Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Κατεπείγουσα διαδικασία άρσης της ασυλίας δύο ευρωβουλευτών

Κατε­πεί­γου­σα δια­δι­κα­σία για την άρση της ασυ­λί­ας δύο βου­λευ­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχει κινή­σει η Πρό­ε­δρος Μέτσο­λα, μετά από αίτη­μα των βελ­γι­κών δικα­στι­κών αρχών.

Έχουν γίνει τα πρώ­τα δια­δι­κα­στι­κά βήμα­τα και η Πρό­ε­δρος θα ανα­κοι­νώ­σει το αίτη­μα στην Ολο­μέ­λεια με την πρώ­τη δυνα­τή ευκαι­ρία, στις 16 Ιανουα­ρί­ου. Στη συνέ­χεια, το αίτη­μα θα παρα­πεμ­φθεί στην Επι­τρο­πή Νομι­κών Θεμά­των (JURI) για πρό­τα­ση απόφασης.

«Από την πρώ­τη στιγ­μή το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο έκα­νε ό,τι περ­νά από το χέρι του για να βοη­θή­σει στις έρευ­νες και θα συνε­χί­σου­με να δια­σφα­λί­ζου­με ότι δεν θα υπάρ­ξει ατι­μω­ρη­σία. Οι υπεύ­θυ­νοι θα βρουν αυτό το κοι­νο­βού­λιο στο πλευ­ρό του νόμου. Η δια­φθο­ρά δεν μπο­ρεί να αντα­μει­φθεί και θα κάνου­με τα πάντα για να την κατα­πο­λε­μή­σου­με», ανέ­φε­ρε η Πρό­ε­δρος Μέτσολα.

Η Πρό­ε­δρος Μέτσο­λα θα εκφρά­σει επί­σης τις προ­θέ­σεις της για μεταρ­ρυθ­μί­σεις τις επό­με­νες εβδο­μά­δες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ανα­θε­ώ­ρη­σης των ισχυό­ντων κανό­νων και της βελ­τί­ω­σης των εσω­τε­ρι­κών συστη­μά­των, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επιβολής.

Δια­δι­κα­σία άρσης ασυλίας

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στον Κανο­νι­σμό του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (άρθρο 6 και άρθρο 9), τα αιτή­μα­τα για άρση της ασυ­λί­ας ανα­κοι­νώ­νο­νται από την Πρό­ε­δρο στην Ολο­μέ­λεια και στη συνέ­χεια παρα­πέ­μπο­νται στην αρμό­δια Επι­τρο­πή (Επι­τρο­πή Νομι­κών Θεμά­των (JURI).

Η Επι­τρο­πή Νομι­κών Θεμά­των (JURI) ορί­ζει έναν ειση­γη­τή, οι υπο­θέ­σεις παρου­σιά­ζο­νται σε συνε­δρί­α­ση επι­τρο­πής και μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ακρό­α­ση. Το σχέ­διο έκθε­σης θα συζη­τη­θεί και θα ψηφι­στεί στην JURI. Η επι­τρο­πή εγκρί­νει σύστα­ση προς το σύνο­λο του Κοι­νο­βου­λί­ου να εγκρί­νει ή να απορ­ρί­ψει το αίτη­μα. Όλες οι περι­πτώ­σεις ασυ­λί­ας εξε­τά­ζο­νται κεκλει­σμέ­νων των θυρών.

Στη συνέ­χεια η εισή­γη­ση υπο­βάλ­λε­ται στην Ολο­μέ­λεια. Εάν εγκρι­θεί από την Ολο­μέ­λεια (απλή πλειο­ψη­φία), η Πρό­ε­δρος θα κοι­νο­ποι­ή­σει αμέ­σως την από­φα­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου στο ή στα ενδια­φε­ρό­με­να μέλη και στην αρμό­δια εθνι­κή αρχή.

Η Πρό­ε­δρος ζήτη­σε από όλες τις υπη­ρε­σί­ες και τις επι­τρο­πές να δώσουν προ­τε­ραιό­τη­τα στη δια­δι­κα­σία αυτή με σκο­πό την ολο­κλή­ρω­σή της έως τις 13 Φεβρουα­ρί­ου 2023.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο