Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης της επιθετικότητας σε βάρος των λαών

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ανα­φέ­ρει: Σ

«Η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη, στις 29 — 30 Ιού­νη, απο­τε­λεί σταθ­μό περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­σης της ΝΑΤΟι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας σε βάρος των λαών, αλλά και όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, που αυτήν την περί­ο­δο εκδη­λώ­νο­νται με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρανία.

Με τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ επι­διώ­κε­ται η επι­και­ρο­ποί­η­ση του επι­κίν­δυ­νου για τους λαούς ΝΑΤΟι­κού δόγ­μα­τος και η ισχυ­ρο­ποί­η­ση της επι­θε­τι­κής “Στρα­τη­γι­κής ΝΑΤΟ 2030”. Στο πλαί­σιο αυτής της στρα­τη­γι­κής νομι­μο­ποιού­νται και δεκα­πλα­σιά­ζο­νται οι ΝΑΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις ταχεί­ας επέμ­βα­σης, ξεπερ­νώ­ντας τις 300.000, με επί­κε­ντρο στην περιο­χή του πολέ­μου, στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Μεθο­δεύ­ε­ται η έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ με στό­χο την ενί­σχυ­ση της περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας. Προ­ω­θεί­ται η επέ­κτα­ση της δρά­σης του σε όλη την υδρό­γειο αυτο­τε­λώς ή και με άλλα κρά­τη επο­φθαλ­μιώ­ντας την περιο­χή του Ινδοει­ρη­νι­κού, στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας.

Οι παρα­πά­νω σχε­δια­σμοί πλαι­σιώ­νο­νται με εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα-μαμούθ και εντει­νό­με­νες πυρη­νι­κές απει­λές, ενώ οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, φιλε­λεύ­θε­ρες και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές, ανα­κοι­νώ­νουν η μία μετά την άλλη όλο και μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή με χρή­μα­τα των λαών στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η σύγκρου­ση ανά­με­σα στους ιμπε­ρια­λι­στές προ­μη­νύ­ει επι­κίν­δυ­νες και απρό­βλε­πτες δια­στά­σεις στην αντι­πα­ρά­θε­σή τους για πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές και σφαί­ρες επιρ­ρο­ής που θα πλη­ρώ­σουν πολ­λα­πλά οι λαοί.

Οι λαοί της Ευρώ­πης μπο­ρούν να χαρά­ξουν τη δική τους πορεία απε­μπλο­κής από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια. Για την ειρή­νη, τη συνερ­γα­σία, την κοι­νή πάλη για τα δικαιώ­μα­τά τους και την απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ — ΕΕ, σε σύγκρου­ση με την καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο