Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Το σύνθημα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” πιο επίκαιρο από ποτέ

Tηλε­διά­σκε­ψη των κομ­μά­των της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας, με θέμα: «Η πάλη των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας και της νέας καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 10 Μαΐ­ου 2020, με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ.

Την ειση­γη­τι­κή ομι­λία στην τηλε­διά­σκε­ψη έκα­νε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στην τηλε­διά­σκε­ψη έλα­βαν μέρος 24 κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα από Αυστρία, Βουλ­γα­ρία, Γαλ­λία, Δανία, Ελλά­δα, Ιτα­λία, Ιρλαν­δία, Ισπα­νία, Κρο­α­τία, Λετο­νία, Λιθουα­νία, Μάλ­τα, Νορ­βη­γία, Ουγ­γα­ρία, Ουκρα­νία, Πολω­νία, Ρωσία, Σερ­βία, Σου­η­δία, Τουρκία.

Όπως ανα­φέ­ρει η σημε­ρι­νή κοι­νή ανα­κοί­νω­ση των κομ­μά­των της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας, η τηλε­διά­σκε­ψη έγι­νε λίγες μέρες μετά την επέ­τειο της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς και της 9ης Μάη ‑της 75ης επε­τεί­ου της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης, που φέτος τιμή­θη­καν από τα κόμ­μα­τα σε ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες. Τα κόμ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας τίμη­σαν τους αμέ­τρη­τους νεκρούς των εργα­τι­κών αγώ­νων και την αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών, με επι­κε­φα­λής τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, το σοβιε­τι­κό λαό και το κόμ­μα των μπολσεβίκων.

Κατά τη διάρ­κεια της τηλε­διά­σκε­ψης τα κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα, που συμ­με­τεί­χαν αντάλ­λα­ξαν πλη­ρο­φο­ρί­ες για την κατά­στα­ση στα συστή­μα­τα Υγεί­ας και τα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, στις χώρες της Ευρώ­πης, τα μέτρα των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ και την επί­θε­ση του κεφαλαίου.

Κατά τη διάρ­κεια της τηλε­διά­σκε­ψης, εκφρά­στη­καν οι θερ­μές ευχα­ρι­στί­ες των κομ­μά­των στους για­τρούς και τους νοση­λευ­τές, το προ­σω­πι­κό των νοσο­κο­μεί­ων, των μονά­δων Υγεί­ας που έδω­σαν και δίνουν τη μάχη κατά της παν­δη­μί­ας, αντι­πα­λεύ­ο­ντας μεγά­λες δυσκολίες.

Εκφρά­στη­κε η αλλη­λεγ­γύη των κομ­μά­των της ΕΚΠ σε όσους επλή­γη­σαν από την παν­δη­μία του CoVID-19, με την ευχή της ταχεί­ας ανάρρωσης.

Χαι­ρε­τί­στη­κε η δρά­ση αλλη­λεγ­γύ­ης της Κού­βας με τις χώρες που πλήτ­το­νται περισσότερο.

Τα κόμ­μα­τα συμ­φώ­νη­σαν πως πρέ­πει να δυνα­μώ­σει η πάλη για:

-‘Αμε­ση ισχυ­ρο­ποί­η­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας, για προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα. Κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) και υπο­δο­μές που απαι­τού­νται για την πλή­ρη λει­τουρ­γία των δημό­σιων υπη­ρε­σιών υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και έρευνας.

-‘Αμε­ση χορή­γη­ση, δωρε­άν, στο λαό από το κρά­τος, όλων των ανα­γκαί­ων μέσων προ­φύ­λα­ξης και προ­στα­σί­ας (μάσκες, γάντια, αντι­ση­πτι­κά κλπ) και πάτα­ξη της αισχρο­κέρ­δειας. Εδώ και τώρα χορή­γη­ση όλων των μέτρων προ­στα­σί­ας στο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό που δίνει τη μάχη.

-Σημεί­ω­σαν πως τα κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης θα πρω­το­στα­τή­σουν στην πάλη κατά της επί­θε­σης του κεφα­λαί­ου, που μπρο­στά στη νέα κρί­ση προ­χω­ρά σε εκτε­τα­μέ­νες απο­λύ­σεις και επι­χει­ρεί να τσα­κί­σει παρα­πέ­ρα τα δικαιώ­μα­τα στον μισθό, στον χρό­νο εργα­σί­ας, στην άδεια και άλλα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους με τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα, που αγω­νί­ζο­νται για να μην πλη­ρώ­σουν και πάλι οι εργα­ζό­με­νοι τις συνέ­πειες της καπι­τα­λι­στι­κής κρίσης.

-Τάχθη­καν ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, καθώς και ενά­ντια στις κυρώ­σεις και τα μέτρα οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού, που είναι εγκλη­μα­τι­κά και δυσχε­ραί­νουν τη ζωή των λαών.

-Τα κόμ­μα­τα που συμ­με­τεί­χαν στην τηλε­διά­σκε­ψη, σημεί­ω­σαν πως η κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται δεί­χνει τα βαθιά αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παρα­γω­γής (κρί­ση, ανερ­γία, εξα­θλί­ω­ση της εργα­τι­κής τάξης, εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών όπως είναι η Υγεία, ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι κοκ).

Η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση υπο­γραμ­μί­ζει ότι «σ’ αυτές τις συν­θή­κες το σύν­θη­μα “σοσια­λι­σμός ή βαρ­βα­ρό­τη­τα” ανα­δει­κνύ­ε­ται πιο επί­και­ρο από ποτέ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο