Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο — ΚΚΕ: Ερώτηση για την πολιτική δίωξη σε βάρος του στελέχους του ΚΚ Βοημίας Μοραβίας, Γιόζεφ Σκάλα

Το απα­ρά­δε­κτο κυνή­γι μαγισ­σών και την προ­κλη­τι­κή δίω­ξη της δια­φο­ρε­τι­κής γνώ­μης, που εκτυ­λίσ­σο­νται στη Τσε­χία, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν οι ευρω­βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος προς την Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή.

Τέτοιο παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η απα­ρά­δε­κτη πολι­τι­κή δίω­ξη σε βάρος του στε­λέ­χους του ΚΚ Βοη­μί­ας Μορα­βί­ας, Γιό­ζεφ Σκά­λα, καθώς και άλλων που επί­σης διώ­κο­νται. Ο Γ. Σκά­λα κατα­δι­κά­στη­κε από το Δικα­στή­ριο της Πρά­γας σε 8 μήνες φυλά­κι­ση με 18 μήνες ανα­στο­λή, για­τί σε ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή εξέ­φρα­σε αμφι­βο­λί­ες σχε­τι­κά με τον ισχυ­ρι­σμό των αρχών της Τσε­χί­ας ότι δήθεν η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ευθύ­νε­ται για τον ομα­δι­κό τάφο Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών στο δάσος του Κατίν, παρου­σιά­ζο­ντας ερευ­νη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και πανε­πι­στη­μια­κές πηγές που υπε­ρα­σπί­ζο­νται την αντί­θε­τη άποψη.

Όπως είναι γνω­στό, στις 13 Απρι­λί­ου 1943, σχε­δόν δύο μήνες μετά τη συντρι­βή της φασι­στι­κής στρα­τιω­τι­κής μηχα­νής στο Στά­λιν­γκραντ ανευ­ρέ­θη­κε ομα­δι­κός τάφος Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών στο δάσος του Κατίν. Τόσο οι αρχές της Τσε­χί­ας όσο κι η ΕΕ, που έχει ανά­γει σε επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, με τις «πλά­τες» και της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ευθύ­νε­ται η Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Ωστό­σο, υπάρ­χουν ευρή­μα­τα τεκ­μη­ριω­μέ­να από ακα­δη­μαϊ­κές έρευ­νες και ντο­κου­μέ­ντα, όχι μόνο από την πλευ­ρά της ΕΣΣΔ, αλλά και από τις ΗΠΑ, τη Γαλ­λία και την Πολω­νία, μετα­ξύ άλλων, που υπο­στη­ρί­ζουν ότι η υπο­τι­θέ­με­νη «Σφα­γή του Κατίν» πρό­κει­ται για ναζι­στι­κό κατα­σκεύ­α­σμα και προ­βο­κά­τσια υπό την καθο­δή­γη­ση του Γκέ­μπελς, που μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ γίνε­ται απο­δε­κτή ως τις μέρες μας και από την ηγε­σία της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας με απο­δε­δειγ­μέ­να χαλ­κευ­μέ­να στοι­χεία. Αυτή η υπό­θε­ση άλλω­στε έχει κατα­πέ­σει και κατά τη διάρ­κεια της δίκης σε βάρος του ΚΚΣΕ στο ρωσι­κό Συνταγ­μα­τι­κό Δικα­στή­ριο το 1992.

Με βάση τα παρα­πά­νω οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ υπέ­βα­λαν τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή:

- στο αίτη­μα της άμε­σης παύ­σης οποιασ­δή­πο­τε δίω­ξης του Γ. Σκά­λα, όπως και των υπο­λοί­πων συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νων του, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα της ελεύ­θε­ρης έκφρα­σης άπο­ψης και γνώ­μης για ιστο­ρι­κά γεγονότα;

- στο γεγο­νός ότι η δίω­ξη και η κατα­δί­κη του Γ. Σκά­λα ασκή­θη­κε στη βάση αντι­κομ­μου­νι­στι­κών δια­κη­ρύ­ξε­ων της ΕΕ και απα­ρά­δε­κτων ψηφι­σμά­των του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, που παρα­χα­ράσ­σουν με σκο­πι­μό­τη­τα την ιστο­ρι­κή αλήθεια;».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο