Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση του ΚΚΕ για την απαράδεκτη απαγόρευση του ΚΚ Ρουμανίας

Την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ρου­μα­νί­ας, την οποία επι­κύ­ρω­σε πρό­σφα­τα το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, κατα­δι­κά­ζει με Eρώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Στην Ερώ­τη­ση, την οποία κατέ­θε­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δά­κης, ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Με από­φα­ση της 20ής Οκτω­βρί­ου 2014, το Εφε­τείο του Βου­κου­ρε­στί­ου επι­κύ­ρω­σε την άρνη­ση εγγρα­φής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ρου­μα­νί­ας (PCR) στον κατά­λο­γο των πολι­τι­κών κομ­μά­των της Ρου­μα­νί­ας, ισχυ­ρι­ζό­με­νο μετα­ξύ άλλων ότι “το πρό­γραμ­μα και οι κατα­στα­τι­κές αρχές του εν λόγω κόμ­μα­τος δεν είχαν απο­στα­σιο­ποι­η­θεί από το πρώ­ην Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρου­μα­νί­ας (πρώ­ην RCP), περιεί­χαν ασα­φείς και γενι­κούς όρους και επέ­τρε­παν ολο­κλη­ρω­τι­κές και εξτρε­μι­στι­κές ενέρ­γειες, ικα­νές να βλά­ψουν την εθνι­κή ασφά­λεια, απο­τε­λού­σαν δε κίν­δυ­νο για τις δημο­κρα­τι­κές αξίες”.

Τη βού­λα του στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή αυτή από­φα­ση έβα­λε πριν λίγες μέρες και το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΔΔΑ), απο­φαι­νό­με­νο ότι δεν παρα­βιά­ζε­ται το άρθρο 11 της Ευρω­παϊ­κής Σύμ­βα­σης Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ), καθώς όπως ισχυ­ρί­στη­κε “η απα­γό­ρευ­ση εγγρα­φής του συγκε­κρι­μέ­νου κόμ­μα­τος δεν ήταν γενι­κή, αλλά ορι­σμέ­νη και πλή­ρης, ενώ εξυ­πη­ρε­τού­σε επι­τα­κτι­κή κοι­νω­νι­κή ανά­γκη για την προ­στα­σία της δημοκρατίας”.

Η εν λόγω από­φα­ση κλι­μα­κώ­νει την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία της ΕΕ, που με τη στή­ρι­ξή της σε σει­ρά κρα­τών — μελών (ενδει­κτι­κά, σε Πολω­νία, Τσε­χία, Σλο­βε­νία), αλλά και σε τρί­τες χώρες, π.χ. Ουκρα­νία, επι­διώ­κει την εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού, στη βάση της απα­ρά­δε­κτης θεω­ρί­ας των “δύο άκρων”, της επί­ση­μης δηλα­δή ιδε­ο­λο­γί­ας της ΕΕ, απα­γο­ρεύ­ει τα κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα, καλεί στην αφαί­ρε­ση μνη­μεί­ων, ονο­μά­των δρό­μων από την περί­ο­δο του σοσιαλισμού.

Αυτή η επι­χεί­ρη­ση ποι­νι­κο­ποί­η­σης της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και δρά­σης στο στό­χα­στρό της έχει τη δρά­ση των κομ­μου­νι­στών και των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων που παλεύ­ουν ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή ΕΕ και αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, συνο­λι­κά ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα. Απο­τε­λεί την άλλη όψη της έντα­σης της κατα­στο­λής και του φακε­λώ­μα­τος στο όνο­μα της “δημό­σιας ασφά­λειας”, του χτυ­πή­μα­τος των εργα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιωμάτων.

Με βάση τα παρα­πά­νω, πώς τοπο­θε­τεί­ται η Επι­τρο­πή για την απα­γό­ρευ­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ρου­μα­νί­ας (PCR) και για το ότι τέτοιου είδους απα­γο­ρεύ­σεις στα κρά­τη — μέλη της τρο­φο­δο­τού­νται και ενθαρ­ρύ­νο­νται από την επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ, όπως κατα­γρά­φε­ται σε απο­φά­σεις των οργά­νων της;».

Ριζο­σπά­στης.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο