Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 🚩Η ιστορική αλήθεια δεν διαστρεβλώνεται ούτε παραγράφεται

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία (ΕΚΠ) στέλ­νει αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στους λαούς της Ευρώ­πης, για την 74η επέ­τειο της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών. Στην ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει: «…

Η ιστορική αλήθεια δεν διαστρεβλώνεται, ούτε παραγράφεται.

Η μεγά­λη αντί­στα­ση του σοβιε­τι­κού λαού ενά­ντια στην προ­βαλ­λό­με­νη τότε ως ανί­κη­τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και τους συμ­μά­χους της στην Ευρώ­πη, έλη­ξε με τη συντρι­βή και την άνευ όρων συν­θη­κο­λό­γη­ση του φασι­σμού. Η 9η Μάη κατα­γρά­φη­κε στην Ιστο­ρία ως η μέρα που σημα­το­δό­τη­σε τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στην Ευρώ­πη, όπου ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, υψώ­νο­ντας στο Ράιχ­σταγκ την κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο, ολο­κλή­ρω­σε την πιο μεγά­λη Νίκη των λαών ενά­ντια στο φασι­σμό.

Τον Νοέμ­βρη του 1936, η Ιαπω­νία και η φασι­στι­κή Γερ­μα­νία υπέ­γρα­ψαν μια αντι­κομ­μου­νι­στι­κή συμ­φω­νία (το Αντι­κο­μι­ντέρν Σύμ­φω­νο). Την περί­ο­δο 1939 — 1941, τα γερ­μα­νι­κά φασι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα, σε ανα­ζή­τη­ση της ναζι­στι­κής επι­δί­ω­ξης για παγκό­σμια κυριαρ­χία, κατέ­λα­βαν την Πολω­νία, τη Δανία, το Βέλ­γιο, την Ολλαν­δία, τη Νορ­βη­γία, τη Γαλ­λία, την Ελλά­δα και τη Γιου­γκο­σλα­βία. Ενώ η κατα­στρο­φή της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης ήταν δια­κη­ρυγ­μέ­νος στό­χος της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, όλες οι καπι­τα­λι­στι­κές δυνά­μεις ήταν εχθρι­κές προς την ΕΣΣΔ και τα επι­τεύγ­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής εξουσίας.

Τον Ιού­νη του 1941, η φασι­στι­κή Γερ­μα­νία επι­τέ­θη­κε στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση. Τις πρώ­τες δυο βδο­μά­δες οι φασί­στες προ­χώ­ρη­σαν βαθιά στο σοβιε­τι­κό έδα­φος, κατα­λαμ­βά­νο­ντας τη Λιθουα­νία, τη Λετο­νία και ένα σημα­ντι­κό τμή­μα της Λευ­κο­ρω­σί­ας, την Ουκρα­νία και τη Μολδαβία.

Ο σοβιε­τι­κός λαός, υπό την ηγε­σία του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, κινη­το­ποί­η­σε όλους τους πόρους που είχε στη διά­θε­σή του για να απο­κρού­σει τον εχθρό και να νική­σει το φασι­σμό. Μετά από αίτη­μα του ΚΚΣΕ και της Σοβιε­τι­κής κυβέρ­νη­σης, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες σοβιε­τι­κοί πολί­τες εντά­χθη­καν στις γραμ­μές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Στις σκλη­ρές αμυ­ντι­κές μάχες το καλο­καί­ρι του 1941, οι σοβιε­τι­κές δυνά­μεις υπε­ρα­σπί­στη­καν ηρω­ι­κά την πατρί­δα τους. Ο αγώ­νας της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης έγι­νε ένα κρί­σι­μο μέρος του αγώ­να των λαών της Ευρώ­πης και του κόσμου ενά­ντια στη φασι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Η ηρω­ι­κή υπε­ρά­σπι­ση του Στά­λιν­γκραντ, η ήττα των φασι­στι­κών δυνά­με­ων στη μάχη του Κουρσκ και οι ηρω­ι­κές ενέρ­γειες των κομ­μου­νι­στών παρ­τι­ζά­νων διέ­λυ­σαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των φασιστών.

Στις 12 Γενά­ρη 1945, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ξεκί­νη­σε την τελι­κή του επί­θε­ση κατά μήκος ενός μετώ­που που εκτει­νό­ταν από τη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα μέχρι τα Καρ­πά­θια. Η επί­θε­ση ανα­πτύ­χθη­κε με ταχείς ρυθ­μούς. Οι ναζί έφε­ραν όλες τις δια­θέ­σι­μες δυνά­μεις για την υπε­ρά­σπι­ση του Βερο­λί­νου. Το Βερο­λί­νο έγι­νε το σκη­νι­κό μίας κοσμοϊ­στο­ρι­κής μάχης, όπου οι προ­ε­λαύ­νου­σες σοβιε­τι­κές δυνά­μεις κατέ­λα­βαν την πόλη δρό­μο το δρό­μο και σπί­τι το σπί­τι. Στις 30 Απρί­λη 1945, ο Χίτλερ αυτο­κτό­νη­σε ενό­ψει της σίγου­ρης ήττας. Την επό­με­νη μέρα, την 1η Μάη, η Κόκ­κι­νη Σημαία της Νίκης, με το σφυ­ρί και το δρε­πά­νι, κυμά­τι­ζε πάνω από το Ράιχ­σταγκ — ένα εμβλη­μα­τι­κό σύμ­βο­λο του απο­φα­σι­στι­κού ρόλου της ΕΣΣΔ στην ήττα του φασι­σμού. Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία παρα­δό­θη­κε την επό­με­νη μέρα και τις μέρες που ακο­λού­θη­σαν συν­θη­κο­λό­γη­σε. Στις 9 Μάη, οι σοβιε­τι­κές δυνά­μεις κατέ­στρε­ψαν τις ναζι­στι­κές τακτι­κές στρα­τιω­τι­κές ομά­δες, περι­κυ­κλώ­νο­ντας την Πρά­γα, και η Γερ­μα­νία παρα­δό­θη­κε άνευ όρων. Η νίκη ήταν εξα­σφα­λι­σμέ­νη, ο φασι­σμός ηττή­θη­κε ολο­κλη­ρω­τι­κά, οι χώρες και οι λαοί απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν από τη φασι­στι­κή κατα­πί­ε­ση και η ειρή­νη απο­κα­τα­στά­θη­κε στην Ευρώπη.

Η φασι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα αντι­με­τω­πί­στη­κε και συνε­τρί­βη. Αυτό επι­τεύ­χθη­κε από τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και τους συμ­μά­χους της, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της αντι­φα­σι­στι­κής αντί­στα­σης στη φασι­στι­κή κατε­χό­με­νη Ευρώ­πη. Η αντο­χή και η μαχη­τι­κό­τη­τα που επέ­δει­ξε η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση οφει­λό­ταν στον σοσια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της, στην κεντρι­κά και επι­στη­μο­νι­κά σχε­δια­σμέ­νη οικο­νο­μία της, με το λαό να είναι ιδιο­κτή­της του πλού­του που παρά­γει. Είναι δε σημα­ντι­κό να ανα­γνω­ρί­σου­με και να θυμη­θού­με τον απο­φα­σι­στι­κό ρόλο και τη συμ­βο­λή του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και του λαού της στην ήττα του φασι­σμού. Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση έχα­σε πάνω από 20 εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες της. 25 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι έχα­σαν τα σπί­τια τους. 1.700 πόλεις, 70.000 χωριά και 31.850 βιο­μη­χα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις κατα­στρά­φη­καν. Πάνω από δύο εκα­τομ­μύ­ρια μέλη του Σοβιε­τι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος σκο­τώ­θη­καν στη μάχη, ή σε αντάρ­τι­κες επι­χει­ρή­σεις, ή στην παρά­νο­μη πάλη. Η ήττα του γερ­μα­νι­κού φασι­σμού και του ιαπω­νι­κού μιλι­τα­ρι­σμού άνοι­ξε το δρό­μο προς τη σοσια­λι­στι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση και την επα­νά­στα­ση σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη και τον κόσμο.

Σήμε­ρα, η συνε­χι­ζό­με­νη επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου και οι επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στο ΝΑΤΟ, στην Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση και στις ΗΠΑ, σε συν­δυα­σμό με την όξυν­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, συνε­χί­ζουν να υπο­γραμ­μί­ζουν τη διαρ­κή απει­λή του φασι­σμού και του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να επι­κρα­τή­σει η συκο­φα­ντι­κή αντι­κομ­μου­νι­στι­κή επί­θε­ση που προ­σπα­θεί να εξα­λεί­ψει την ιστο­ρι­κή αλή­θεια. Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ευρώ­πης και του κόσμου δεν μπο­ρεί ποτέ να δια­χω­ρι­στεί από τον ιστο­ρι­κό ρόλο του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους στον κόσμο, του λαού του και των εκα­τομ­μυ­ρί­ων κομ­μου­νι­στών που θυσί­α­σαν τη ζωή τους και συνέ­βα­λαν απο­φα­σι­στι­κά στην ήττα του ναζι­σμού και του φασισμού.

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία απο­κα­λύ­πτει και κατα­δι­κά­ζει τη συστη­μα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να σβή­σει από την ιστο­ρι­κή μνή­μη και συνεί­δη­ση των λαών τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, μετα­τρέ­πο­ντας προ­κλη­τι­κά την 9η Μάη σε “μέρα της Ευρώ­πης”. Αντι­πα­λεύ­ει μαχη­τι­κά τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την ανι­στό­ρη­τη ταύ­τι­ση του κομ­μου­νι­σμού με το τέρας του φασι­σμού, που επι­διώ­κουν να καθιε­ρώ­σουν η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της. Η δια­στρέ­βλω­ση της Ιστο­ρί­ας με εργα­λείο τη διά­δο­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού, τα ανι­στό­ρη­τα κηρύγ­μα­τα, ιδιαί­τε­ρα στη νεο­λαία, δεν θα περά­σουν. Κατα­δι­κά­ζου­με την πολι­τι­κή της ΕΕ που προ­ω­θεί τις αντι­κο­μου­νι­στι­κές διώ­ξεις, την απα­γό­ρευ­ση της δρά­σης ΚΚ, των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων, την κατα­στρο­φή μνη­μεί­ων κομ­μου­νι­στών και άλλων αντι­φα­σι­στών, όπως αυτές που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στην Πολω­νία, στην Ουκρα­νία, στις χώρες της Βαλ­τι­κής, την προ­κλη­τι­κή από­δο­ση τιμών και συντά­ξε­ων στους ναζί και τους απο­γό­νους τους κ.ά. Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στα στε­λέ­χη του ΚΚ Πολω­νί­ας, που δικά­ζο­νται και πάλι στις 15 Μάη από τις πολω­νι­κές αρχές, παρά την αθώ­ω­σή τους μόλις πριν από τρεις μήνες. Δεν θα τα κατα­φέ­ρουν να βάλουν εμπό­δια στη διά­δο­ση των κομ­μου­νι­στι­κών ιδεών.

Ο ρατσι­σμός, ο φασι­σμός και η ακρο­δε­ξιά απο­τε­λούν μορ­φές δια­χεί­ρι­σης της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, του καπι­τα­λι­σμού. Αυτά τα αντι­δρα­στι­κά ρεύ­μα­τα τρο­φο­δο­τού­νται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ, τους πολέ­μους που εξα­πο­λύ­ει, την πολι­τι­κή της ενά­ντια σε μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση κομ­μου­νι­σμού — φασι­σμού, που απο­τε­λούν “ιδρυ­τι­κή αξία” της. Τρο­φο­δο­τού­νται και ανα­πα­ρά­γο­νται από τον ίδιο τον καπι­τα­λι­σμό, που υπη­ρε­τούν η ΕΕ και τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Γι’ αυτό και η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, παλιά και νεό­κο­πη, οι αστι­κές δυνά­μεις που στη­ρί­ζουν και απο­τε­λούν απο­λο­γη­τές της ΕΕ, επι­χει­ρούν να εξα­πα­τή­σουν το λαό μπρο­στά στις ευρω­ε­κλο­γές, αυτο­προ­βαλ­λό­με­νες ως δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κές”.

Πραγ­μα­τι­κά προ­ο­δευ­τι­κή είναι η πολι­τι­κή των ΚΚ, η πάλη τους ενά­ντια στην ΕΕ, είναι η ταξι­κή πάλη και η αφο­σί­ω­ση των κομ­μου­νι­στών στην οργά­νω­σή της. Οπως η ίδια η Ιστο­ρία το απέ­δει­ξε, οι κομ­μου­νι­στές είναι οι συνε­πείς, ανυ­πο­χώ­ρη­τοι και απο­τε­λε­σμα­τι­κοί πολέ­μιοι του φασι­σμού και του συστή­μα­τος που τους θρέ­φει. Γι’ αυτό και οι λαοί, μπρο­στά στις ευρω­ε­κλο­γές μπο­ρούν να ενι­σχύ­σουν απο­φα­σι­στι­κά τα ΚΚ που παλεύ­ουν ενά­ντια στην ΕΕ, συνο­λι­κά κατά των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, και η ενί­σχυ­σή τους σε κάθε πολι­τι­κή μάχη συμ­βάλ­λει στην ανά­πτυ­ξη της πάλης των λαών.

Καλού­με τους λαούς να απο­δυ­να­μώ­σουν τις δυνά­μεις που ποι­κι­λο­τρό­πως στη­ρί­ζουν την ΕΕ και σπέρ­νουν αυτα­πά­τες ότι αυτή “διορ­θώ­νε­ται”.

ΟΧΙ στην ΕΕ των μονοπωλίων, του κεφαλαίου και των πολέμων!

Για μια Ευρώπη της ευημερίας των λαών, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, του σοσιαλισμού!

Ζήτω η 9η Μάη, Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών!

πηγή

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο