Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Νέο επεισόδιο αντικομμουνιστικής υστερίας στο ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει το νέο περι­στα­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κού παρο­ξυ­σμού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Στο κοι­νό ψήφι­σμα των πολι­τι­κών ομά­δων σχε­τι­κά με «τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στο πλαί­σιο της ανα­γκα­στι­κής απέ­λα­σης Ουκρα­νών πολι­τών και της ανα­γκα­στι­κής υιο­θε­σί­ας παι­διών από την Ουκρα­νία στη Ρωσία», το Ευρω­παϊ­κό Λαϊ­κό Κόμ­μα, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, οι Φιλε­λεύ­θε­ροι, οι Πρά­σι­νοι και οι ακρο­δε­ξιοί «Συντη­ρη­τι­κοί Μεταρ­ρυθ­μι­στές — ECR» συμπε­ριέ­λα­βαν μία απα­ρά­δε­κτη παρά­γρα­φο, εντε­λώς άσχε­τη με το θέμα και το περιε­χό­με­νο του ψηφί­σμα­τος, που επι­διώ­κει ανι­στό­ρη­τα, δια­στρε­βλώ­νο­ντας προ­κλη­τι­κά την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα να ταυ­τί­σει τη σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία με τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, στα πλαί­σια της οποί­ας, για δεκα­ε­τί­ες, οι λαοί της έζη­σαν ειρη­νι­κά και αδελφωμένοι.

Στη συνέ­χεια επα­να­λαμ­βά­νουν τις γνω­στές ατεκ­μη­ρί­ω­τες και ιστο­ρι­κά χρε­ω­κο­πη­μέ­νες συκο­φα­ντί­ες περί «σοβιε­τι­κής κατο­χής και εγκλη­μά­των κατά της ανθρω­πό­τη­τας», κατα­λή­γουν μέσω της δήθεν «νομι­κής αξιο­λό­γη­σής» τους σε προ­τρο­πή για νέο γύρο διώ­ξε­ων της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, των κομ­μου­νι­στών και των ΚΚ, που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη σε μια σει­ρά κρά­τη-μέλη της ΕΕ.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις τους κλι­μα­κώ­νουν την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία για να αντι­με­τω­πί­σουν την αυξα­νό­με­νη εργα­τι­κή — λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση, την οργή που συσ­σω­ρεύ­ε­ται, καθώς η αντι­λαϊ­κή «πρά­σι­νη» πολι­τι­κή τους κι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός τους πόλε­μος επι­δει­νώ­νουν δρα­μα­τι­κά τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων, με αβά­στα­κτη ακρί­βεια, λογα­ρια­σμούς ενέρ­γειας και εκτί­να­ξη της φτώ­χειας και για να δια­τη­ρή­σουν τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου. Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός, που απο­τε­λεί επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της ΕΕ, θρέ­φει τα ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα, τις φασι­στι­κές ομά­δες και ναζι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες που διεκ­δι­κούν «ρυθ­μι­στι­κό πολι­τι­κό ρόλο» στα κρά­τη-μέλη της και στα όργα­νά της, που δηλώ­νουν πίστη στις «αξί­ες της ΕΕ», όπως ο αντικομμουνισμός.

Τα όργα­να της ΕΕ, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις τους στα κρά­τη-μέλη θα βγουν βαθιά γελα­σμέ­νοι, πιστεύ­ο­ντας ότι με αντι­κομ­μου­νι­στι­κές αθλιό­τη­τες και ψέμα­τα θα απο­τρέ­ψουν η λαϊ­κή οργή να μετα­τρα­πεί σε πάλη ενά­ντια στο σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό τους σύστη­μα, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας την ιστο­ρι­κή ανα­γκαιό­τη­τα: Την ανα­τρο­πή του!

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο