Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Ναζιστικός χαιρετισμός από Βούλγαρο φασίστα ευρωβουλευτή (VIDEO)

Τον ναζι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό του φασί­στα ευρω­βου­λευ­τή Angel Dzhambazki από τη Βουλ­γα­ρία,  στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, σε συνέ­χεια του εθνι­κι­στι­κού λογυ­δρί­ου του, κατα­δι­κά­ζει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει «τέτοιου είδους ενέρ­γειες βρί­σκουν πρό­σφο­ρο έδα­φος στην επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ και των οργά­νων της που είναι η εξί­σω­ση του σοσια­λι­σμού — κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού. Οι λαοί, που δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους, είναι αυτοί που μπο­ρούν να απο­μο­νώ­σουν τους φασί­στες παντού και να οργα­νώ­σουν την πάλη τους για την ανα­τρο­πή του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που γεν­νά και τρέ­φει τον φασι­σμό — ναζισμό».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο