Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΠΗ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών απέναντι στην τεράστια ακρίβεια, Συλλογικές Συμβάσεις με δικαιώματα απέναντι στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης από κυβερνήσεις και εργοδοσία διεκδικούν εργαζόμενοι σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι οποίοι προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε συνέ­χεια των σημα­ντι­κών εργα­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος στη Γαλ­λία, οργα­νώ­θη­κε μια νέα μέρα πανε­θνι­κής αγω­νι­στι­κής δρά­σης, με απερ­γί­ες, κινη­το­ποι­ή­σεις και δια­δη­λώ­σεις σε πόλεις όλης της χώρας.

Ξεχώ­ρι­σε η πετυ­χη­μέ­νη απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες του Παρι­σιού, οι οποί­ες «παρέ­λυ­σαν» ολό­κλη­ρη την πρω­τεύ­ου­σα, ενώ οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου συζη­τούν για την οργά­νω­ση πολυ­ή­με­ρου απερ­για­κού αγώ­να, από την ερχό­με­νη βδομάδα.

Καθό­λου τυχαία, η κυβέρ­νη­ση Μακρόν έσπευ­σε να βάλει στο στό­χα­στρο την απερ­γία στις συγκοι­νω­νί­ες, όπως είχε κάνει άλλω­στε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και με την πολυ­ή­με­ρη απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στα διυ­λι­στή­ρια, επι­χει­ρώ­ντας για άλλη μια φορά να ενερ­γο­ποι­ή­σει τον λεγό­με­νο «κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό» απέ­να­ντι στο απερ­για­κό δικαί­ω­μα. Ετσι, ο Γκ. Ατάλ, υπουρ­γός αρμό­διος για τον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, ειρω­νεύ­τη­κε το σύν­θη­μα των απερ­γών του κλά­δου «Καθό­λου μετρό, καθό­λου προ­α­στια­κός», σημειώ­νο­ντας: «Θα το επε­κτεί­νω λέγο­ντας “καμία ενσυ­ναί­σθη­ση” για όλους τους Γάλ­λους που δεν μπό­ρε­σαν να πάνε στις δου­λειές τους, να μετακινηθούν»…

Στη Βρε­τα­νία, την Τετάρ­τη απέρ­γη­σαν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στο Μετρό του Λον­δί­νου. Η νέα απερ­γία που «παρέ­λυ­σε» τα δρο­μο­λό­για του Μετρό σε όλη σχε­δόν την πρω­τεύ­ου­σα, διορ­γα­νώ­θη­κε από το κλα­δι­κό συν­δι­κά­το RMT, με τους εργα­ζό­με­νους να παλεύ­ουν ενά­ντια στο σχέ­διο απο­λύ­σε­ων και μεί­ω­σης του «κόστους» που προ­ω­θεί η διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας δια­χεί­ρι­σης των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς του Λον­δί­νου, Transport for London (TfL).

Όπως καταγ­γέλ­λει το συν­δι­κά­το, η εργο­δο­σία σχε­διά­ζει την κατάρ­γη­ση 600 θέσε­ων εργα­σί­ας σε σταθ­μούς του Μετρό, καθώς και την τρο­πο­ποί­η­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης των συντά­ξε­ων των υπαλ­λή­λων σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων τους.


Σε τρο­χιά απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων βρί­σκο­νται και οι υγειο­νο­μι­κοί, καθώς την Τετάρ­τη δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ψηφο­φο­ρί­ας των νοση­λευ­τών υπέρ μιας άνευ προη­γου­μέ­νου εθνι­κής απερ­γί­ας στον κλά­δο, διεκ­δι­κώ­ντας καλύ­τε­ρους μισθούς και συν­θή­κες εργα­σί­ας. Για πρώ­τη φορά στην 106ετή ιστο­ρία της κλα­δι­κής ένω­σης, τα περί­που 300.000 μέλη του «Βασι­λι­κού Κολε­γί­ου Νοση­λευ­τών» (RCN) σε 176 νοσο­κο­μεία και δομές Υγεί­ας του βρε­τα­νι­κού ΕΣΥ ψήφι­σαν υπέρ απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων μεγά­λης διαρ­κεί­ας. Το RCN ζητά μισθο­λο­γι­κή αύξη­ση 5% πάνω από τον πλη­θω­ρι­σμό, επι­ση­μαί­νο­ντας πως οι πραγ­μα­τι­κές απο­δο­χές των νοση­λευ­τών μειώ­θη­καν 20% από το 2010.

Παράλ­λη­λα, στο συν­δι­κά­το UNISON συνε­χί­ζε­ται έως τις 25/11 η ψηφο­φο­ρία για την έναρ­ξη απερ­γιών από όλους τους εργα­ζό­με­νους στα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας (νοση­λευ­τές, παραϊ­α­τρι­κό προ­σω­πι­κό, πλη­ρώ­μα­τα ασθε­νο­φό­ρων, καθα­ρι­στές, διοι­κη­τι­κοί υπάλ­λη­λοι κ.ά.). Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν πάνω από 7 εκατ. άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν στις λίστες ανα­μο­νής των νοσο­κο­μεί­ων στα τέλη Σεπτέμ­βρη, για να λάβουν ιατρι­κή φρο­ντί­δα, θερα­πεί­ες, επεμ­βά­σεις, εξε­τά­σεις κ.ο.κ.

Απερ­για­κή μάχη έδω­σαν την περα­σμέ­νη Τρί­τη και στην Αυστρία εργα­ζό­με­νοι από τους τομείς της περί­θαλ­ψης και δια­φό­ρων κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, που έκα­ναν και δια­δή­λω­ση στη Βιέν­νη. Στην Εσση της Γερ­μα­νί­ας (όπου βρί­σκε­ται και η Φραν­κφούρ­τη) οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί προ­ε­τοι­μά­ζουν κινη­το­ποι­ή­σεις για τον ερχό­με­νο μήνα, ζητώ­ντας αυξή­σεις στους μισθούς, που μένουν ισο­πε­δω­μέ­νοι αν και η εται­ρεία παρά­γει — όπως τονί­ζουν — «κέρ­δη εδώ και χρό­νια», με τις ετή­σιες πωλή­σεις να ανέρ­χο­νται πρό­σφα­τα σε 289 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Στην Ελβε­τία, σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό βρί­σκο­νται οι οικο­δό­μοι, με κινη­το­ποι­ή­σεις εδώ και αρκε­τούς μήνες μπρο­στά στην υπο­γρα­φή νέας Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης, ενώ την Τετάρ­τη έγι­νε πανε­θνι­κή 24ωρη απερ­γία και στο Βέλ­γιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο