Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωμπάσκετ 2022: Τα πρώτα ντέρμπι της φάσης των «16»

Δύο σπου­δαία ντέρ­μπι προ­έ­κυ­ψαν στη νοκ-άουτ φάση των «16» του Ευρω­μπά­σκετ 2022, μετά την ολο­κλή­ρω­ση των δύο πρώ­των ομί­λων της διορ­γά­νω­σης. Από τα ζευ­γά­ρια της επό­με­νης φάσης που θα δοκι­μα­στούν στο Βερο­λί­νο (Mercedes Benz Arena) το προ­σε­χές Σάβ­βα­το (10/9) ξεχω­ρί­ζει αναμ­φί­βο­λα η «μονο­μα­χία» της Ισπα­νί­ας με τη Λιθουα­νία, όπως και αυτή της Τουρ­κί­ας με τη Γαλλία.

Εύκο­λο έργο θα έχει πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης Σλο­βε­νία, η οποία στο δρό­μο για την υπέ­ρα­σπι­ση του στέ­μα­τος της θα αντι­με­τω­πί­σει το Βέλ­γιο, όπως και η «οικο­δέ­σποι­να» Γερ­μα­νία, απέ­να­ντι στο Μαυ­ρο­βού­νιο, με τον νικη­τή του τελευ­ταί­ου ζευ­γα­ριού να αντι­με­τω­πί­ζει την Ελλά­δα στα προη­μι­τε­λι­κά, εφό­σον προ­κρι­θεί η «γαλα­νό­λευ­κη» στην οκτά­δα. Το θετι­κό, πάντως, για την ομά­δα του Δημή­τρη Ιτού­δη είναι ότι δεν πρό­κει­ται να αντα­μώ­σει με τις ισχυ­ρές Σλο­βε­νία, Σερ­βία στην πορεία της για τον τελι­κό, τις οποί­ες θα συνα­ντή­σει μόνο στη μάχη για το χρυ­σό της Κυρια­κής, 18 Σεπτεμ­βρί­ου, εφό­σον φτά­σει το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα μέχρι το τέλος του δρόμου.

Τα πρώ­τα ζευ­γά­ρια της φάσης των «16»:

Σάβ­βα­το (10/9) — Βερο­λί­νο (Mercedes Benz Arena)

Ισπα­νία-Λιθουα­νία

Τουρ­κία-Γαλ­λία

Σλο­βε­νία-Βέλ­γιο

Γερ­μα­νία-Μαυ­ρο­βού­νιο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο