Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: «Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι απειλή για τους λαούς»

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας, αναφέρει:

«H Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας απο­δο­κι­μά­ζει και κατα­δι­κά­ζει τον σχε­δια­σμό των αστι­κών τάξε­ων και των κυβερ­νή­σε­ων της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας να εντα­χθούν στο ΝΑΤΟ. Πρό­κει­ται για μια κίνη­ση που εμπλέ­κει τους λαούς των δύο χωρών, των άλλων Σκαν­δι­να­βι­κών περιο­χών και των λαών συνο­λι­κά σε μεγά­λους κιν­δύ­νους και περιπέτειες.

Η έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συν­θή­κες οξυμ­μέ­νων καπι­τα­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα σε ΗΠΑ, ΕΕ ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και την Κίνα εν μέσω της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία. Υπα­γο­ρεύ­ε­ται από την επι­δί­ω­ξη των αστι­κών τάξε­ων των δυο χωρών να ανα­βαθ­μί­σουν την εμπλο­κή τους στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και το μερί­διό τους από το μοί­ρα­σμα ανά­με­σα στα μονο­πώ­λια της λεί­ας από την ληστεία των λαών. Συνο­δεύ­ε­ται ήδη από εκτί­να­ξη στρα­τιω­τι­κών εξο­πλι­σμών που δεν έχουν σχέ­ση με την άμυ­να των χωρών αλλά τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ, απο­στο­λών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων κι εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, σχε­δια­σμών εγκα­τά­στα­σης βάσε­ων ορμη­τη­ρί­ων πολέ­μων, στρα­τιω­τι­κών ασκή­σε­ων που απο­τε­λούν πρό­βες πολέμου.

Οι λαοί της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας μπο­ρούν να αντλή­σουν διδάγ­μα­τα από την ιστο­ρι­κή πεί­ρα πολ­λών άλλων χωρών πως το ΝΑΤΟ, όπως κι η ΕΕ ουδέ­πο­τε απο­τέ­λε­σαν ασπί­δα προ­στα­σί­ας για τους λαούς, αλλά πηγή μεγά­λων κιν­δύ­νων. Τους οδή­γη­σαν στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, τις επεμ­βά­σεις, τους δια­με­λι­σμούς χωρών, τις αλλα­γές συνό­ρων, τον κατα­τρεγ­μό και την προσφυγιά.

Η ιστο­ρία του ΝΑΤΟ είναι ποτι­σμέ­νη με αίμα. Τα εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξε στη Γιου­γκο­σλα­βία, τη Λιβύη και το Αφγα­νι­στάν, τη Συρία είναι ακό­μη νωπά στο μυα­λό των λαών. Η περι­φρό­νη­ση της ανθρω­πό­τη­τας και της ίδιας της ζωής δια­τρέ­χει τις φλέ­βες αυτής της οργά­νω­σης, η οποία αντι­προ­σω­πεύ­ει μόνο τους κοι­νούς στό­χους της τάξης των μονο­πω­λί­ων των αντί­στοι­χων κρα­τών-μελών της.

Για την ενί­σχυ­ση της θέσης τους στη διε­θνή δια­πά­λη ανά­με­σα στους καπι­τα­λι­στές, δεν διστά­ζουν να χύσουν αίμα των λαών. Η εξέ­λι­ξη που συντε­λεί­ται μπρο­στά στα μάτια μας είναι η ενί­σχυ­ση αυτής της τάσης- είναι η προ­ε­τοι­μα­σία για πιο αιμα­τη­ρούς πολέ­μους, για ακό­μα πιο σκλη­ρές αντι­πα­ρα­θέ­σεις και ακό­μα περισ­σό­τε­ρα δει­νά σε βάρος των λαών του κόσμου.

Γνω­ρί­ζου­με ότι η ενί­σχυ­ση του ΝΑΤΟ, κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας, θα μας φέρει ακό­μα πιο κοντά στον πόλε­μο. Ξέρου­με ότι οι νέοι των χωρών μας θα στα­λούν προ­κει­μέ­νου να πεθά­νουν για τα κέρ­δη των κεφα­λαιο­κρα­τών και ότι σπί­τια, πόλεις και χώρες θα δια­λυ­θούν, μόνο και μόνο για να μπο­ρέ­σουν να ξανα­χτι­στούν με κέρδος.

Οι λαοί του κόσμου είναι αυτοί που θα πλη­ρώ­σουν το τίμημα.

Ως κομ­μου­νι­στές, απορ­ρί­πτου­με κάθε ενί­σχυ­ση του ΝΑΤΟ και κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία και κατα­δι­κά­ζου­με την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ. Στα λόγια και στις πρά­ξεις, οι κομ­μου­νι­στές πήραν ενερ­γή θέση ενα­ντί­ον αυτής της εξέ­λι­ξης, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας σαφώς τους κιν­δύ­νους που ενέ­χει αυτή η εξέλιξη

Γνω­ρί­ζου­με ότι οι λαοί θα πλη­ρώ­σουν το τίμη­μα της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και της διεύ­ρυν­σης του ΝΑΤΟ, αλλά είμα­στε εξί­σου σίγου­ροι ότι με την πάλη τους μπο­ρούν να αντι­τα­χθούν απο­φα­σι­στι­κά και να βάλ­λουν μεγά­λα εμπό­δια. Είμα­στε βέβαιοι ότι το μέλ­λον ανή­κει στους λαούς. Καθώς τα γεγο­νό­τα εξε­λίσ­σο­νται με όλο και πιο επι­κίν­δυ­νο τρό­πο και καθώς οι αστι­κές τάξεις της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας τάσ­σο­νται ανοι­χτά στο πλευ­ρό των σφα­γέ­ων του Βελι­γρα­δί­ου, της Τρί­πο­λης και της Καμπούλ κ.α, οι ίδιοι οι λαοί με την πάλη τους μπο­ρούν να επι­βάλ­λουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα. Να ενα­ντιω­θούν στην έντα­ξη των χωρών τους στο ΝΑΤΟ και σε κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία, να αγω­νι­στούν για απε­μπλο­κή της χώρας τους από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και το πολε­μι­κό σφαγείο.

Εντεί­νου­με την δρά­ση μας για την ειρή­νη και το σοσια­λι­σμό — τη μόνη εναλ­λα­κτι­κή λύση στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο