Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση: Εμπνεόμαστε και εντείνουμε τους αγώνες μας για το δίκιο της εργατικής τάξης, για τον σοσιαλισμό

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Δρά­ση εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για τα 79 χρό­νια από τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών:

Σοβιε­τι­κοί στρα­τιώ­τες στο Βερολίνο

«Τιμού­με φέτος τα 79 χρό­νια από την Ημέ­ρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών στις 9 Μαΐ­ου 1945. Θυμό­μα­στε και εκφρά­ζου­με την ευγνω­μο­σύ­νη μας στον ηρω­ι­κό Κόκ­κι­νο Στρα­τό και τον σοβιε­τι­κό λαό, στα αντι­στα­σια­κά κινή­μα­τα που πολέ­μη­σαν και θυσιά­στη­καν σε σύγκρου­ση με τον φασι­σμό, την πιο βάρ­βα­ρη μορ­φή του καπι­τα­λι­σμού. Ενά­ντια στην οργα­νω­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση των μονο­πω­λί­ων, της αστι­κής τάξης να επι­τε­θούν στην εξου­σία της εργα­τι­κής τάξης και τους κομμουνιστές.

Αν και οι ευρω­α­τλα­ντι­κές καπι­τα­λι­στι­κές τάξεις προ­σπά­θη­σαν να δια­στρε­βλώ­σουν την ιστο­ρία, ισχυ­ρι­ζό­με­νες ότι ήταν οι ΗΠΑ που νίκη­σαν τον φασι­σμό, τα γεγο­νό­τα δεν αφή­νουν περι­θώ­ρια αμφι­βο­λί­ας ότι ήταν η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση αυτή που απε­λευ­θέ­ρω­σε την Ευρώ­πη από τους φασί­στες κατα­κτη­τές και επι­τι­θέ­με­νους. 20 έως 27 εκα­τομ­μύ­ρια Σοβιε­τι­κοί πολί­τες έχα­σαν τη ζωή τους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 8 έως 12 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τών. Είναι αυτή η τερά­στια θυσία της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, απα­ρά­μιλ­λη στην παγκό­σμια ιστο­ρία, που γονά­τι­σε τον ναζι­σμό — φασι­σμό και αργό­τε­ρα και τον ιαπω­νι­κό φασι­σμό. Ηταν αυτή που, όπως ο Ατλας, σήκω­σε στους ώμους της το βάρος του κόσμου και χρειά­στη­κε να περά­σει διά πυρός και σιδή­ρου. Ηταν το μυα­λό και η γεν­ναιό­τη­τα των Σοβιε­τι­κών που ξεκί­νη­σαν τη δια­δι­κα­σία της Νίκης και της απε­λευ­θέ­ρω­σης από τον φασι­σμό ήδη από το 1942 στη μεγα­λειώ­δη μάχη του Στάλινγκραντ.

Τα ψέμα­τα και οι συκο­φα­ντί­ες που δια­δί­δουν οι ιδε­ο­λό­γοι της άρχου­σας τάξης επι­χει­ρούν να δια­γρά­ψουν από την ιστο­ρία όχι μόνο τα ιστο­ρι­κά κατορ­θώ­μα­τα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, αλλά και τους χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές και αντάρ­τες που σε όλο τον κόσμο έδω­σαν τη ζωή τους συμ­με­τέ­χο­ντας στην αντί­στα­ση κατά του φασι­σμού. Ταυ­τό­χρο­να, οι “πρώ­ην φασί­στες” στη Δυτι­κή Ευρώ­πη απέ­κτη­σαν υψη­λές θέσεις στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ φασι­στι­κές ομά­δες και κρά­τη εξο­πλί­στη­καν κρυ­φά και υπο­στη­ρί­χθη­καν διε­θνώς, μετα­ξύ άλλων, από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Είναι η ίδια άρχου­σα τάξη, οι κυβερ­νή­σεις τους που επι­χει­ρούν προ­κλη­τι­κά να συγκρί­νουν και να εξι­σώ­σουν την νιό­τη του κόσμου, τον κομ­μου­νι­σμό, με το τέρας του φασι­σμού. Στό­χο έχουν να κατα­στεί­λουν τους κομ­μου­νι­στές και τα κόμ­μα­τά τους σε όλο τον κόσμο. Να απο­κρύ­ψουν ότι για τους λαούς που αγω­νί­ζο­νται υπάρ­χει πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δος από την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, η νέα σοσια­λι­στι­κή κοινωνία.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αυτή ένω­ση που έχει ως επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, δια­δί­δει τις ίδιες σάπιες ιδέ­ες όπως και οι κυβερ­νή­σεις σε σει­ρά κρα­τών — μελών της που απα­γο­ρεύ­ουν και διώ­κουν Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, με τον προ­κλη­τι­κό ισχυ­ρι­σμό ότι αυτά με τη δρά­ση τους “υπο­κι­νούν δια­φω­νί­ες ανά­με­σα στον λαό”. Μέσω ανι­στό­ρη­των ψηφι­σμά­των βιά­ζουν την Ιστο­ρι­κή αλή­θεια γραμ­μέ­νη με το αίμα των λαών του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, για να επι­τε­θούν στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και επι­χει­ρούν να πλα­στο­γρα­φή­σουν την 9η Μάη από Μέρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης σε δήθεν “Μέρα της Ευρώπης”.

Όμως είναι σαφές σε κάθε άνθρω­πο που ανα­ζη­τά την ιστο­ρι­κή αλή­θεια ότι ο καπι­τα­λι­στι­κός τρό­πος παρα­γω­γής είναι αυτός που γεν­νά τις φασι­στι­κές ορδές που οδή­γη­σαν στον θάνα­το και την κατα­πί­ε­ση εκα­τομ­μύ­ρια λαών σε όλη την Ιστο­ρία. Πρό­κει­ται για συμπέ­ρα­σμα που έχει μεγά­λη σημα­σία, ώστε να μπο­ρού­με να αγω­νι­στού­με σήμε­ρα ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά και τον θρέφει.

Όσο υπάρχει ο καπιταλισμός, η απειλή του φασισμού
θα είναι παρούσα.
Η ανάγκη για μια ταξικά προσανατολισμένη
αντιπαράθεση με τον φασισμό παραμένει επομένως
επίκαιρη όσο ποτέ.

Όσο για την πολυ-προ­βαλ­λό­με­νη άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς στην Ευρώ­πη, αυτή απο­τε­λεί έναν βολι­κό αντί­πα­λο για τις αστι­κές τάξεις και την ΕΕ, προ­ω­θώ­ντας μια χρή­σι­μη για το σύστη­μα εφε­δρεία στην αντι­λαϊ­κή αστι­κή δια­χεί­ρι­ση, για να επι­τε­θεί στα δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης και να εξα­σφα­λί­σει τη διαιώ­νι­ση της κυριαρ­χί­ας των μονο­πω­λί­ων. Η δήθεν πολέ­μια της ακρο­δε­ξιάς ΕΕ τη συνα­γω­νί­ζε­ται στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και σε αντι­δρα­στι­κά μέτρα, όπως αυτά που προ­ω­θεί από κοι­νού με τις ακρο­δε­ξιές κυβερ­νή­σεις των Μελό­νι και Ορμπαν σε βάρος των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών με το νέο απάν­θρω­πο “Σύμ­φω­νο για τη μετα­νά­στευ­ση και το άσυ­λο”. Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που από κοι­νού διώ­κουν τους λαούς, τους φοι­τη­τές, τη νεο­λαία που επί­μο­να και μαχη­τι­κά καταγ­γέλ­λουν τη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος — κατα­κτη­τή Ισραήλ.

Η κατα­νό­η­ση του πραγ­μα­τι­κού νοή­μα­τος της 9ης Μάη είναι επί­σης σημα­ντι­κή για την πάλη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ανά­με­σα σε ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία. Τα Κόμ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Δρά­σης αντι­πα­λεύ­ουν και καταγ­γέλ­λουν τόσο τις μεγά­λες ευθύ­νες των ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων του κεφα­λαί­ου, για τη στή­ρι­ξη του αντι­δρα­στι­κού καθε­στώ­τος Ζελέν­σκι και των ναζί του Αζόφ, την εμπλο­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των χωρών μας με εξο­πλι­σμούς, χρή­μα, βάσεις και κάθε είδους διευ­κο­λύν­σεις, αλλά και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή Ρωσία, την άρχου­σα τάξη της. Εκεί­νη δηλα­δή που καπη­λεύ­ε­ται τα ένδο­ξα κατορ­θώ­μα­τα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού και της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, που χρη­σι­μο­ποιεί τα σύμ­βο­λα της μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης για να νομι­μο­ποι­ή­σει τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς της πολέ­μους. Ενώ ταυ­τό­χρο­να χρη­σι­μο­ποιεί φασι­στι­κές στρα­τιω­τι­κές μονά­δες και συμ­μο­ρί­ες στο μέτω­πο. Οσοι υπο­στη­ρί­ζουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία με το πρό­σχη­μα της “απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης” και συγκρί­νουν αυτόν τον πόλε­μο με τον αγώ­να της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης ενά­ντια στον φασι­σμό, εξα­πα­τούν τους λαούς και στρέ­φο­νται σε βάρος τους προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξουν τα συμ­φέ­ρο­ντα αστι­κών τάξεων.

Μια μέρα όπως η σημε­ρι­νή, όπου τιμού­με και γιορ­τά­ζου­με τη νίκη κατά του ναζι­σμού — φασι­σμού, χρη­σι­μεύ­ει επί­σης για να υπο­γραμ­μί­σει την εξής σημα­σία: Οτι η πάλη ενά­ντια στον φασι­σμό μπο­ρεί να είναι επι­τυ­χής μόνο όταν στρέ­φε­ται ενά­ντια στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, τις αστι­κές τάξεις, τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς τους, υπέρ της πάλης της εργα­τι­κής τάξης για την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας, για τον σοσια­λι­σμό — κομ­μου­νι­σμό. Αυτό άλλω­στε απο­δει­κνύ­ει η Ιστορία.

  • Εμπνε­ό­μα­στε και εντεί­νου­με τους αγώ­νες μας για το δίκιο της εργα­τι­κής τάξης, για τον σοσιαλισμό.
  • Κατα­δι­κά­ζου­με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, αντι­πα­λεύ­ου­με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την εμπλο­κή των χωρών μας, δίνου­με απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στους αντι­κομ­μου­νι­στι­κούς μηχα­νι­σμούς της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, της δια­κρα­τι­κής ιμπε­ρια­λι­στι­κής ένω­σης και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, στους κάθε λογής αστούς και οπορ­του­νι­στές ανα­θε­ω­ρη­τές της Ιστο­ρί­ας, τους επι­κίν­δυ­νους φορείς της εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το φασι­στι­κό τέρας.
  • Οι λαοί της Ευρώ­πης να απο­δυ­να­μώ­σουν τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την ΕΕ και την πολι­τι­κή της, που στη­ρί­ζουν τον πόλε­μο και υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα και τον “ευρω­μο­νό­δρο­μο” του κεφα­λαί­ου, τον δήθεν “εκδη­μο­κρα­τι­σμό” της ΕΕ.

Η στήριξη των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων 
στους καθημερινούς αγώνες, σε όλες τις πολιτικές μάχες 
και μπροστά στις ευρωεκλογές, είναι 
το μόνο πραγματικό αποκούμπι για τον λαό, που θα πιάσει τόπο 
την επόμενη μέρα.

Για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για μια Ευρώ­πη της ευη­με­ρί­ας των λαών, της ειρή­νης, της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης, του σοσιαλισμού!»

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο