Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευτυχώς ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ και την ΕΕ…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ έχει ανα­γά­γει σε εγγυ­η­τές της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας της Ελλά­δας η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, σε μια περί­ο­δο που κλι­μα­κώ­νε­ται η προ­κλη­τι­κό­τη­τα και οι απει­λές της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης.

Το ίδιο ψευ­δε­πί­γρα­φο αφή­γη­μα, της «ασφά­λειας» που δήθεν παρέ­χει η συμ­με­το­χή της χώρας στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς, χρη­σι­μο­ποιούν εδώ και δεκα­ε­τί­ες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Πόσες φορές δεν ακού­σα­με για «σφα­λιά­ρες των συμ­μά­χων στον Ερντο­γάν» την ίδια στιγ­μή που ΗΠΑ και ΕΕ προ­τρέ­πουν Ελλά­δα και Τουρ­κία να «τα βρουν προς όφε­λος της συνο­χής του ΝΑΤΟ», ενώ μαί­νε­ται η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη του ευρω­τλα­ντι­κού άξο­να με την Ρωσία και την Κίνα.

Ο εφυ­συ­χα­σμός και η ανά­δει­ξη, από την κυβέρ­νη­ση και τις λοι­πές αστι­κές δυνά­μεις, των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε «προ­στά­τες» της ειρή­νης στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ελο­χεύ­ουν τερά­στιους κιν­δύ­νους για τον Ελλη­νι­κό λαό. Και αυτό διό­τι μια ανα­δρο­μή στην ιστο­ρία του περα­σμέ­νου αιώ­να μας υπεν­θυ­μί­ζει ότι η σχέ­ση της χώρας μας με τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις και συμ­μα­χί­ες υπήρ­ξε πηγή μεγά­λων δεινών.

Τι να πρω­το­θυ­μη­θεί κανείς;

 — Την σφρα­γί­δα των τότε μεγά­λων δυνά­με­ων, οι οποί­ες έδι­ναν αέρα στα πανιά των τυχο­διω­κτι­κών βλέ­ψε­ων της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, φέρει η τρα­γω­δία της Μικρα­σια­τι­κής Κατα­στρο­φής τα 100 χρό­νια της οποί­ας συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος.

— Μέλος του ΝΑΤΟ ήταν η Ελλά­δα όταν ξέσπα­σαν τα Σεπτεμ­βρια­νά του 1955, τα οποία ο τότε ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Φόστερ Ντάλ­λες είχε χαρα­κτη­ρί­σει ως «έκρη­ξη λαϊ­κής οργής».

— Μέλος του ΝΑΤΟ ήταν η Ελλά­δα όταν, με την ανο­χή των ΗΠΑ και των ευρω­παϊ­κών δυνά­με­ων, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 1974 η τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο και τέθη­κε υπό την κατο­χή της Τουρ­κί­ας το 37% του νησιού.

— Μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ήταν η Ελλά­δα όταν, στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1995, οι αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κοί «σύμ­μα­χοι» έβα­ζαν πλά­τη για το γκρι­ζά­ρι­σμα του Αιγαί­ου, μετά το φιά­σκο της κρί­σης των Ιμίων.

— Αλλά και πιο πρό­σφα­τα, δεν είναι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ που ρίχνουν διαρ­κώς νερό στο μύλο της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρή­σουν την Άγκυ­ρα στο «μαντρί» της ευρω­α­τλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας και να απο­τρέ­ψουν κάθε πιθα­νή ρωσι­κή επιρροή;

Η ιστο­ρία, λοι­πόν, διδά­σκει ότι η πολυ­ε­πί­πε­δη εμπλο­κή της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, για χάρη των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης, μόνο μεγά­λους κιν­δύ­νους περι­λαμ­βά­νει για την εδα­φι­κη ακε­ραιό­τη­τα της χώρας και τον λαό της. Το «ευτυ­χώς ανή­κου­με στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ» έπα­ψε προ πολ­λού να είναι μια γρα­φι­κό­τη­τα της αστι­κής πολι­τι­κής σκη­νής και έχει πλέ­ον μετε­ξε­λι­χθεί σε ένα άκρως επι­κίν­δυ­νο δόγ­μα με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέπειες.

Όσο μόνο­το­νο κι’ αν ακού­γε­ται οφεί­λου­με να το επα­να­λαμ­βά­νου­με σε όλους τους τόνους: Η μόνη φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος ήταν και είναι η ενί­σχυ­ση της πάλης για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους τυχο­διω­κτι­κούς ευρω­να­τοϊ­κούς σχε­δια­σμούς, το κλεί­σι­μο όλων των αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κών βάσε­ων και την απε­μπλο­κή της χώρας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, με τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του.

Η εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε Ελλά­δα και Τουρ­κία έχουν κάθε συμ­φέ­ρον να παλέ­ψουν ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, με μέτω­πο ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό και τον ρατσι­σμό, προ­κει­μέ­νου να δυνα­μώ­σει το μήνυ­μα πως οι δύο γει­το­νι­κοί λαοί μπο­ρούν και πρέ­πει να ζήσουν ειρηνικά!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο