Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του ΚΚΕ για να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες της κακοκαιρίας

Αντι­μέ­τω­ποι με μια ανα­με­νό­με­νη κακο­και­ρία και κυρί­ως με την έλλει­ψη ουσια­στι­κών μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από την κυβέρ­νη­ση σε κρί­σι­μους τομείς για την προ­στα­σία και τις ανά­γκες του λαού που έχουν παρα­δο­θεί στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ήρθαν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα του λεκα­νο­πε­δί­ου της Αττι­κής και σε άλλες περιο­χές της Ελλά­δας, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν οι ευρω­βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος στην Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή.

Εγκλω­βι­σμέ­νοι παρέ­μει­ναν χιλιά­δες οδη­γοί για πάνω από 24 ώρες σε δρό­μους και κυρί­ως στην Αττι­κή Οδό, αλλά και εργα­ζό­με­νοι σε χώρους δου­λειάς και στο αερο­δρό­μιο λόγω της παρά­λυ­σης των μέσων μετα­φο­ράς και της εργο­δο­τι­κής ασυ­δο­σί­ας. Δεν υπήρ­χε πρό­σβα­ση σε κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες, όπως τα νοσο­κο­μεία, τα κέντρα υγεί­ας, τα εμβο­λια­στι­κά κέντρα, οι υπη­ρε­σί­ες των δήμων. Χιλιά­δες είναι και τα σπί­τια που έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση εντός της Αθή­νας και των όμο­ρων δήμων, καθώς και σε αρκε­τές περιο­χές στην περι­φέ­ρεια σε συν­θή­κες που ούτως ή άλλως αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν το κόστος της ενέρ­γειας που έχει εκτιναχθεί.

Καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην τερά­στια ταλαι­πω­ρία που βίω­σαν χιλιά­δες άνθρω­ποι έπαι­ξε το γεγο­νός ότι κρί­σι­μοι τομείς για την προ­στα­σία και τις ανά­γκες του λαού έχουν παρα­δο­θεί στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα οι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι που έχουν παρα­δο­θεί σε μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους με «προί­κα» ευρω­ε­νω­σια­κά και εθνι­κά κον­δύ­λια και με τις «ρήτρες εγγυ­η­μέ­νου κέρ­δους», όλα πλη­ρω­μέ­να από τους εργα­ζό­με­νους με τη βαριά φορο­λο­γία, τα χαρά­τσια και τα διό­δια, τα δάνεια με εγγύ­η­ση δημό­σιου κ.α. Αντί­στοι­χα, η περαι­τέ­ρω απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας, με την παρά­δο­ση της συντή­ρη­σης των υπο­δο­μών μέσω του ΔΕΔΔΗΕ σε εργο­λα­βι­κά συνερ­γεία, με έλλει­ψη προ­σω­πι­κού, μέσων προ­στα­σί­ας στο όνο­μα της στρα­τη­γι­κής “κόστους-οφέ­λους” της ΕΕ, οδή­γη­σε στο ότι χιλιά­δες σπί­τια έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα, ενώ ευθύ­νε­ται και για θανα­τη­φό­ρα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα. Μεγά­λα προ­βλή­μα­τα αντι­με­τώ­πι­σαν και οι επι­βά­τες αμα­ξο­στοι­χιών της επί­σης ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι εργα­ζό­με­νοι εκτός από τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να ήταν αντι­μέ­τω­ποι και με την εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία και εκμε­τάλ­λευ­ση με απο­κο­ρύ­φω­μα νοση­λευ­τές και για­τρούς που εξα­να­γκά­στη­καν σε 16ωρες και 48ωρες εφημερίες.

Για άλλη μια φορά κυβέρ­νη­ση-περι­φέ­ρεια-δήμοι για να απεκ­δυ­θούν των ευθυ­νών τους προ­κλη­τι­κά επι­κα­λού­νται την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και τον «κακό και­ρό», την «έλλει­ψη συντο­νι­σμού», τις «πρω­τό­γνω­ρες» τάχα «συν­θή­κες. Δεν φταί­ει όμως το ψύχος, αλλά η δια­χρο­νι­κή ψυχρή και εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή τους που είναι αδυ­σώ­πη­τη για τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τις ανά­γκες τους. Το αστι­κό “επι­τε­λι­κό” κρά­τος εξυ­πη­ρε­τεί ταχύ­τα­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, θυσιά­ζο­ντας τις λαϊ­κές ανά­γκες και γι’ αυτό τέτοιες κατα­στά­σεις επα­να­λαμ­βά­νο­νται με όλες τις κυβερ­νή­σεις και με τρα­γι­κές συνέ­πειες για το λαό. Όσες «επι­τρο­πές διε­ρεύ­νη­σης» και εάν στη­θούν, όσες απο­ζη­μιώ­σεις εξα­γο­ράς της σιω­πής και εάν δοθούν, δεν πρό­κει­ται να κάμ­ψουν τη δίκαιη λαϊ­κή οργή και αγανάκτηση.

Με βάση τα παρα­πά­νω, οι ευρω­βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος κατέ­θε­σαν τα παρα­κά­τω ερωτήματα:

«Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Επιτροπή:

-για το γεγο­νός ότι με βάση το επι­ζή­μιο κρι­τή­ριο κόστους οφέ­λους που απο­τε­λεί κρι­τή­ριο της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων η πολι­τι­κή προ­στα­σία μένει αθω­ρά­κι­στη χωρίς προ­σω­πι­κό, μέσα κι υπο­δο­μές με όλες τις αρνη­τι­κές συνέ­πειες για το λαό;

- στο ότι η στρα­τη­γι­κή παρά­δο­σης οδι­κών δικτύ­ων, σιδη­ρο­δρό­μων και γενι­κά υπο­δο­μών στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που από κοι­νού υλο­ποιούν ΕΕ και κυβερ­νή­σεις με στό­χο τη θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους με χρη­μα­το­δο­τι­κές ενι­σχύ­σεις, είσπρα­ξη διο­δί­ων, ρήτρες εγγυ­η­μέ­νων κερ­δών, πολ­λα­πλα­σιά­ζει τους κιν­δύ­νους για τη ζωή και την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των καθι­στώ­ντας κατε­πεί­γου­σα την ουσια­στι­κή απο­ζη­μί­ω­ση όσων υπέ­στη­σαν ζημιές σε περιου­σί­ες, από το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης της ΕΕ χωρίς όρους και προϋποθέσεις;

- για το γεγο­νός ότι η στρα­τη­γι­κή της “Πρά­σι­νης και Ψηφια­κής Μετά­βα­σης” κι η απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας έχει οδη­γή­σει στην εκτί­να­ξη διάρ­κειας της ακρί­βειας και του κόστους της ενέρ­γειας, με απο­τέ­λε­σμα χιλιά­δες σπί­τια να είναι χωρίς θέρμανση;».

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο