Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε η Ολομέλεια

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη ψήφι­σε πριν από λίγο η ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες. Σε δήλω­σή της, η συνή­γο­ρος του κ. Γεωρ­γού­λη, Στα­μα­τία Μαλ­λά, είχε ανα­φέ­ρει ότι ο ίδιος είχε προ­τεί­νει στις αρμό­διες δικα­στι­κές αρχές του Βελ­γί­ου να εμφα­νι­σθεί και να παρά­σχει εξη­γή­σεις, πλην όμως αυτό δεν κατέ­στη δυνα­τό λόγω του ότι δεν είχε ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία άρσης της ασυ­λί­ας του.

Παράλ­λη­λα, η ολο­μέ­λεια τάχθη­κε υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας της Μαρί­ας Σπυ­ρά­κη. Η κ. Σπυ­ρά­κη από την πλευ­ρά της είχε δηλώ­σει: «Δεν “κρύ­φτη­κα” πίσω από την ασυ­λία μου. Αντί­θε­τα, με επι­στο­λή μου προς τον πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Νομι­κών υπο­θέ­σε­ων (JURI) ζήτη­σα την άρση της ασυ­λί­ας μου και την επί­σπευ­ση της δια­δι­κα­σί­ας. Ουδέ­πο­τε κατη­γο­ρή­θη­κα για λήψη αμοι­βών συνερ­γα­τών μου ή παρά­νο­μη εκτα­μί­ευ­ση κον­δυ­λί­ων του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Δεν έχω καμία οικο­νο­μι­κή δια­φο­ρά με το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Εμπι­στεύ­ο­μαι από­λυ­τα τη Δικαιοσύνη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο