Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ‑ΥΠΟΘΕΣΗ QATARGATE: Επείγουσα έρευνα και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αρχίζει η Κομισιόν

Τις σχέ­σεις του Δημή­τρη Αβρα­μό­που­λου με την ΜΚΟ «Fight Impunity» αλλά και τις επα­φές του με αξιω­μα­τού­χους της ΕΕ ερευ­νά η Κομι­σιόν, όπως μετα­δί­δουν μέσα Ενη­μέ­ρω­σης. Η Επι­τρο­πή ζητά επί­σης από τον ίδιο τον Δ. Αβρα­μό­που­λο να εξη­γή­σει με ποιο τρό­πο συμ­μορ­φώ­θη­κε στους κανό­νες του «lobbying».

Ο Δημή­τρης Αβρα­μό­που­λος ήταν επί­τι­μο μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της ΜΚΟ «Fight Impunity», η οποία ιδρύ­θη­κε από τον πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή Πιερ Αντό­νιο Παν­τσέ­ρι, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ο «εγκέ­φα­λος» του σκαν­δά­λου δια­φθο­ράς που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως «Qatargate». Ο Δ. Αβρα­μό­που­λος παρα­δέ­χθη­κε ότι έλα­βε πλη­ρω­μή 60.000 ευρώ από την «Fight Impunity» και πριν λίγες μέρες παραι­τή­θη­κε από το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΜΚΟ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η Κομι­σιόν έχει στεί­λει μήνυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου σε κάθε γρα­φείο των Επι­τρό­πων, με το οποίο τους καλεί να δηλώ­σουν εάν τον περα­σμέ­νο χρό­νο έχουν έρθει σε επα­φή με τον Δ. Αβρα­μό­που­λο ή την ΜΚΟ «Fight Impunity». Το email αυτό στάλ­θη­κε σήμε­ρα Τετάρ­τη και δόθη­κε προ­θε­σμία στους παρα­λή­πτες να απα­ντή­σουν μέχρι αύριο το πρωί.

Η ανα­πλη­ρώ­τρια επι­κε­φα­λής εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής της ΕΕ Ντά­να Σπι­νάντ δήλω­σε: «Στέλ­νου­με σήμε­ρα (σ.σ. στον Δ. Αβρα­μό­που­λο) μια επι­στο­λή για να τον ρωτή­σου­με σχε­τι­κά με το πώς πλη­ρού­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την άδεια που του δώσα­με για αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα (σ.σ. στη Fight Impunity)».

«Έχου­με πει από την αρχή ότι εξε­τά­ζου­με τις συνα­ντή­σεις που έγι­ναν μετα­ξύ του πρώ­ην Επι­τρό­που Αβρα­μό­που­λου και μελών του Σώμα­τος», πρό­σθε­σε η Σπινάντ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο