Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Ντελίριο αντικομμουνισμού κατά της Κούβας — Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Ντε­λί­ριο αντι­κομ­μου­νι­σμού με ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες από στε­λέ­χη της ΕΕ και ΜΚΟ σε βάρος της Κού­βας και του λαού της, απο­τέ­λε­σε η συζή­τη­ση «περί ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην Κού­βα», στα πλαί­σια της υπο­ε­πι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (DROI) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Απά­ντη­ση σε αυτές τις αθλιό­τη­τες έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με παρέμ­βα­ση του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Κώστα Παπαδάκη.

Στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ τόνι­σε τα εξής:

«Αυτοί που κι εδώ σήμε­ρα με αθλιό­τη­τες και ψέμα­τα κου­νούν το δάκτυ­λο στην Κού­βα για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, στη­ρί­ζουν, θεω­ρούν δεδο­μέ­νο ή κάνουν πως δεν άκου­σαν για τον πολύ­χρο­νο, άδι­κο ιμπε­ρια­λι­στι­κό απο­κλει­σμό των ΗΠΑ σε βάρος του κου­βα­νι­κού λαού που διαρ­κεί από το 1961, με συνο­λι­κές ζημιές πάνω από 140 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια. Η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της εργα­λειο­ποιούν και στην Κού­βα το ζήτη­μα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, ενώ είναι αυτές που υπο­λεί­πο­νται μακράν από τις επι­δό­σεις της Κού­βας. Εφό­σον λοι­πόν θέλε­τε να μιλή­σου­με για ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, ας μιλή­σου­με για τέτοια…

Ποια άλλη χώρα δαπα­νά 23% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της για την υγεία του λαού; Ποια άλλη χώρα ανα­κά­λυ­ψε  5 δικά της εμβό­λια ενά­ντια στον covid; Ποια άλλη χώρα έστει­λε βοή­θεια για­τρούς της σε άλλες χώρες; Είναι ντρο­πή να βγαί­νουν εδώ εκπρό­σω­ποι ΜΚΟ και να χυδαιο­λο­γούν με ψέμα­τα και αθλιό­τη­τες ότι οι για­τροί της Κού­βας κάνουν εμπό­ριο ανθρώ­πων!! Αίσχος! Σε ποια άλλη χώρα έχουν κάλυ­ψη εμβο­λί­ων 99%, με θνη­σι­μό­τη­τα από μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες κάτω από 1%;

Ποια άλλη χώρα της Καραϊ­βι­κής έχει εξα­λεί­ψει τον αναλ­φα­βη­τι­σμό και η παρα­κο­λού­θη­ση σχο­λεί­ου είναι 99,7%; Για το ανθρώ­πι­νο δικαί­ω­μα στην εκπαί­δευ­ση η ΕΕ δεν δικαιού­ται να ομι­λεί, που 10% των παι­διών εγκα­τα­λεί­πουν πρό­ω­ρα το σχολείο.

Αλή­θεια σε ποια χώρα της ΕΕ, που επι­κα­λεί­ται τη δημο­κρα­τία, στις οποί­ες βασι­λεύ­ει η εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και απα­γο­ρεύ­ο­νται οι απερ­γί­ες, το 97,2% των εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων είναι συν­δι­κα­λι­σμέ­νοι, όπως είναι στην Κού­βα; Ή που εξα­σφα­λί­ζε­ται, όπως γίνε­ται στην Κού­βα και στο νέο Σύνταγ­μά της και στην πρά­ξη, να μην επι­βάλ­λο­νται δια­κρί­σεις λόγω φύλου, σεξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, ηλι­κί­ας, θρη­σκεί­ας, καταγωγής;

Να αρθεί εδώ και τώρα το εγκλη­μα­τι­κό εμπάρ­γκο και κάθε είδους κυρώ­σεις σε βάρος του λαού της Κού­βας. Ο λαός της Κού­βας να καθο­ρί­ζει ο ίδιος το μέλ­λον του».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο