­ντή­σε­ων και τακτι­κών δια­λό­γων, όπως ο ετή­σιος διά­λο­γος για τα ανθρώ­πι­να δικαιώματα.

Στο πλαί­σιο αυτών των ανταλ­λα­γών, η ΕΕ υπο­γραμ­μί­ζει τακτι­κά τη σημα­σία της ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου, ως πυλώ­να της δημο­κρα­τί­ας. Η ΕΕ θα συνε­χί­σει να παρα­κο­λου­θεί την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης στην Ουκρα­νία, μετα­ξύ άλλων από κοι­νού με τις ουκρα­νι­κές αρχές.

Όσον αφο­ρά την απα­γό­ρευ­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ουκρα­νί­ας, η ΕΕ δια­βί­βα­σε στις ουκρα­νι­κές αρχές ότι οποια­δή­πο­τε δικα­στι­κή απα­γό­ρευ­ση πολι­τι­κών κομ­μά­των θα πρέ­πει να συνά­δει με τα σχε­τι­κά διε­θνή πρό­τυ­πα, ιδί­ως τις ”κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές της Επι­τρο­πής της Βενε­τί­ας σχε­τι­κά με την απα­γό­ρευ­ση και τη διά­λυ­ση πολι­τι­κών κομ­μά­των και ανά­λο­γα μέτρα” του Ιανουα­ρί­ου 2000, καθώς και τη νομο­λο­γία του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο