ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Στο πλευρό της αγωνιζόμενης αγροτιάς της Ευρώπης

Στο πλευ­ρό της αγω­νι­ζό­με­νης αγρο­τιάς της Ευρώ­πης στέ­κε­ται η «Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Δρά­ση», όπως τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της. Συγκε­κρι­μέ­να: «Οι μεγά­λες αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε μία σει­ρά ευρω­παϊ­κές χώρες, όπως στη Γερ­μα­νία, τη Γαλ­λία, την Ιτα­λία, το Βέλ­γιο, την Ολλαν­δία, την Ελλά­δα και άλλες, αποδει­κνύ­ει ότι οι πολι­τι­κές που ακο­λου­θούν η ΕΕ και οι αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, όπως είναι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Στο πλευ­ρό της αγω­νι­ζό­με­νης αγρο­τιάς της Ευρώ­πης.