Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις σε βάρος των λαών

Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, που επι­τα­χύν­θη­κε με την παν­δη­μία, δυνά­μω­σε τις τάσεις για αλλα­γές στον συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών χωρών και τμη­μά­των του κεφαλαίου.
Ετσι, οξύ­νε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ μονο­πω­λί­ων και καπι­τα­λι­στι­κών χωρών, οδη­γώ­ντας σε πολέ­μους και επεμ­βά­σεις, κατά της εργα­τι­κής τάξης και των λαών.

Ο παγκό­σμιος και περι­φε­ρεια­κός αντα­γω­νι­σμός για τον έλεγ­χο αγο­ρών, φυσι­κών πόρων, εμπο­ρι­κών οδών, οικο­νο­μι­κών και γεω­πο­λι­τι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των γίνε­ται όλο και πιο σύν­θε­τος, αυξά­νο­ντας τη συχνό­τη­τα των περι­φε­ρεια­κών συγκρού­σε­ων. Στο επί­κε­ντρο σήμε­ρα είναι περιο­χές όπως Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, Βαλ­κά­νια, Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος, Καύ­κα­σος, Σαχέλ, Μέση Ανα­το­λή, Ινδι­κός Ωκε­α­νός, Θάλασ­σα της Νότιας Κίνας και, λόγω της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, όλο και περισ­σό­τε­ρο ο Αρκτι­κός Ωκε­α­νός.

Ο ευρω­α­τλα­ντι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός ενι­σχύ­ει τις προ­σπά­θειές του για να αντι­με­τω­πί­σει τους υπάρ­χο­ντες και τους πιθα­νούς του αντι­πά­λους. Το ΝΑΤΟ επε­κτεί­νε­ται παγκο­σμί­ως με νέα κρά­τη — μέλη και συνερ­γα­σί­ες. Οι σχέ­σεις μετα­ξύ ΕΕ και ΗΠΑ, καθώς και εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ χαρα­κτη­ρί­ζο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο από αντί­θε­τες τάσεις, καθώς η συνερ­γα­σία συνυ­πάρ­χει με τις αντιθέσεις.

Το ΝΑΤΟ έχει αυξή­σει τη στρα­τιω­τι­κή του παρου­σία σε Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, Βαλ­τι­κή, Βαλ­κά­νια και Καύ­κα­σο, έχει αυξή­σει τον αριθ­μό των στρα­τιω­τών των «Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης», ίδρυ­σε νέα κεντρι­κά γρα­φεία και μονά­δες μάχης. Ωστό­σο, γίνο­νται εμφα­νείς οι αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό, οι δια­φω­νί­ες μετα­ξύ ΗΠΑ, Γαλ­λί­ας, Γερ­μα­νί­ας και άλλων, σχε­τι­κά με το μέλ­λον και τον προ­σα­να­το­λι­σμό της συμ­μα­χί­ας, που έχουν δυναμώσει.

Εχουν ανα­δει­χθεί νέες αντι­θέ­σεις και εντός της ΕΕ. Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και οι εξε­λί­ξεις όπως το Brexit κλι­μά­κω­σαν τον αντα­γω­νι­σμό και την αντι­πα­ρά­θε­ση. Ωστό­σο, η ΕΕ, ως ιμπε­ρια­λι­στι­κό κέντρο με αυξα­νό­με­νο στρα­τιω­τι­κό και οικο­νο­μι­κό βάρος, εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων των ευρω­παϊ­κών χωρών.

Ενι­σχύ­ει τις δικές της στρα­τιω­τι­κές δυνα­τό­τη­τες, που λει­τουρ­γούν συμπλη­ρω­μα­τι­κά στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ, αλλά, ταυ­τό­χρο­να, μπο­ρεί να οδη­γη­θεί σε μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή αυτο­νο­μία ένα­ντι των ΗΠΑ. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το νομι­κό πλαί­σιο που παρέ­χε­ται από τις τελευ­ταί­ες συμ­φω­νί­ες, η ΕΕ καθιέ­ρω­σε τη «Μόνι­μη Διαρ­θρω­μέ­νη Στρα­τιω­τι­κή Συνερ­γα­σία» (PESCO), με τη συμ­με­το­χή 25 κρα­τών — μελών, ενώ από το 2018 η Γαλ­λία προ­ω­θεί επί­σης την «Ευρω­παϊ­κή Πρω­το­βου­λία Παρέμ­βα­σης» (EI2), η οποία επε­κτεί­νε­ται πέρα από τα πλαί­σια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ δια­τη­ρεί επί του παρό­ντος 6 στρα­τιω­τι­κές και 11 μη στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές σε Ευρώ­πη, Αφρι­κή και Ασία.

Προ­γράμ­μα­τα και μηχα­νι­σμοί («Ευρω­παϊ­κό Ταμείο Αμυ­νας» — ΕΤΑ, «Ευρω­παϊ­κό πρό­γραμ­μα αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νι­κής ανά­πτυ­ξης» — EDIDP, «Ευρω­παϊ­κή Ειρη­νευ­τι­κή Διευ­κό­λυν­ση» — EPF, «Συντο­νι­σμέ­νη Ετή­σια Επι­σκό­πη­ση για την Αμυ­να» — CARD), είναι σχε­δια­σμέ­να να ενι­σχύ­σουν στρα­τιω­τι­κές δυνα­τό­τη­τες έρευ­νας, ανά­πτυ­ξης, παρα­γω­γής εντός της ΕΕ. Η ΕΕ ανα­πτύσ­σει περαι­τέ­ρω τις μη στρα­τιω­τι­κές της δυνα­τό­τη­τες παρέμ­βα­σης μέσω εται­ρι­κών σχέ­σε­ων και ανα­πτυ­ξια­κών προ­γραμ­μά­των, με στό­χο την ενο­ποί­η­ση και την ανα­βάθ­μι­ση του εξω­τε­ρι­κού μηχα­νι­σμού παρέμ­βα­σής της.

Υπό τη νέα κυβέρ­νη­ση του Μπάι­ντεν, οι ΗΠΑ συνε­χί­ζουν και εντεί­νουν περαι­τέ­ρω τις προ­σπά­θειές τους για να δια­τη­ρή­σουν τη θέση τους ως ηγε­τι­κής οικο­νο­μι­κής και στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, οξύ­νε­ται σημα­ντι­κά η αντι­πα­ρά­θε­σή τους με την Κίνα και τη Ρωσία. Η νέα κυβέρ­νη­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­θέ­σεις στη Συρία. Εργά­ζε­ται για την εμβά­θυν­ση των συμ­μα­χιών τους καθώς και της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας τους στην περιο­χή του Ινδο-Ειρη­νι­κού. Δια­τη­ρεί τον απο­κλει­σμό ενα­ντί­ον της Κού­βας, επεμ­βαί­νει σε χώρες της Νότιας Αμε­ρι­κής, όπως η Βενε­ζου­έ­λα, και υπο­στη­ρί­ζει τη δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή του Ισρα­ήλ ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων. Πρέ­πει ακό­μα να ανα­φέ­ρου­με τις κλι­μα­κού­με­νες προ­σπά­θειες του ευρω­α­ντλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού να ανα­ζω­πυ­ρώ­σει τη σύγκρου­ση στο Ντον­μπάς και γύρω από την Κρι­μαία, τις απρο­κά­λυ­πτες προ­σπά­θειές του να προ­κα­λέ­σει μια κατά μέτω­πο στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση ανά­με­σα στη Ρωσία και την Ουκρα­νία, ενώ στη­ρί­ζει φανε­ρά τις ναζι­στι­κές δυνά­μεις στο Κίεβο.European Communist Initiative Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία αντι­τί­θε­ται σθε­να­ρά στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ. Απορ­ρί­πτει τις αυτα­πά­τες των οπορ­του­νι­στι­κών δυνά­με­ων σχε­τι­κά με τη μεταρ­ρύθ­μι­ση της ΕΕ προς το συμ­φέ­ρον των λαών. Καλού­με τους λαούς στον αγώ­να για την απο­δέ­σμευ­ση κάθε χώρας από ΝΑΤΟ, ΕΕ και όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες της αστι­κής τάξης.
Ο αγώ­νας αυτός είναι μέρος της ταξι­κής πάλης, και μπο­ρεί να είναι νικη­φό­ρος όταν διε­ξά­γε­ται από την εργα­τι­κή τάξη, σε συμ­μα­χία με τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της κοι­νω­νί­ας, για τη δική τους εξου­σία, για την οικο­δό­μη­ση της σοσια­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για ένα διε­θνές σύστη­μα συνερ­γα­σί­ας, αλλη­λεγ­γύ­ης και ειρή­νης.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο