Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Υιοθέτησε ψήφισμα χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «κράτος-προαγωγό της τρομοκρατίας»!

Με ένα επι­κίν­δυ­νο ψήφι­σμα που υιο­θε­τή­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία και το οποίο «ρίχνει λάδι» στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης, το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο χαρα­κτή­ρι­σε τη Ρωσία κρά­τος προ­α­γω­γό της τρομοκρατίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, σήμε­ρα το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε ψήφι­σμα σχε­τι­κά με τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία. Οι ευρω­βου­λευ­τές που το υπερ­ψή­φι­σαν υπο­γραμ­μί­ζουν ότι οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις δια­πράτ­τουν εσκεμ­μέ­νες επι­θέ­σεις και θηριω­δί­ες ενα­ντί­ον αμά­χων στην Ουκρα­νία, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η κατα­στρο­φή μη στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών και άλλες σοβα­ρές παρα­βιά­σεις του διε­θνούς και ανθρω­πι­στι­κού δικαί­ου συνι­στούν τρο­μο­κρα­τι­κές πρά­ξεις και εγκλή­μα­τα πολέ­μου. Υπό αυτό το πρί­σμα, ανα­γνω­ρί­ζουν τη Ρωσία ως κρά­τος προ­α­γω­γό της τρο­μο­κρα­τί­ας και ως κρά­τος που «χρη­σι­μο­ποιεί μέσα τρομοκρατίας».

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι το σημε­ρι­νό ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έρχε­ται λίγες ώρες μετά το αντί­στοι­χο της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Συνέ­λευ­σης του ΝΑΤΟ το οποίο επί­σης χαρα­κτη­ρί­ζει τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία ως «κρά­τος-τρο­μο­κρά­τη».

Ανα­γκαίο ένα… νομι­κό πλαί­σιο της ΕΕ

Με δεδο­μέ­νο ότι η ΕΕ δεν μπο­ρεί επί του παρό­ντος να χαρα­κτη­ρί­σει επι­σή­μως κρά­τη προ­α­γω­γούς της τρο­μο­κρα­τί­ας, το Κοι­νο­βού­λιο καλεί την ΕΕ και τα κρά­τη μέλη της να θεσπί­σουν το κατάλ­λη­λο νομι­κό πλαί­σιο και να εξε­τά­σουν το ενδε­χό­με­νο να εντα­χθεί η Ρωσία σε αυτόν τον κατά­λο­γο. Αυτό θα ενερ­γο­ποι­ή­σει σει­ρά σημα­ντι­κών περιο­ρι­στι­κών μέτρων κατά της Μόσχας και θα έχει θεμε­λιώ­δεις περιο­ρι­στι­κές επι­πτώ­σεις στις σχέ­σεις της ΕΕ με τη Ρωσία, ανα­φέ­ρει το ΕΚ.

Παράλ­λη­λα, οι ευρω­βου­λευ­τές καλούν το Συμ­βού­λιο να συμπε­ρι­λά­βει τη ρωσι­κή παρα­στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση «ομά­δα Βάγκνερ», το 141ο Ειδι­κό Μηχα­νο­κί­νη­το Σύνταγ­μα (γνω­στό και ως «Kadyrovites»), καθώς και άλλες ένο­πλες ομά­δες, πολι­το­φυ­λα­κές και ένο­πλες δυνά­μεις υπό ρωσι­κό έλεγ­χο που χρη­μα­το­δο­τού­νται από τη Ρωσία, στον κατά­λο­γο των τρο­μο­κρα­τών της ΕΕ

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο