Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κυβέρνηση ΗΠΑ: Απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους την χρήση του TikTok

Στο πλαί­σιο των σφο­δρών ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη ο τεχνο­λο­γι­κός πόλε­μος μετα­ξύ των ΗΠΑ-ΕΕ και της Κίνας.

Έτσι, πριν λίγες μέρες η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε ότι απα­γο­ρεύ­ει στους υπαλ­λή­λους της να χρη­σι­μο­ποιούν την εφαρ­μο­γή TikTok στα υπη­ρε­σια­κά τους τηλέ­φω­να, επι­κα­λού­με­νη την «προ­στα­σία της Επι­τρο­πής από απει­λές και ενέρ­γειες κατά της κυβερ­νο­α­σφά­λειας», σε μία ενέρ­γεια που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­τε­λεί έναν ακό­μη κρί­κο της αντι­πα­ρά­θε­σης του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ με την Κίνα.

Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, «το συμ­βού­λιο εσω­τε­ρι­κής διοί­κη­σης της Επι­τρο­πής απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει τη χρή­ση της εφαρ­μο­γής TikTok στις υπη­ρε­σια­κές συσκευ­ές της, καθώς και στις προ­σω­πι­κές συσκευ­ές που είναι εγγε­γραμ­μέ­νες στην υπη­ρε­σία κινη­τών συσκευών της Επι­τρο­πής» για λόγους που έχουν να κάνουν με την ενί­σχυ­ση της κυβερνοασφάλειας.

«Το μέτρο αυτό απο­σκο­πεί», όπως ανα­φέ­ρε­ται επι­σή­μως, «στην προ­στα­σία της Επι­τρο­πής από απει­λές και ενέρ­γειες κατά της κυβερ­νο­α­σφά­λειας, που είναι δυνα­τόν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις κατά του υπη­ρε­σια­κού περι­βάλ­λο­ντος της Επι­τρο­πής».

Κάτι ανά­λο­γο έχει ήδη γίνει πρά­ξη στις ΗΠΑ που από πέρυ­σι έχει απα­γο­ρεύ­σει στους σχε­δόν τέσ­σε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια υπαλ­λή­λους της ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης να κάνουν χρή­ση της εφαρ­μο­γής, που απο­τε­λεί προ­ϊ­όν της κινε­ζι­κής (και με έδρα την Κίνα) εται­ρεί­ας ByteDance και σύμ­φω­να με τους Αμε­ρι­κα­νούς, απο­τε­λεί – δυνη­τι­κά – μέσο κατα­σκο­πεί­ας, παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, επη­ρε­α­σμού της κοι­νής γνώ­μης, δια­σά­λευ­σης της κοι­νω­νι­κής συνο­χής και, ως εκ τού­του, δυνη­τι­κή απει­λή για την εθνι­κή ασφάλεια.

Συγκε­κρι­μέ­να, δυνά­μει εγκυ­κλί­ου που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα από την Υπη­ρε­σία Δια­χεί­ρι­σης και Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού (Office of Management and Budget, OMB) του Λευ­κού Οίκου, οι αμε­ρι­κα­νι­κές ομο­σπον­δια­κές υπη­ρε­σί­ες καλού­νται μέσα σε χρο­νι­κό διά­στη­μα το πολύ 30 ημε­ρών να εγγυ­η­θούν πως οι συσκευ­ές τους δεν θα έχουν εγκα­τε­στη­μέ­νη και δεν θα επι­τρέ­πουν ούτε την εγκα­τά­στα­ση ούτε τη χρή­ση της εφαρ­μο­γής βίντεο TikTok.

Η εγκύ­κλιος της OMB δια­νε­μή­θη­κε για να δοθούν διευ­κρι­νί­σεις ως προς εφαρ­μο­γή του νόμου, τον οποίο κύρω­σε υπο­γρά­φο­ντάς τον ο πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν στις αρχές Γενάρη.

Στο «μνη­μό­νιο προς τους επι­κε­φα­λής» των ομο­σπον­δια­κών υπη­ρε­σιών, που υπο­γρά­φει η Σαλά­ντα Γιανγκ, η επι­κε­φα­λής της OMB, ζητεί­ται από όλες να «απε­γκα­τα­στή­σουν και να απα­γο­ρεύ­σουν τις εγκα­τα­στά­σεις» της εφαρ­μο­γής συσκευών που τους ανή­κουν ή δια­χει­ρί­ζο­νται και να «απα­γο­ρεύ­σουν τη δια­δι­κτυα­κή κίνη­ση» από τις συσκευ­ές τους σε αυτή την εφαρμογή.

Παρό­μοια από­φα­ση έλα­βε και η κυβέρ­νη­ση του Κανα­δά η οποία ανα­κοί­νω­σε χθες πως θα απα­γο­ρευ­θεί η χρή­ση της πλατ­φόρ­μας TikTok σε όλες τις κινη­τές συσκευ­ές που δίνο­νται στο προ­σω­πι­κό της από σήμε­ρα Τρί­τη, κάνο­ντας λόγο για «απα­ρά­δε­κτο επί­πε­δο κιν­δύ­νου» για την ασφά­λεια και την ιδιω­τι­κή ζωή.

Με πάνω από ένα δισε­κα­τομ­μύ­ριο ενερ­γούς χρή­στες σε διε­θνές επί­πε­δο, το TikTok κατα­λαμ­βά­νει την έκτη θέση μετα­ξύ των πλέ­ον χρη­σι­μο­ποιού­με­νων ιστό­το­πων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, σύμ­φω­να την πιο πρό­σφα­τη έκθε­ση «We Are Social» για την εξέ­λι­ξη των ψηφια­κών υπη­ρε­σιών, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε τον Γενάρη.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο