Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ⚠️ Ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλια παραχάραξη της Ιστορίας

  • Με κατάπτυστα ψηφίσματα, προωθούνται ακόμα σκληρότερα αντικομμουνιστικά μέτρα, απαγόρευση των κομμουνιστικών συμβόλων, ενώ παρουσιάζονται τα Κομμουνιστικά Κόμματα ως «εγκληματικές οργανώσεις»!

  • Ανοιχτή επιστολή της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στους Ελληνες και Κύπριους ευρωβουλευτές

Σε νέα επί­πε­δα εκτο­ξεύ­ουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τα κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν χτες στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο από τις ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, των Ευρω­παί­ων Συντη­ρη­τι­κών και Μεταρ­ρυθ­μι­στών (CR) και των Φιλε­λευ­θέ­ρων (Renew Europe), ζητώ­ντας με αφορ­μή την επέ­τειο από την έναρ­ξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο σήμε­ρα και το αύριο ακό­μα πιο σκλη­ρά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα, απα­γό­ρευ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και μέτρα κατα­στο­λής κατά των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, που χαρα­κτη­ρί­ζουν εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις! Τα ψηφί­σμα­τα θα συζη­τη­θούν σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου και θα τεθούν σε ψηφο­φο­ρία την Πέμπτη.

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, αντι­δρώ­ντας άμε­σα με επι­στο­λή της προς τους Ελλη­νες και Κύπριους ευρω­βου­λευ­τές, τους καλεί να κατα­δι­κά­σουν και να κατα­ψη­φί­σουν τα άθλια αυτά ψηφί­σμα­τα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του περιε­χο­μέ­νου των εν λόγω ψηφι­σμά­των με τον τίτλο: «Για τη σημα­σία της ευρω­παϊ­κής μνή­μης για το μέλ­λον της Ευρώ­πης» είναι εκεί­νο που υπο­γρά­φε­ται από ομά­δα ευρω­βου­λευ­τών του ΕΛΚ, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά­νε να κατα­δι­κα­στούν η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός που συνέ­τρι­ψαν τις ναζι­στι­κές ορδές — το πιο γνή­σιο τέκνο του καπι­τα­λι­σμού — ως… συνερ­γά­τες των ναζί!

✴️  Απο­θρα­συ­μέ­νοι απ’ την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία της ΕΕ, με «έμπνευ­ση» από αντί­στοι­χα κεί­με­να, όπως τη Δια­κή­ρυ­ξη του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου — μνη­μείο αντι­κομ­μου­νι­σμού που υπέ­γρα­ψε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ τον περα­σμέ­νο Μάη και μιλά­ει για «σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα», και συνο­λι­κά από τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που απο­τε­λεί επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της ιμπε­ρια­λι­στι­κής ένω­σης, οι συγ­γρα­φείς του ψηφί­σμα­τος με αφορ­μή την 80ή επέ­τειο από την έναρ­ξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου ανα­μα­σούν το σάπιο κατα­σκεύ­α­σμα της ταύ­τι­σης κομ­μου­νι­σμού — φασι­σμού και τα περί «ανά­γκης διε­θνούς κατα­δί­κης των εγκλη­μά­των ολο­κλη­ρω­τι­κών κομ­μου­νι­στι­κών καθε­στώ­των», τα περί «θυμά­των του στα­λι­νι­σμού και του ναζισμού».

✔️  Ανα­πα­ρά­γουν την πολυ­και­ρι­σμέ­νη προ­βο­κά­τσια που σχε­τί­ζε­ται με το Σύμ­φω­νο «Μόλο­τοφ — Ρίμπε­ντροπ», που τάχα «διαί­ρε­σε την Ευρώ­πη και τα εδά­φη ανε­ξάρ­τη­των κρα­τών σε σφαί­ρες επιρ­ρο­ής των δύο ολο­κλη­ρω­τι­κών καθε­στώ­των» και «άνοι­ξε το δρό­μο για την εκδή­λω­ση του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου», και όλα τα υπό­λοι­πα που επι­στρα­τεύ­ουν οι ιμπε­ρια­λι­στές για να κρύ­ψουν τις κολι­γιές τους με τους ναζι­στές, όπως π.χ. τη Συμ­φω­νία του Μονά­χου που είχε προη­γη­θεί, όσο και τους ευσε­βείς πόθους τους να στρέ­ψουν μια ώρα αρχύ­τε­ρα τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία απέ­να­ντι στη Σοβιε­τι­κή Ενωση.

✴️  Το κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα φτά­νει στο σημείο να παρου­σιά­ζει την «κομ­μου­νι­στι­κή Σοβιε­τι­κή Ενω­ση ως σύμ­μα­χο και συνερ­γά­τη της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας» (!), που «συνέ­βα­λε πολι­τι­κά και οικο­νο­μι­κά στην κατά­κτη­ση της Δυτι­κής Ευρώ­πης από τον Χίτλερ, παρέ­χο­ντας στη Γερ­μα­νία κατά τη διάρ­κεια των πρώ­των 22 μηνών του πολέ­μου ασφα­λή νώτα», αλλά και «πετρέ­λαια, σιτη­ρά» και πολι­τι­κή στή­ρι­ξη, επι­στρα­τεύ­ο­ντας έως και τη φασι­στι­κής κοπής αθλιό­τη­τα ότι η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση διέ­τασ­σε τάχα «τους Γάλ­λους κομ­μου­νι­στές να μην αντι­τα­χθούν στη ναζι­στι­κή εισβο­λή». Και βέβαια, από το μενού δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει ο πόνος των ιμπε­ρια­λι­στών για την πρώ­τη από­πει­ρα οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού στις χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, με τους συντά­κτες της έκθε­σης να μιλά­νε για κατε­χό­με­νες χώρες μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

✴️  Το άθλιο αυτό κεί­με­νο φτά­νει να ζητά­ει μια νέα Νυρεμ­βέρ­γη για τον κομ­μου­νι­σμό αυτήν τη φορά, κάνο­ντας λόγο για «επεί­γου­σα ανά­γκη πλή­ρους συνει­δη­το­ποί­η­σης και ηθι­κής αλλά και νομι­κής εκτί­μη­σης των εγκλη­μά­των του στα­λι­νι­σμού και των κομ­μου­νι­στι­κών δικτατοριών».

✔️  Καλούν δε το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο να απο­φα­σί­σει — με δεδο­μέ­νο ότι μια σει­ρά κρά­τη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη κηρύ­ξει τον σοσια­λι­σμό «εγκλη­μα­τι­κό καθε­στώς» και τα ΚΚ «εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις», την ώρα που τιμά­νε τους ναζί και τους συνερ­γά­τες τους, αλλά και ότι η κατα­δί­κη του σοσια­λι­σμού — κομ­μου­νι­σμού είναι, όπως ανα­φέ­ρουν, «ζωτι­κής σημα­σί­ας για την ενό­τη­τα της Ευρώ­πης και του λαού της και για την οικο­δό­μη­ση της ανθε­κτι­κό­τη­τας της ΕΕ σε σύγ­χρο­νες εξω­τε­ρι­κές απει­λές» κ.λπ. — ότι ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος ξεκί­νη­σε ως απο­τέ­λε­σμα της «ναζι­στι­κής — σοβιε­τι­κής συν­θή­κης (…) που ονο­μά­ζε­ται επί­σης Σύμ­φω­νο Μόλο­τοφ — Ρίμπε­ντροπ», να απο­κη­ρύ­ξει τις «μαζι­κές δολο­φο­νί­ες, γενο­κτο­νί­ες, απε­λά­σεις» απ’ τα «ναζι­στι­κά και κομ­μου­νι­στι­κά καθε­στώ­τα» και να πάρει μέτρα ώστε τέτοια «εγκλή­μα­τα» να μην επαναληφθούν.

✔️   Πιέ­ζουν δηλα­δή για νέα, πιο σκλη­ρά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα, όπως σαφώς προ­κύ­πτει απ’ την «ανη­συ­χία» που εκφρά­ζουν για «τη συνε­χι­ζό­με­νη χρή­ση συμ­βό­λων του κομ­μου­νι­στι­κού ολο­κλη­ρω­τι­κού καθε­στώ­τος», που ζητά­νε ευθέ­ως να απα­γο­ρευ­τούν, όπως και απ’ την υπό­δει­ξη για απο­κα­θή­λω­ση μνη­μεί­ων στο δημό­σιο χώρο που «δοξά­ζουν τον σοβιε­τι­κό στρατό»!

🔺🔺

€υρωβουλευτές ΚΚΕ

Να καταδικαστούν τα απαράδεκτα ψηφίσματα

🔻🔻

Άμε­ση ήταν η αντί­δρα­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ. Σε ανοι­χτή επι­στο­λή της προς τους Ελλη­νες και Κύπριους Ευρω­βου­λευ­τές σημειώνει:

«Σχε­τι­κά με τα κεί­με­να ψηφί­σμα­τος των πολι­τι­κών ομά­δων που έχουν κατα­τε­θεί με τον τίτλο: “Για τη σημα­σία της ευρω­παϊ­κής μνή­μης για το μέλ­λον της Ευρώ­πης”, θα θέλα­με να επι­στή­σου­με την προ­σο­χή σας στο απα­ρά­δε­κτο και κατα­δι­κα­στέο περιε­χό­με­νό τους.

🚩  Σε αυτά κυριαρ­χεί ο βια­σμός της ιστο­ρι­κής αλή­θειας, η ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού, ο σφο­δρός αντι­κομ­μου­νι­σμός, βγαλ­μέ­νος από άλλες επο­χές, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα “εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις”. Νομι­μο­ποιούν την απα­γό­ρευ­ση της δρά­σης των ΚΚ, των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων, της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, τις διώ­ξεις ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές και στις λαϊ­κές δυνά­μεις που αγω­νί­ζο­νται.

Στα κεί­με­να αυτά πρω­το­στά­τη­σαν δυνά­μεις προ­ερ­χό­με­νες από τις χώρες του Βίσε­γκραντ, με τις πιο ακραί­ες σκο­τα­δι­στι­κές αντι­λή­ψεις και πρα­κτι­κές που ηρω­ο­ποιούν το ναζι­σμό και προ­κα­λούν με τις ρατσι­στι­κές τους θέσεις.

🚩  Τόσο το περιε­χό­με­νο όσο και η συνο­λι­κή δομή τους αθω­ώ­νουν τα εγκλή­μα­τα του φασι­σμού — ναζι­σμού, ρίχνουν νερό στο μύλο των εγκλη­μα­τι­κών φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των στην Ελλά­δα, την Κύπρο και σε όλη την Ευρώ­πη.

Ανε­ξάρ­τη­τα από τις όποιες δια­φο­ρε­τι­κές ιστο­ρι­κές προ­σεγ­γί­σεις και εκτι­μή­σεις, είναι πραγ­μα­τι­κά πρω­το­φα­νής η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, που φτά­νει στο σημείο μετα­ξύ άλλων να θεω­ρεί: Τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, που πρό­σφε­ρε αμέ­τρη­τες θυσί­ες, 20 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς, δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια τραυ­μα­τί­ες και ανυ­πο­λό­γι­στες υλι­κές κατα­στρο­φές για την ήττα του φασι­σμού, ως “σύμ­μα­χο και εταί­ρο της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας που συνέ­βα­λε πολι­τι­κά και οικο­νο­μι­κά στην κατά­κτη­ση της Δυτι­κής Ευρώ­πης από τον Χίτλερ”.

🚩  Πρό­κει­ται για προ­σβο­λή στα αμέ­τρη­τα θύμα­τα της ναζι­στι­κής κατο­χής στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη, στις πρω­το­φα­νείς θυσί­ες του ελλη­νι­κού και των άλλων λαών, στην ηρω­ι­κή πάλη τους για να νικη­θεί το τέρας του φασι­σμού — ναζισμού.

Με επί­γνω­ση των ιδε­ο­λο­γι­κών και πολι­τι­κών δια­φο­ρών μας, σας καλού­με να κατα­δι­κά­σε­τε και να κατα­ψη­φί­σε­τε τα ψηφί­σμα­τα αυτά, όπως και τυχόν κοι­νό ψήφι­σμα που θα δια­μορ­φω­θεί στη βάση τους, για­τί ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δεν απο­τε­λεί μέσο ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης αλλά δηλη­τή­ριο και εργα­λείο πολι­τι­κών διώ­ξε­ων και κατα­τρεγ­μών των λαών».


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|- 🚩  |>2<| ] 🎈 📌Blog


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο