Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ντελίριο χυδαίου αντικομμουνισμού η συζήτηση και τα ψηφίσματα για την «ευρωπαϊκή μνήμη»

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στο ντε­λί­ριο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού στη συζή­τη­ση για την «ευρω­παϊ­κή μνή­μη για το μέλ­λον της Ευρώ­πης» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Οι ευρω­βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος κατήγ­γει­λαν με τις παρεμ­βά­σεις τους τα κατά­πτυ­στα και προ­κλη­τι­κά ανι­στό­ρη­τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά ψηφί­σμα­τα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, ζητώ­ντας την κατα­ψή­φι­σή τους.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λ. Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος στην ομι­λία του τόνι­σε τα παρακάτω:

«Η σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία δεν αφο­ρά συζή­τη­ση για τη “μνή­μη και το μέλ­λον”, αλλά ντε­λί­ριο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού. Δεί­τε τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν: Είναι κατά­πτυ­στα, προ­κλη­τι­κά ανι­στό­ρη­τα. Πρέ­πει να απο­συρ­θούν, να κατα­ψη­φι­στούν, για­τί οι λαοί θα κρί­νουν αυστη­ρά αυτούς που θα δώσουν την ψήφο τους.

Ο στό­χος που κρύ­βε­ται πίσω από αυτά τα κατα­σκευά­σμα­τα σκο­πι­μό­τη­τας που νομι­μο­ποιούν την απα­γό­ρευ­ση της δρά­σης των ΚΚ, των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων, της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και γενι­κεύ­ουν τις διώ­ξεις ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές και τις λαϊ­κές δυνά­μεις που αγω­νί­ζο­νται είναι οι λαοί και οι αγώ­νες τους.

Σε αυτά πρω­το­στα­τούν αντι­δρα­στι­κές σκο­τα­δι­στι­κές δυνά­μεις χωρών του Βίζε­γκραντ και της Βαλ­τι­κής, που ηρω­ο­ποιούν το ναζι­σμό ξεπλέ­νο­ντάς τον, σπέρ­νο­ντας το ρατσι­στι­κό δηλητήριο.

Η καθο­ρι­στι­κή συνει­σφο­ρά της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στη συντρι­βή του φασι­σμού — ναζι­σμού και στην αιω­νία κατα­δί­κη των εγκλη­μά­των τους είναι ποτι­σμέ­νη με το αίμα εκα­τομ­μυ­ρί­ων  νεκρών, εκα­τομ­μυ­ρί­ων τραυ­μα­τιών, ανυ­πο­λό­γι­στων θυσιών του αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να των λαών της Ευρώπης.

Εκεί­νους που αγω­νί­στη­καν απο­κα­λεί­τε με θρά­σος “συνερ­γά­τες του Χίτλερ”. Όσο βρώ­μι­κο μελά­νι κι αν χύσε­τε, η ιστο­ρι­κή αλή­θεια θα λάμ­ψει. Ο καπι­τα­λι­σμός προ­κα­λεί τερά­στια βάσα­να στους λαούς. Ο σοσια­λι­σμός, ένας κόσμος χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέ­μους, φτώ­χεια, και ανερ­γία, είναι η διέ­ξο­δος είναι το μέλλον.

Την Ιστο­ρία τη γρά­ψαν οι λαοί και δεν ξανα­γρά­φε­ται με ψηφί­σμα­τα. Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δεν θα περάσει».

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης στην ομι­λία του υπο­γράμ­μι­σε τα εξής:

«Με πρω­τό­γο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμο και ανι­στό­ρη­το βια­σμό της αλή­θειας, ΕΕ και Ευρω­κοι­νο­βού­λιο επι­χει­ρούν να αθω­ώ­σουν το φασισμό.

Συμπλέ­ε­τε με όσους στις χώρες του Βίζε­γκραντ και της Βαλ­τι­κής απο­δί­δουν τιμές στους συνερ­γά­τες των ναζί και έχουν το θρά­σος να απο­κα­λούν “εγκλη­μα­τί­ες” και “συνερ­γά­τες του Χίτλερ” τους κομ­μου­νι­στές, τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, που πρω­το­στά­τη­σαν στην πάλη των λαών για να ξερι­ζώ­σουν το τέρας του φασι­σμού στην Ευρώ­πη. Η Ιστο­ρία έγρα­ψε ότι συνερ­γά­τες των ναζί ήταν τα μονο­πώ­λια που η ΕΕ στη­ρί­ζει και άνοι­ξαν το δρό­μο στον Χίτλερ. Ήταν αστι­κές κυβερ­νή­σεις όπως του Βισί στη Γαλ­λία, των Κουί­σλινγκ στην Ελλάδα.

Η προ­κλη­τι­κή εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το έκτρω­μα-γέν­νη­μα του καπι­τα­λι­σμού, το φασι­σμό, δεν θα περά­σει. Ματαιο­πο­νεί­τε αν νομί­ζε­τε ότι με ιστο­ρι­κές αθλιό­τη­τες και παχυ­λά κον­δύ­λια θα νομι­μο­ποι­ή­σε­τε απα­γο­ρεύ­σεις, διώ­ξεις σε βάρος των κομ­μου­νι­στών και θα απο­τρέ­ψε­τε το ότι ο σοσια­λι­σμός είναι το μέλ­λον του κόσμου.

Απο­σύ­ρε­τέ το τώρα. Κάθε ευρω­βου­λευ­τής να κατα­ψη­φί­σει αυτήν την προ­σβο­λή στην Ιστο­ρία χαραγ­μέ­νη με το αίμα των λαών».

ΣΧΕΤΙΚΑ
Ατέχνως_logo

✔️  ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ⚠️ Ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλια παραχάραξη της Ιστορίας

✔️  ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κόντρα στο ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλιας παραχάραξης της Ιστορίας


902 logo
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο